Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH ủy quyền quản lý lao động khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế khu công nghệ cao

Số hiệu: 32/2014/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2014/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHỆ CAO

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao (sau đây gọi là khu công nghiệp).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

3. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

4. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (sau đây gọi là Ban Quản lý khu công nghiệp).

5. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.

Chương II

ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 3. Cơ quan ủy quyền, cơ quan được ủy quyền

1. Cơ quan ủy quyền bao gồm:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Cơ quan được ủy quyền là Ban Quản lý khu công nghiệp.

Điều 4. Nguyên tắc ủy quyền

1. Đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

3. Ủy quyền tất cả hoặc ủy quyền một số nội dung công việc do cơ quan ủy quyền và cơ quan được ủy quyền trao đổi, thống nhất và phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tổ chức bộ máy làm công tác lao động của Ban Quản lý khu công nghiệp.

Điều 5. Hình thức, thời hạn ủy quyền

1. Ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập thành 03 (ba) bản theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế).

2. Ủy quyền phải xác định thời hạn và được ghi cụ thể trong văn bản ủy quyền.

Điều 6. Chấm dứt ủy quyền trước thời hạn

Cơ quan ủy quyền có quyền chấm dứt ủy quyền trước thời hạn khi xét thấy cơ quan được ủy quyền thực hiện không đúng nội dung đã được ủy quyền.

Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn phải được thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do, gửi cho cơ quan được ủy quyền và các cơ quan có liên quan.

Điều 7. Nội dung ủy quyền

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau:

a) Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

b) Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp.

c) Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

d) Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

đ) Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

e) Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau:

a) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.

b) Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

c) Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

đ) Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

e) Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu công nghiệp việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện việc tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ỦY QUYỀN, CƠ QUAN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan ủy quyền

1. Trách nhiệm chung của cơ quan ủy quyền

a) Kiểm tra việc thực hiện ủy quyền của cơ quan được ủy quyền.

b) Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện ủy quyền.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý khu công nghiệp trong việc thực hiện ủy quyền quản lý nhà nước về lao động.

b) Tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý để gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) trước ngày 15 tháng 7 hàng năm và ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lao động và trong việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp;

b) Báo cáo về việc thực hiện việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp để gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 10 tháng 7 hàng năm và ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp;

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổng hợp, báo cáo về việc thực hiện việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp để gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 10 tháng 7 hàng năm và ngày 10 tháng 01 của năm kế tiếp.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan được ủy quyền

1. Căn cứ vào Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động và văn bản ủy quyền, Ban Quản lý khu công nghiệp trực tiếp thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các công việc đã được ủy quyền, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.

2. Chịu trách nhiệm trước cơ quan ủy quyền và pháp luật về việc thực hiện ủy quyền.

3. Thông báo việc ủy quyền tới tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết để thực hiện các công việc được ủy quyền.

4. Định kỳ 06 (sáu) tháng, Ban Quản lý khu công nghiệp báo cáo cho các cơ quan ủy quyền về việc thực hiện toàn bộ công việc đã được ủy quyền trước ngày 05 tháng 7 hàng năm và ngày 05 tháng 01 của năm kế tiếp. Riêng nội dung ủy quyền nêu tại điểm a, khoản 2, điều 7 báo cáo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Ban Quản lý khu công nghiệp báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động đối với những công việc đã được ủy quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.

Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Các văn bản ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp đã ký kết trái với quy định tại Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Chậm nhất 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

2. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất, kiến nghị xử lý vướng mắc việc ủy quyền quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBND các huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
- Công báo; Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

…..(1)..., ngày…… tháng….. năm....

ỦY QUYỀN

Về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong ...(2)...

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Bên ủy quyền: ...(3)... ủy quyền cho Ban Quản lý ...(4)... thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao theo các nội dung sau:

Điều 1. Công việc được ủy quyền

..........................................................(5)……………………………………………………

.............................................................…………………………………………………….

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền

Bên ủy quyền có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công việc đã ủy quyền cho Ban Quản lý và thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Ban Quản lý ...(4)... có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 theo đúng nội dung đã được ủy quyền và các quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền

Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ...tháng... năm ...

Điều 4. Chấm dứt ủy quyền trước thời hạn

Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Điều 5. Hiệu lực của văn bản ủy quyền

Văn bản ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản ủy quyền được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế)./.

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ…
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- UBND tỉnh …;
- UBND huyện …;
- Sở LĐTB&XH …;
- Ban Quản lý KCN...;
- Các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KKT, KCNC (để thực hiện);
- Lưu: UBND tỉnh...; UBND huyện...; Sở LĐTB&XH...; Ban Quản lý KCN...

Ghi chú:

(1) Địa danh

(2) Tên khu công nghiệp

(3) Tên cơ quan ủy quyền

(4) Tên Ban Quản lý

(5) Liệt kê từng nội dung công việc theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế)

I. Tình hình ủy quyền, thời hạn ủy quyền

STT

Nội dung

Có hay không ủy quyền cho Ban quản lý KCN

Thời hạn ủy quyền; từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Văn bản ủy quyền, ngày, tháng, năm ký

Không

1

Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Sở LĐTBXH

3

Ủy ban nhân dân huyện A

4

Ủy ban nhân dân huyện B

…..

II. Tình hình doanh nghiệp, người lao động trong khu công nghiệp; số cán bộ trong Ban quản lý khu công nghiệp phụ trách công tác lao động

STT

Nội dung

Số lượng

1

Số cán bộ Ban quản lý khu công nghiệp phụ trách công tác lao động

2

Số doanh nghiệp trong khu công nghiệp

3

Số lao động trong khu công nghiệp

III. Kết quả thực hiện công việc được ủy quyền của Ban quản lý khu công nghiệp

STT

Nội dung ủy quyền

Có hay không ủy quyền

Kết quả thực hiện công việc được ủy quyền của Ban quản lý khu công nghiệp trong kỳ báo cáo

Ghi chú

1

Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2

Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp.

3

Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

4

Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

5

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

6

Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

7

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.

8

Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

9

Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

10

Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

11

Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

12

Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu công nghiệp việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

13

Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

THE MINISTRY OF LABOUR – WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

---------------

No: 32/2014/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 01, 2014

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON AUTHORIZATION TO PERFORM A NUMBER OF TASKS IN STATE MANAGEMENT OF LABOR IN INDUSTRIAL ZONES, PROCESSING AND EXPORTING ZONES, ECONOMIC ZONES AND HI-TECH ZONES

Pursuant to the Labor Code dated June 18, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2012 / ND-CP dated December 20, 2012 of the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs ;

Pursuant to the Government's Decree No. 164/2013 / ND-CP dated November 12, 2013 amending and supplementing a number of articles of the Government' s Decree No. 29/2008 / ND-CP dated August 28, 2008 defining industrial zones, processing and exporting zones and economic zones ;

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2008 / ND-CP dated March 14, 2008 defining industrial zones, processing and exporting zones and economic zones ;

Pursuant to the Government's Decree No. 99/2003 / ND-CP dated August 28, 2003 on issuing the Regulations of hi-tech zones ;

Pursuant to the Government's Decree No. 24/2014 / ND-CP dated April 04, 2014 04 defining organizing the specialized agencies of People’s Committee of central-affiliated cities and provinces ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates the Circular providing guidance on authorization to perform a number of tasks in state management of labor in industrial zones, processing and exporting zones, economic zones and hi-tech zones

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides guidance on authorization to perform a number of tasks in state management of labor in industrial zones, processing and exporting zones, economic zones and hi-tech zones

Article 2. Regulated entities

1. People’s Committees of central-affiliated cities and provinces ( hereinafter referred to as provincial People’s Committees)

2. Services of Labour, War Invalids and Social Affairs of central-affiliated cities and provinces ( hereinafter referred to as Services of Labour, War Invalids and Social Affairs)

3. People’s Committees of province-affiliated districts, towns and cities ( hereinafter referred to as district-level People’s Committees)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Other enterprises, organizations and individuals involved in the authorization to perform the tasks in state management of labor in industrial zones.

Chapter II

AUTHORIZATION TO PERFORM A NUMBER OF TASKS IN STATE MANAGEMENT OF LABOR IN INDUSTRIAL ZONES.

Article 3. Authorizing and authorized agencies

1. Authorizing agencies:

a) Provincial People’s Committees

b) Services of Labour, War Invalids and Social Affairs

c) District-level People’s Committees

2. Authorized agency is management boards of industrial zones

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ensure the effective management of the state of labor in industrial zones.

2. Facilitate the production and business of enterprises in the industrial zones .

3. Authorize all or a number of the contents discussed, agreed by authorizing and authorized work agencies which is consistent with the local actual situation and organizational structure of employees of management boards of industrial zones

Article 5. Forms and term of authorization

1. Authorization must be made in writing. The written authorization shall be made in 03 (three) copies in the form in Appendix I enclosed herewith this Circular, each agency shall hold 01 (one), 01 (one) shall be sent to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (through the Legal Department).

2. Authorization shall be determined the term and specified in the written authorization.

Article 6. Termination of authorization ahead of term

Authorizing agency shall be entitled to terminate the authorization ahead of term if the agency deems that authorized agency does not perform the authorized contents.

The termination of the authorization ahead its term shall be notified in writing, stated clearly the reasons, sent to authorized agencies and the agencies involved.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. a) Receive notification of the dismissal of many workers in industrial zones .

b) Receive reports on outsourcing services (number of employees in outsourcing services , outsourcing service user, fees of outsourcing services of outsourcing providers in industrial zones

c) Receive reports on the results of training and fostering to improve the level and skills annually in the industrial zones.

d) Receive the collective bargaining agreement of the enterprises in the industrial zones.

dd)Register the labor regulations of enterprises in the industrial zones.

e) Receive explanatory reports of enterprises on the needs of using foreign workers for each job that Vietnamese employees have not met, summarize and request the Presidents of the provincial People’s Committees for decision.

2. Services of Labour, War Invalids and Social Affairs shall authorize management boards of industrial zones to perform the following tasks : a) Receive and process applications for registration of concluding the contract of practicing employee acceptance of enterprises in industrial zones who send workers abroad under the form of practice to improve their skills within 90 days.

b) Receive reports on using employees and changes in employees of enterprises in the industrial zones.

c) Receive notice of location, area , start time of operation and managers, who hold key positions of outsourcing provider .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Certify foreign workers who work for enterprises in the industrial zones that they are exempt from work permit .

e) Receive notification of enterprises in the industrial zones on working overtime from 200 hours to 300 hours a year.

3. district-level People’s Committee shall authorize the management boards of industrial zones to receive the system of pay scale, payroll, employee norms of enterprises in the industrial zones .

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF AUTHORIZING AND AUTHORIZED AGENCIES

Article 8. Responsibilities of authorizing agencies

1. Overall responsibilities of authorizing agencies

a) Inspect the authorization of the authorized agency.

b) Receive and resolve the proposals and problems of enterprises involved in the implementation of the authorization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Direct, guide, inspect the Services of Labour, War Invalids and Social Affairs , district-level People’s , management boards of industrial zones in authorizing the State management of labor .

b) Summarize, report on authorizing the management boards of industrial zones in the administrative divisions and submit to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs ( the Legal Department) before July 15 every day and January 15 of the following year according to the form in Appendix II enclosed herewith this Circular.

3. Responsibilities of Services of Labour, War Invalids and Social Affairs

a) Advise and assist the provincial People's Committee to manage the State management of labor and authorize the management boards of industrial zones ;

b) Report on authorizing the management boards of industrial zones and submit to the provincial People’s Committees before July 10 annually and January 10 of the following year ;

a) Advise and assist the provincial People's Committee to summarize, report on authorizing management boards of industrial zones in the administrative division ;

4. Responsibilities of the district-level People’s Committee

Report on authorizing the management boards of industrial zones and submit to the provincial People’s Committees before July 10 annually and January 10 of the following year ;

Article 9. Responsibilities of authorized agencies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Authorized agencies shall bear responsibilities with authorizing agency and law on authorization.

3. Authorized agency shall notify the authorization to all enterprises in the industrial zones so that such enterprises shall perform the authorized tasks.

4. The management boards of industrial zones shall report every 06 ( six) months to authorized agency on all authorized tasks before July 5 annually and January 05 of the following year. Authorized contents specified at Point a, Clause 2, Article 7 shall be reported before December 15 of each year.

The management boards of industrial zones shall report extraordinarily at the request of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the provincial People’s Committees, the Services of Labour, War Invalids and Social Affairs and other competent State agencies or as prescribed by law

5. Authorized agency shall guide enterprises to comply with the provisions of labor law for the authorized work.

Chapter IV

IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 10. Effect

1. This Circular takes effect from January 15, 2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The written authorization to perform some tasks of State management of labor in industrial zones signed is contrary to the provisions of this Circular shall be invalid since this Circular takes effect.

Article 11. Implementation

1. At least 60 (sixty) days after the effective date of this Circular, the provincial People's Committee, the Services of Labour, War Invalids and Social Affairs , the district-level People’s Committee shall authorize the management boards of industrial zones under the provisions of this Circular.

2. the Legal Department shall assist the Ministers to inspect, expedite, summarize the implementation, proposals of problem handling of authorization State management of labor in industrial zones on a national scale.

3. Any problems arising in the course of implement should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration and solving./. 

 

 

 

PP.MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Minh Huan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.918

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!