Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 21/2020/TT-BCT trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Số hiệu: 21/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 09/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

1. Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

a) Tư vấn thiết kế công trình: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), đường dây và trạm biến áp;

b) Tư vấn giám sát thi công công trình: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, dầu, sinh khối, chất thải rắn), đường dây và trạm biến áp.

2. Phát điện.

3. Truyền tải điện.

4. Phân phối điện.

5. Bán buôn điện.

6. Bán lẻ điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.

Điều 3. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

1. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

4. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

1. Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với đơn vị phát điện đăng ký hoạt động bán lẻ điện, không mua điện từ hệ thống điện quốc gia và có lưới điện để thực hiện hoạt động bán lẻ điện: Giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phát điện.

3. Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức là đơn vị sở hữu nhà máy điện đối với từng nhà máy.

4. Thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực quy định như sau:

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn của giấy phép

1

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2

Phát điện

a)

Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Nhà máy điện không thuộc danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3

Truyền tải điện

20 năm

4

Phân phối điện

10 năm

5

Bán buôn điện, bán lẻ điện

10 năm

5. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chuyển giao tài sản, thời hạn giấy phép hoạt động điện lực được cấp theo thời hạn giấy phép cũ.

6. Tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều này thì cấp theo thời hạn đề nghị, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều này.

7. Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 5. Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước.

2. Lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.

3. Lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động trong khu vực cụ thể.

4. Lĩnh vực phát điện có phạm vi hoạt động cho từng nhà máy điện.

Chương II

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác theo Mẫu 3a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các chuyên gia tư vấn.

4. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn (Quyết định phân công nhiệm vụ, giấy xác nhận của các đơn vị có dự án mà chuyên gia đã thực hiện hoặc các tài liệu có giá trị tương đương).

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động với chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành của người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện; tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an toàn và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành của đội ngũ trưởng ca nhà máy điện.

4. Bản sao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy điện, dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

5. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về môi trường.

6. Bản sao Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).

7. Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy hoặc hệ thống pin năng lượng mặt trời; bản sao tài liệu xác định thông số chính của nhà máy điện (thông số tua bin, máy phát hoặc tấm pin, bộ chuyển đổi; máy biến áp chính).

8. Bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện; bản sao biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện (đối với nhà máy tham gia thị trường điện).

9. Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo vệ đập và hồ chứa nước, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (đối với nhà máy thủy điện).

10. Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng không nối lưới và chỉ phát điện để bán điện cho khách hàng khi sự cố mất điện từ lưới điện quốc gia, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép không bao gồm nội dung quy định tại Khoản 8 Điều này.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp của người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành; tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu cầu về an toàn hoặc thẻ an toàn điện theo quy định tại Điều 64 Luật Điện lực, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành của đội ngũ trưởng ca vận hành.

4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính và phạm vi lưới điện do tổ chức đang quản lý. Trường hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao không hoàn vốn tài sản lưới điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy định hoặc Biên bản bàn giao tài sản.

5. Bản sao Thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo quy định; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao bằng tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

c) Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, khoản 3 Điều 9 Thông tư này trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự.

Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

1. Chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

3. Hình thức nộp hồ sơ được quy định như sau:

a) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực: Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn

Trong trường hợp hồ sơ điện tử có dung lượng lớn hoặc các tài liệu theo quy định của pháp luật không được gửi qua mạng thông tin điện tử thì có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường dịch vụ bưu chính.

b) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện gửi trực tiếp, qua đường dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).

4. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến được thực hiện như sau:

a) Hồ sơ trực tuyến thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương sử dụng tài khoản đã đăng ký để khai báo và gửi hồ sơ trực tuyến;

- Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực;

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư này.

5. Trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

b) Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản này;

d) Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

6. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp gồm 03 bản chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp giấy phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

7. Đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, đơn vị điện lực phải có văn bản đề nghị theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ lý do.

Chương III

THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 12. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực được quy định tại Khoản 19 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

b) Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

c) Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

d) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

- Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra và quản lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực quy định tại Thông tư này.

2. Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.

3. Sửa đổi Giấy phép trong trường hợp có sai sót về các nội dung ghi trong giấy phép đã cấp.

4. Kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực của đơn vị được cấp phép.

5. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

6. Gửi quyết định thu hồi đến đơn vị điện lực bị thu hồi giấy phép và các cơ quan, đơn vị liên quan; công bố thông tin thu hồi giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng giao dịch, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động, thời hạn của giấy phép, đơn vị phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

3. Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực trong trường hợp bị thu hồi một phần lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

4. Đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện.

5. Nộp đầy đủ các loại phí liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

6. Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa nội dung giấy phép hoạt động điện lực.

7. Trước ngày vận hành thương mại, các đơn vị phát điện có trách nhiệm hoàn thành:

a) Ký kết Hợp đồng mua bán điện theo quy định (trừ các nhà máy thủy điện thuộc Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Bộ Công Thương phê duyệt; các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty Điện lực theo Văn bản đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

b) Hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định;

c) Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ vận hành thị trường điện (đối với các nhà máy tham gia thị trường điện);

d) Các nội dung quy định khác về quản lý, vận hành nhà máy điện tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

8. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

9. Lưu giữ bản chính giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp tại trụ sở đơn vị và bản sao giấy phép hoạt động điện lực tại văn phòng giao dịch của đơn vị.

10. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực, đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp đến cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực tại địa phương.

11. Trách nhiệm báo cáo

a) Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của năm trước theo các Mẫu 4a, 4b, 4c4d quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử;

b) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 60 ngày trước ngày ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyển giao hoạt động điện lực bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin khi cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

10. Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 30 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này và thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều 15. Quy định về quản lý, vận hành nhà máy điện trong trường hợp cho thuê khoán nhà máy, thuê hoặc giao quản lý vận hành

1. Chủ đầu tư nhà máy điện phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ liên quan đến quá trình đầu tư, vận hành nhà máy điện theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị được thuê khoán nhà máy điện, được thuê hoặc giao quản lý vận hành hoặc được ủy quyền quản lý vận hành nhà máy điện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến quá trình vận hành nhà máy theo nội dung trong hợp đồng thuê khoán, thuê hoặc giao quản lý vận hành nhà máy điện.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Thực hiện công tác kiểm tra

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và đề xuất các nội dung để báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương.

2. Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi được ủy quyền.

3. Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình cấp giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước theo Mẫu 5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua hệ thống thư điện tử.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2020. Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và Thông tư số 15/2019/TT-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực do thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và chuyển giao tài sản của đơn vị đã được cấp giấy phép, giấy phép đã được cấp tiếp tục có hiệu lực đến khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực mới.

3. Các đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, thời hạn đã quy định trong giấy phép và có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan ban hành sau thời điểm cấp giấy phép./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY PHÉP VÀ VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực)

STT

TÊN MẪU

Mẫu 01

Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu 2a

Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

Mẫu 2b

Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

Mẫu 2c

Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

Mẫu 2d

Giấy phép do Sở Công Thương cấp

Mẫu 3a

Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 3b

Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành

Mẫu 4a

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

Mẫu 4b

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Mẫu 4c

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện

Mẫu 4d

Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 5

Báo cáo về tình hình cấp giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước

Mẫu 01

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: …/…

…, ngày … tháng năm …

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: 1...............................................................

Tên tổ chức đề nghị:.............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................

Có trụ sở chính tại:............. Điện thoại:............ Fax:...........; Email:....................

Văn phòng giao dịch tại (nếu có):........ Điện thoại:......... Fax:......; Email:..........

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:....... ngày... tháng... năm...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do... cấp, mã số doanh nghiệp........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm...

Giấy phép hoạt động điện lực số:..... do....... cấp ngày.......................... (nếu có).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:.........................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau đây:

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

Các giấy tờ kèm theo:

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

Đề nghị2... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho... (tên tổ chức đề nghị).

...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

Mẫu 2a

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:... /GP-BCT

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của...(tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:......................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do... cấp, mã số doanh nghiệp........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm... hoặc Quyết định thành lập số:........., ngày... tháng... năm.....

4. Trụ sở chính:...................; Điện thoại:.............; Fax:............. Email:...............

Văn phòng giao dịch (nếu có):........ Điện thoại:........... Fax:.........; Email:..........

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

1. Lĩnh vực 1:.......................................................................................................2

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

2. Lĩnh vực 2:........................................................................................................

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3 .... Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

3....( Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4.... Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

4 Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 2b

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng.1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:......................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do... cấp, mã số doanh nghiệp........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm... hoặc Quyết định thành lập số:.........................., ngày... tháng... năm.....

4. Trụ sở chính:...............; Điện thoại:............; Fax:................ Email:.................

Văn phòng giao dịch (nếu có):....... Điện thoại:......... Fax:.........; Email:.............

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ..........................................................................................................2

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

Lĩnh vực 2:............................................................................................................

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3.... Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

3.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4.... Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

4 Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 2c

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.....
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:... /GP-UBND

..., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của...(tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:......................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do... cấp, mã số doanh nghiệp........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm... hoặc Quyết định thành lập số:........., ngày... tháng... năm.....

4. Trụ sở chính:..................; Điện thoại:...........; Fax:................ Email:...............

Văn phòng giao dịch (nếu có):.......... Điện thoại:......... Fax:......; Email:.............

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ..........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ..........................................................................................................2

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

Lĩnh vực 2: ...........................................................................................................

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3 .... Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

3.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4.... Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

4 Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 2d

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ......
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:... /GP-SCT

..., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ...

Căn cứ Quyết định số... ngày... tháng... năm... của UBND tỉnh/thành phố... về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,...của Sở Công Thương tỉnh/thành phố...;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số... ngày...tháng... năm...của UBND...về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của...(tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng...1

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:......................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do...cấp, mã số doanh nghiệp........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm... hoặc Quyết định thành lập số:.........................., ngày... tháng... năm.....

4. Trụ sở chính:................; Điện thoại:...............; Fax:.............. Email:...............

Văn phòng giao dịch (nếu có):......... Điện thoại:........... Fax:.........; Email:.........

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ..........................................................................................................2

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

Lĩnh vực 2: ...........................................................................................................

Thời hạn đến ngày... tháng... năm....

Điều 4. Quyền của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi của giấy phép hoạt động điện lực.

2.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều3 .... Luật Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

2.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.

3..... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.

4.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

5.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều4 .... Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ ban hành Giấy phép được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì căn cứ ban hành Giấy phép được cập nhật, hiệu chỉnh theo văn bản mới.

2 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt động phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

3 Ghi tên Điều về quyền của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

4 Ghi tên Điều về nghĩa vụ của đơn vị điện lực phù hợp với lĩnh vực được cấp phép.

Mẫu 3a

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Mã số định danh (nếu có)

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác trong lĩnh vực tư vấn (năm)

Vị trí/ Dự án đã tham gia tư vấn

Chứng chỉ hành nghề

I. Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trưởng

1

II. Chuyên gia tư vấn khác

1

2

3

...

Mẫu 3b

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ KỸ THUẬT, VẬN HÀNH

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Mã số định danh (nếu có)

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác trong lĩnh vực đề nghị cấp phép

(năm)

Ghi chú

I.

Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh

1

2

...

II

Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối với hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)

1

2

3

...

Mẫu 4a

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
LĨNH VỰC PHÁT ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP
(nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../...

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực phát điện

Năm...1

Kính gửi:
- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố ...

Tên đơn vị được cấp phép:....................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:............. Điện thoại:............ Fax:..........; Emai:.............

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại:....... Điện thoại:...... Fax:.......; Emai:.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do...cấp, mã số doanh nghiệp..........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm...

Giấy phép hoạt động điện lực số:..... do....... cấp ngày......... cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- .............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm.............

- .............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm.............

Tên nhà máy được cấp phép hoạt động:

Công suất lắp đặt của nhà máy:

Cấp điện áp đấu nối với hệ thống điện quốc gia:

I. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ phát điện (khi có thay đổi)

1.1 . Tình trạng hoạt động của các thiết bị chính trong nhà máy: Tua bin, máy phát, máy biến áp chính...

1.2 . Báo cáo chi tiết các thiết bị nếu có thay đổi ảnh hưởng đến công suất phát định mức, thay đổi các thông số chính của nhà máy (nếu có)

2. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành, đội ngũ trưởng ca

2.1 . Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực phát điện

Ghi chú

1

...

2.2 . Đội ngũ trưởng ca

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số, ngày cấp của Giấy chứng nhận vận hành

Số, ngày cấp của quyết định công nhận chức danh trưởng ca

Ghi chú

1

2

...

3. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện theo quy định của pháp luật.

3.1 . Hệ thống thông tin liên lạc:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng bình thường

Ghi chú

1

Kênh trực thông (hotline)

2

Điện thoại

3

Máy fax (hoặc thiết bị có chức năng tương tự)

4

Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM)

...

3.2 . Hệ thống SCADA (áp dụng cho nhà máy điện có công suất từ 10 MW trở lên hoặc đấu nối lưới điện 110 kV trở lên hoặc có thỏa thuận lắp đặt SCADA trong thỏa thuận đấu nối)

- Tình trạng kết nối đến các cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Số lượng tín hiệu đang kết nối/tổng số tín hiệu SCADA:

- Số lần mất kết nối hoàn toàn trong năm:

- Tổng thời gian mất kết nối trong năm (giờ):

3.3 . Hệ thống đo đếm điện năng:

TT

Thiết bị

Không có

Không sử dụng được

Đang sử dụng tốt

Cấp chính xác

(của Công tơ, CT, VT)

Ghi chú

1

Hệ thống đo đếm điện năng chính

2

Hệ thống đo đếm dự phòng 1

3

Hệ thống đo đếm dự phòng 2

4

Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa

Ghi tên các đơn vị thu thập dữ liệu đo xa

4. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện (Đối với các đơn vị tham gia thị trường điện).

TT

Hệ thống

Tình trạng trang bị

(thay thế mới, nâng cấp - nếu có)

Tình trạng vận hành

Số lần sự cố

Tổng thời gian sự cố

1

Hệ thống kết nối với mạng thông tin nội bộ thị trường điện

2

Hệ thống chào giá

3

Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện

...

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận

5.1. Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định trong Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

5.2. Quyết định phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

6. Quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

Việc thực hiện trách nhiệm của đơn vị được quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa, quy trình liên hồ (nếu có) đã được phê duyệt.

Trường hợp có sửa đổi, điều chỉnh, đề nghị gửi kèm bản sao Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa.

7. Thực hiện quản lý an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

7.1. Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của chủ đập về quản lý an toàn đập và gửi kèm các tài liệu: Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập; Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

8. Thực hiện các quy định về trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với nhà máy thủy điện).

9. Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Sản lượng điện và doanh thu của năm...

2. Thời gian ngừng phát điện (do sự cố, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa) trong năm...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu 4b

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP
(nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../...

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện năm...1

Kính gửi:
- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố...

Tên đơn vị được cấp phép:....................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:............ Điện thoại:........... Fax:............; Emai:.............

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại:...... Điện thoại:....... Fax:......; Emai:......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do...cấp, mã số doanh nghiệp........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm...

Giấy phép hoạt động điện lực số:..... do....... cấp ngày......... cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- .............................., thời hạn đến ngày........ tháng....... năm...

Các nội dung báo cáo:

1. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực truyền tải/ phân phối điện

Ghi chú

...

2. Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành.

3. Báo cáo sản lượng, doanh thu từ hoạt động truyền tải điện (đối với đơn vị truyền tải điện).

4. Báo cáo................. (đối với đơn vị phân phối điện).

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực:...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm

Mẫu 4c

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC
BÁN BUÔN ĐIỆN/PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ ĐIỆN

CƠ QUAN CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP
(nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../...

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực bán buôn điện/phân phối và bán lẻ điện năm...1

Kính gửi:
- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố...

Tên đơn vị được cấp phép:....................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:........... Điện thoại:........... Fax:..............; Emai:............

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại:.......... Điện thoại:.....; Fax:...; Emai:......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do... cấp, mã số doanh nghiệp............., đăng ký lần....ngày....tháng... năm...

Giấy phép hoạt động điện lực số:..... do....... cấp ngày......... cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- .............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm...

- .............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm...

Các nội dung báo cáo:

1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực được quản lý

Ghi chú

1

...

2. Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành.

3. Tình hình hoạt động của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện (nếu có).

4. Tình hình hoạt động điện lực năm:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số liệu thực hiện

1

Hoạt động theo lĩnh vực bán buôn điện/bán lẻ điện được cấp phép

Sản lượng điện sản xuất

kWh

Sản lượng điện bán

kWh

Doanh thu tiền điện

Đồng

Chi phí sản xuất, kinh doanh điện

Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

2

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác

Doanh thu

Đồng

Chi phí

Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

___________________

1 Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu 4d

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

CƠ QUAN CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP
(nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../...

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện năm...1

Kính gửi:
- Cục Điều tiết điện lực;
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố...

Tên đơn vị được cấp phép:....................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:............ Điện thoại:.............. Fax:..........; Emai:............

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại:....... Điện thoại:......; Fax:.....; Emai:......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do...cấp, mã số doanh nghiệp........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm...

Giấy phép hoạt động điện lực số:..... do....... cấp ngày......... cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- .............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm...

- .............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm...

Các nội dung báo cáo

1. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý và danh sách chuyên gia tư vấn:

TT

Họ và tên

Năm sinh

(Mã số định danh nếu có)

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác

Chứng chỉ hành nghề (ghi rõ lĩnh vực, thời hạn)

Vị trí/ Dự án đã thực hiện

I

Cán bộ quản lý

1

..

II

Lĩnh vực 1:...

Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trưởng

Chuyên gia tư vấn khác

1

...

Lĩnh vực 2:...

Chuyên gia tư vấn chủ nhiệm dự án hoặc giám sát trưởng

Chuyên gia tư vấn khác

1

...

2. Danh mục các công trình do đơn vị tư vấn đã thực hiện trong năm...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực:...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

[1] Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

Mẫu 5

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.....
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../BC-SCT

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Về tình hình cấp giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm... 13

Kính gửi:
- Cục Điều tiết điện lực;
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...

1. Việc cấp giấy phép hoạt động điện lực

1.1. Số lượng giấy phép đã cấp trong năm cho từng lĩnh vực (phân loại cấp giấy phép mới và cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung):

STT

LĨNH VỰC

GIẤY PHÉP CẤP MỚI

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1.2. Số lượng giấy phép đã thu hồi trong năm trước cho từng lĩnh vực (không báo cáo số giấy phép thu hồi do sửa đổi giấy phép, giấy phép hết hạn). Nêu lý do thu hồi.

2. Việc kiểm tra, giám sát về đảm bảo các điều kiện hoạt động và các nội dung trong giấy phép hoạt động điện lực

2.1. Hình thức thực hiện: Nêu rõ hình thức thanh tra/kiểm tra/yêu cầu báo cáo hoặc nêu rõ các hình thức khác.

2.1. Đối với hình thức thanh tra/kiểm tra: Báo cáo các nội dung sau:

a) Số cuộc thanh tra/kiểm tra: Phân loại theo kế hoạch hay đột xuất; lập danh sách các đơn vị được kiểm tra;

b) Nội dung thanh tra, kiểm tra;

c) Những vi phạm chủ yếu đã phát hiện qua các cuộc thanh tra/kiểm tra;

d) Biện pháp xử lý đối với các vi phạm:

- Tổng số vụ việc vi phạm:

+ Số vụ đã xử lý;

+ Số vụ chưa xử lý, nêu rõ lý do;

- Hình thức xử lý;

- Số vụ, số tiền xử phạt, việc chấp hành quyết định xử phạt.

đ) Việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra, kiểm tra.

2.2. Đối với hình thức yêu cầu báo cáo và các hình thức khác: Đánh giá kết quả chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động điện lực của các đơn vị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

[1] Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------------

No.: 21/2020/TT-BCT

Hanoi, September 09, 2020

 

CIRCULAR

PROCEDURES FOR ISSUANCE OF ELECTRICITY LICENSES

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of the Ministry of Industry and Trade; 

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; the Law on amendments to the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 providing guidelines for implementation of the Law on Electricity and the Law on amendments to the Law on Electricity;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2018/ND-CP dated January 15, 2018 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

At the request of the General Director of the Electricity Regulatory Authority of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for procedures for issuance of electricity licenses and validity of electricity licenses regarding the following activities: 

1. Electrical consulting services, including:

a) Consultancy on design of electricity works, including: hydroelectric power, wind power, solar power, thermal power (coal, gas, oil, biomass and solid waste), transmission lines and substations;

b) Consultancy on supervision of construction of electricity works, including: hydroelectric power, wind power, solar power, thermal power (coal, gas, oil, biomass and solid waste), transmission lines and substations.

2. Electricity generation.

3. Electricity transmission.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Electricity wholesaling.

6. Electricity retailing.

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to entities that engage in the following electricity fields, including: electrical consulting services, electricity generation, transmission, distribution, wholesaling and retailing.

Article 3. Electricity license exemptions

1. Generation of electricity for serving domestic consumption without selling electricity to any other entities.

2. Generation of electricity with an installed capacity of not exceeding 01 MW for selling to any other entities.

3. Electricity traders in rural, mountainous or island regions that purchase electricity with a capacity of not exceeding 50 kVA from the electrical distribution grid for selling directly to consumers in such rural, mountainous or island regions.

4. Dispatch of the national power system and management of transactions in the electricity market. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Before the operation of the competitive electricity retail market, an electricity license shall cover both electricity retailing and electricity distribution, except the case in Clause 2 of this Article.

2. If an electricity generator applies for a license to retail electricity by using its own electrical grid without purchasing electricity supplied from the national electrical grid, an electricity license shall be issued to cover both electricity retailing and electricity generation. 

3. An electricity generation license shall be valid for running a power plant only.

4. Maximum validity periods of electricity licenses are provided for as follows:

No.

Electricity fields

Validity

1

Electrical consulting services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Electricity generation

 

a)

A power plant that is included in the list of large-scale power plants having special importance in socio-economic, national defense and security aspects approved by the Prime Minister

20 years

b)

A power plant that is not included in the list of large-scale power plants having special importance in socio-economic, national defense and security aspects approved by the Prime Minister

10 years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electricity transmission

20 years

4

Electricity distribution

10 years

5

Electricity wholesaling, electricity retailing

10 years

5. In case of renaming, relocation of headquarters, or transfer of assets, the validity period of the issued electricity license shall correspond to that of the former license.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Based on actual conditions of each electricity work item, the licensing authority may consider granting an electricity license with a validity period shorter than the corresponding one prescribed in Clause 4 of this Article.

Article 5. Scope of an electricity license

1. A license for electrical consulting services is valid nationwide.

2. The scope of an electricity transmission or electricity distribution license corresponds to the management and operation scope of each specific electrical grid.

3. An electricity wholesaling or retailing license is valid within a prescribed region.

4. An electricity generation license is valid for each power plant.

Chapter II

APPLICATION AND PROCEDURES FOR ISSUANCE OF ELECTRICITY LICENSES

Article 6. Application for a license for electrical consulting services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The copy of the applicant’s enterprise registration certificate, establishment decision or certificate of incorporation (in case of unavailability of the enterprise registration certificate).

3. The list of consultants holding leader and chief supervisor titles and other consultants made according to Form 3a in the Appendix enclosed herewith; copies of bachelor’s degrees or higher, construction practicing certificates, and definite- or indefinite-term employment contracts of consultants.

4. Documents proving experience of consultants (appointment decisions or certificates issued by managers of projects that they have participated in or other documents of equivalent validity).

Article 7. Application for an electricity generation license

An application for an electricity generation license includes:
1. The application form for electricity license made according to Form No. 01 in the Appendix enclosed herewith.

2. The copy of the applicant’s enterprise registration certificate, establishment decision or certificate of incorporation (in case of unavailability of the enterprise registration certificate).

3. The list of technical managers and shift leaders of the power plant made according to Form No. 3b in the Appendix enclosed herewith; copies of their academic qualifications and employment contracts signed with investor or operator of the power plant; certificates of completion of safety training courses and operation certificates issued to the listed shift leaders by competent power load dispatch units according to the National load dispatch procedures adopted by the Ministry of Industry and Trade.

4. The copy of the decision on approval for the power plant investment guidelines or the investment project issued by a competent authority.

5. The copy of the decision on approval for the environmental impact assessment report or the written certification of the environmental protection plan for the power plant investment project issued by a competent authority in accordance with the Law on Environment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The copy of the acceptance test report on the installed generating set or solar panel system; the copy of the document indicating main parameters of the power plant (including turbine, generator or solar panel, solar converter and main transformer).   

8. The copy of the acceptance test report on the installed IT infrastructure system and telecom infrastructure system serving the operation of the electricity market; the copy of the acceptance test report on the installed SCADA system serving the operation of electricity network and electricity market (if the power plant participates in the electricity market).

9. The copy of the acceptance test report on hydroelectric dam; the hydroelectric dam and reservoir protection plan, disaster response plan, and emergency response plan (regarding a hydroelectric power plant).

10. If a power plant or generating set is not grid-tied and generates electricity for selling to customers in case of the national grid’s failure, the application shall not include the document in Clause 8 of this Article.  

Article 8. Application for an electricity transmission or distribution license

An application for an electricity transmission or distribution license includes:
1. The application form for electricity license made according to Form No. 01 in the Appendix enclosed herewith.

2. The copy of the applicant’s enterprise registration certificate, establishment decision or certificate of incorporation (in case of unavailability of the enterprise registration certificate).

3. The list of technical managers and shift leaders made according to Form No. 3b in the Appendix enclosed herewith; copies of their academic qualifications; certificates of completion of safety training courses or electrical safety cards as prescribed in Article 64 of the Law on Electricity, and operation certificates issued to the listed shift leaders by competent power load dispatch units according to the National load dispatch procedures adopted by the Ministry of Industry and Trade.

4. The list of key electrical grid works managed by the applicant and scopes thereof. In case of purchase, acquisition or transfer of the electrical grid without capital recovery, the acceptance test report on the grid works or the asset transfer record is required.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Application for an electricity wholesaling or retailing license

An application for an electricity wholesaling or retailing license includes:
1. The application form for electricity license made according to Form No. 01 in the Appendix enclosed herewith.

2. The copy of the applicant’s enterprise registration certificate, establishment decision or certificate of incorporation (in case of unavailability of the enterprise registration certificate).

3. The list of executive managers made according to Form No. 3b in the Appendix enclosed herewith; copies of their academic qualifications.

Article 10. Application for modification of an electricity license

1. In case of renaming or relocation of its headquarters, the license holder must submit an application which includes:

a) The application form for electricity license made using the Form No. 01 provided in the Appendix enclosed herewith;

b) The copy of the applicant’s enterprise registration certificate, establishment decision or certificate of incorporation (in case of unavailability of the enterprise registration certificate).

2. In case of transfer of an electricity work by an electricity license holder, the transferee shall submit an application for electricity license which includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The copy of the applicant’s enterprise registration certificate, establishment decision or certificate of incorporation (in case of unavailability of the enterprise registration certificate);

c) Documents proving the transfer of electricity work; documents proving personnel transfer or about technical managers, operation managers and consultants as prescribed in Clause 3 Article 6, Clause 3 Article 7, Clause 3 Article 8, Clause 3 Article 9 hereof, if there are any changes in personnel.

Article 11. Procedures for issuance and modification of electricity licenses

1. At least 15 working days before its planned date of official commercial operation, the entity engaging in electricity distribution must submit an application for electricity license which must have adequate documents as required.

2. An applicant for issuance or modification of an electricity license shall submit an application which includes adequate documents as required in Chapter II hereof to the competent licensing authority and assume responsibility for the accuracy and truthfulness of the submitted application.

3. Forms of application submission:

a) Applications under the licensing authority of the Ministry of Industry and Trade or the Electricity Regulatory Authority of Vietnam shall be submitted through the online public service portal by accessing https://dichvucong.moit.gov.vn. Documents of large-size files or documents which cannot be sent electronically as prescribed by law may be submitted directly or by post. b) Applications under the licensing authority of provincial people’s committees shall be submitted directly or by post or through the websites of the licensing authorities (if available). 4. Procedures for issuance and modification of an electricity license online:

a) The online application shall be prepared according to guidelines available on the online public service portal of the Ministry of Industry and Trade. To be specific:

- The applicant shall register for a user account on the online public service portal of the Ministry of Industry and Trade, and use the registered account to make required declarations and submit the application online;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Within a maximum period of 15 working days from the receipt of the satisfactory application through the online public service portal of the Ministry of Industry and Trade, the licensing authority shall examine and verify the received application and issue the electricity license to the qualified applicant;

- In case of modification of an electricity license, within 07 working days from the receipt of the satisfactory application, as prescribed in Article 10 hereof, through the online public service portal of the Ministry of Industry and Trade, the licensing authority shall examine and verify the received application and issue the electricity license to the qualified applicant.

b) Provincial people’s committees shall give guidelines for online issuance of electricity licenses within their competent (if applicable) in conformity with regulations herein.

5. Procedures for issuance and modification of an electricity license not through the online public service portal:

a) Within 03 working days from the receipt of the application for issuance or modification of electricity license, the licensing authority shall inform the applicant in writing if the application is inadequate or unsatisfactory. Such written notification should indicate reasons and documents to be modified or additionally provided, and other necessary information; 

b) Within 60 working days from the receipt of the request for modification of the application from the licensing authority, the applicant shall give a written response and provide additional documents as requested. Over the said time limit, if the applicant fails to modify the application as requested, the licensing authority is entitled to return the received application;

c) Within 15 working days from the receipt of the satisfactory application, the licensing authority shall examine and verify the received application and issue the electricity license to the qualified applicant, except the case in Point d of this Clause;

d) In case of modification of an electricity license, within 07 working days from the receipt of the satisfactory application as prescribed in Article 10 hereof, the licensing authority shall examine and verify the received application and issue the electricity license to the qualified applicant.

6. An electricity license shall be issued in 03 originals of which 01 original is delivered to the license holder and 02 others are kept by the licensing authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

POWER TO ISSUE AND MANAGE ELECTRICITY LICENSES

Article 12. Power to issue electricity licenses

1. The power to issue electricity licenses of the Ministry of Industry and Trade and the Electricity Regulatory Authority of Vietnam is prescribed in Clause 19 Article 3 of the Government’s Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020.

2. Provincial People’s Committees shall directly issue or authorize Provincial Departments of Industry and Trade to issue electricity licenses in the following fields:

a) Electricity generation by a power plant that has a capacity of less than 03 MW and is located in the province;

b) Electricity distribution with a voltage up to 35 kV in the province;

c) Electricity retailing with a voltage up to 0,4 kV in the province;

d) Electrical consulting services, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Consultancy on supervision of construction of transmission lines and electrical substations with a voltage up to 35 kV provided by an enterprise that has been registered with the provincial authority.

Article 13. Responsibility of licensing authorities

1. Receive, verify, check and manage applications for electricity licenses. Instruct applicants to follow procedures for application for electricity licenses as prescribed herein.

2. Settle complaints about electricity licenses within their competence.

3. Modify the issued electricity licenses if they have mistakes.

4. Inspect the maintenance of fulfillment of licensing requirements by license holders.

5. Revoke electricity licenses which they have issued.

6. Send decision on revocation of electricity license to the electricity unit whose electricity license is revoked and relevant authorities; disclose information about such license revocation on the website of the licensing authority within 02 working days from the issue date of the revocation decision.

Article 14. Responsibility of an electricity license holder

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Apply for modification of the electricity license within 30 days from the occurrence of any changes in its name, headquarters, transaction office, business type, scope or validity of the electricity license.

3. Apply for modification of the electricity license in case a part of licensed operations or scope of the license is revoked.

4. Maintain the fulfillment of licensing requirements as prescribed by law during its operation, and comply with relevant laws. Comply with law regulations on firefighting and prevention in the fields of electricity generation, transmission and distribution.

5. Fully pay licensing fees as regulated by law.

6. Do not lease, lend or alter contents of the issued electricity license.

7. Before starting its commercial operation, the license holder that is an electricity generator must:

a) Enter into a power purchase agreement as prescribed (except for hydroelectric power plants included in the Prime Minister’s List of large-scale power plants which have special importance in socio-economic, national defense and security aspects and the Ministry of Industry and Trade’s List of power plants which operate in cooperation with large-scale power plants which have special importance in socio-economic, national defense and security aspects; hydroelectric power plants whose accounting is dependent to Power Corporations as defined in the written proposal of Vietnam Electricity);

b) Have SCADA system installed to serve the operation of electrical grids and electricity market as prescribed;

c) Have IT infrastructure system and telecom infrastructure system installed to serve the operation of electricity market (for power plants directly participating in the electricity market);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Bear the inspection of competent authorities and comply with their decisions on penalties for violations concerning the license and fulfillment of licensing requirements as prescribed by law.

9. Keep the original of the issued electricity license at its headquarters and the copy thereof at its transaction office.

10. Within 30 days from the issue date of the electricity license, the license holder shall send the copy of the issued electricity license to the local electricity authority.

11. Fulfill reporting obligations. To be specific:

a) By March 01 each year, submit reports, whether directly or by post or by email, to the licensing authority and Provincial Department of Industry and Trade on performance of licensed operations in the previous year according to Form No. 4a, 4b, 4c and 4d in the Appendix enclosed herewith.

b) Submit a report, whether directly or by post, to the licensing authority at least 60 days before the planned date of suspension or transfer of licensed electricity operations;

c) Submit reports and provide adequate and accurate information at the request of the licensing authority or a competent authority.

10. At least 30 days before the expiry date of the electricity license, the license holder that wishes to continue its operations must apply for a new electricity license according to Clause 2 Article 11 hereof and carry out procedures for licensing as prescribed.

Article 15. Management and operation of a power plant which is leased to another entity, or by a hired or authorized unit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The entity that leases the power plant or that is hired or assigned or authorized to manage and operate the power shall fulfill all obligations relating to the operation of the power plant under terms and conditions of the lease agreement or the written authorization granting power to manage and operate the power plant. 

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 16. Inspection

1. The Electricity Regulatory Authority of Vietnam shall inspect the implementation of this Circular nationwide; respond to any queries concerning this Circular and propose amendments to this Circular to the Ministry of Industry and Trade.

2. Provincial people’s committees shall inspect the implementation of this Circular within their management scope; respond to any queries concerning this Circular and propose amendments to this Circular to the Ministry of Industry and Trade.

Article 17. Responsibility for implementation 

1. The Electricity Regulatory Authority of Vietnam shall receive and follow procedures for verifying applications for electricity license under the licensing authority of the Electricity Regulatory Authority of Vietnam and the Ministry of Industry and Trade.

2. Provincial Departments of Industry and Trade shall receive and follow procedures for verifying applications for electricity license under the licensing authority of Provincial people’s committees when they are authorized.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Effect

1. This Circular comes into force from October 26, 2020. The Circular No. 36/2018/TT-BCT dated October 16, 2018 of the Minister of Industry and Trade and the Circular No. 15/2019/TT-BCT dated August 26, 2019 of the Minister of Industry and Trade shall cease to have effect from the effective date of this Circular.

2. In case an electricity license needs to be modified because of changes in name or headquarters or transfer of assets of the license holder, it shall be still valid until the new license is issued.

3. Electricity licenses issued before the effective date of this Circular shall be still valid until their expiration dates and holders of these licenses must strictly comply with regulations hereof and relevant laws promulgated after the licensing date./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Hoang Quoc Vuong

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SAMPLES OF ELECTRICITY LICENSES AND DOCUMENTS USED IN LICENSING
(Enclosed with the Circular No. 21/2020/TT-BCT dated September 09, 2020 of the Minister of Industry and Trade prescribing procedures for issuance of electricity licenses)

 No.

NAME OF DOCUMENT

Form No. 01

Application form for issuance/modification of electricity license

Form No. 2a

Electricity license issued by Ministry of Industry and Trade

Form No. 2b

Electricity license issued by Electricity Regulatory Authority of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electricity license issued by People’s Committee of province or central-affiliated city

Form No. 2d

Electricity license issued by Provincial Department of Industry and Trade

Form No. 3a

List of electrical consultants

Form No. 3b

List of technical and operation managers

Form No. 4a

Report on electricity generation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Report on electricity transmission and distribution 

Form No. 4c

Report on electricity wholesaling, distribution and retailing  

Form No. 4d

Report on provision of electrical consulting services 

Form No. 5

Report on issuance of electricity licenses in the province in previous year

 

Form No. 01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------------

No.: …/…

…[place & date]

 

APPLICATION FORM

  For issuance/modification/re-issuance of electricity license

To: 1...............................................................

Name of applicant:…………………………………………….……………………….

Name of the governing body (if any): ................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Transaction office (if any):……………… Tel.:………………….. Fax:......; Email:..........

Established under the Investment License/Establishment Decision No.:………………… dated…………………

Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………

Electricity license No.:……………………….. Issuing authority:………………………….. Date of issue:…………………….. (if available).

Business lines: .....................................................................

I/We hereby apply for an electricity license for the following activities, scope of operation and validity period:

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

Enclosed documents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ............................................................................................................................

2……is kindly requested to issue an electricity license to…….. (name of applicant).  

...(Name of applicant) hereby undertakes to perform electricity activities within the licensed scope and strictly comply with provisions of the issued electricity license./.

 

 

HEAD OF APPLICANT
(signature and seal)

___________________

1 Specify the authority in charge of receiving and performing procedures for appraisal of the application or the authority competent to issue the electricity license, including:  Provincial Department of Industry and Trade, Electricity Regulatory Authority of Vietnam, Provincial People's Committee or Ministry of Industry and Trade.

2 Specify the authority competent to issue the electricity license, including: Provincial Department of Industry and Trade, Electricity Regulatory Authority of Vietnam, Provincial People's Committee or Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 2a

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: ……… /GP-BCT

Hanoi, ………….………..[date]

  MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of the Ministry of Industry and Trade; 

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; the Law on amendments to the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 providing guidelines for implementation of the Law on Electricity and the Law on amendments to the Law on Electricity;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Circular No. 21/2020/TT-BCT dated September 09, 2020 of the Minister of Industry and Trade prescribing procedures for issuance of electricity licenses;

In consideration of the application for electricity license submitted by………… (name of the applicant);

At the request of the General Director of the Electricity Regulatory Authority of Vietnam, 1

Article 1. An electricity license is issued to:

1. Name of organization:......................................................................................................

2. Name of governing body (if any): ................................................................

3. Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………, or Establishment Decision No.:……………………. dated…………………….

4. Headquarters:……………………; Tel.:……………………………; Fax:............. Email:…………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Licensed activities

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

Article 3. Scope and validity period of the license

1. Activity 1: …………………………………………………………………………………..2

Validity period: until…………………..[date]

2. Activity 2: …………………………………………………………………………………..

Validity period: until…………………..[date]

Article 4. Rights of license holder

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2…..( Name of the license holder) shall have the rights specified in Article3…… of the Law on Electricity and other rights as prescribed by law,

Article 5. Obligations of license holder

1…..(Name of the license holder) shall perform licensed electricity activities after 06 months from the date of issue of the electricity license.

3……(Name of the license holder) shall not lease, lend or deliberately alter the contents of the electricity license.

4……..(Name of the license holder) shall participate in the electricity market in accordance with regulations on operation of electricity market adopted by the Ministry of Industry and Trade.

5……..(Name of the license holder) shall submit reports as prescribed.

6……..(Name of the license holder) shall comply with regulations of Article4………….of the Law on Electricity, the Law on amendments to the Law on Electricity and their guiding documents.

Article 6. Effect

This electricity license comes into force from the day on which it is signed./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER
(signature and seal)

___________________

1 In case the legislative documents which are grounds for issuing the license are amended or superseded, the new ones shall be considered as grounds for issuing the license.

2 Specify the scope of each licensed electricity activity; regarding the electricity generation, main parameters of the power plant (including total capacity, main technical parameters of generating set, main transformer, step-up substation and information about power plant connection).

3 Specify the heading of Article on rights of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

4Specify the heading of Article on obligations of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

 

Form No. 2b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.:    /GP-DTDL

Hanoi, ………….………..[date]

 

  GENERAL DIRECTOR OF ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY OF VIETNAM

Pursuant to the Decision No. 3771/QD-BCT dated October 02, 2017 of the Minister of Industry and Trade defining Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of Electricity Regulatory Authority of Vietnam;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; the Law on amendments to the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 providing guidelines for implementation of the Law on Electricity and the Law on amendments to the Law on Electricity;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2018/ND-CP dated January 15, 2018 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Circular No. 21/2020/TT-BCT dated September 09, 2020 of the Minister of Industry and Trade prescribing procedures for issuance of electricity licenses;

In consideration of the application for electricity license submitted by………… (name of the applicant);

At the request of the Head of Licensing and Public Relations Department,1

Article 1. An electricity license is issued to:

1. Name of organization:......................................................................................................

2. Name of governing body (if any): ................................................................

3. Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………, or Establishment Decision No.:……………………. dated…………………….

4. Headquarters:……………………; Tel.:……………………………; Fax:............. Email:…………………………

Transaction office (if any):……………… Tel.:………………….. Fax:......; Email:..........

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. ...........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

Article 3. Scope and validity period of the license

Activity 1: ..........................................................................................................2

Validity period: until…………………..[date]

Activity 2: …………………………………………………………………………………..

Validity period: until…………………..[date]

Article 4. Rights of license holder

1…..(Name of the license holder) is allowed to perform licensed electricity activities within the scopes specified in this license.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Obligations of license holder

1…..(Name of the license holder) shall perform licensed electricity activities after 06 months from the date of issue of the electricity license.

2 …..(Name of the license holder) shall maintain its fulfillment of licensing requirements as prescribed by law during its operation.

3……( Name of the license holder) shall not lease, lend or deliberately alter the contents of the electricity license.

4……..(Name of the license holder) shall participate in the electricity market in accordance with regulations on operation of electricity market adopted by the Ministry of Industry and Trade.

5……..(Name of the license holder) shall submit reports as prescribed.

6……..(Name of the license holder) shall comply with regulations of Article4………….of the Law on Electricity, the Law on amendments to the Law on Electricity and their guiding documents.

Article 6. Effect

This electricity license comes into force from the day on which it is signed./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

GENERAL DIRECTOR
(signature and seal)

____________________

1 In case the legislative documents which are grounds for issuing the license are amended or superseded, the new ones shall be considered as grounds for issuing the license.

2 Specify the scope of each licensed electricity activity; regarding the electricity generation, main parameters of the power plant (including total capacity, main technical parameters of generating set, main transformer, step-up substation and information about power plant connection).

3 Specify the heading of Article on rights of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

4 Specify the heading of Article on obligations of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

 

Form No. 2c

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: ……… /GP-UBND

...,  [place & date]

 

Pursuant to the Law on Organization of Local Governments dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; the Law on amendments to the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 providing guidelines for implementation of the Law on Electricity and the Law on amendments to the Law on Electricity;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2018/ND-CP dated January 15, 2018 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In consideration of the application for electricity license submitted by………… (name of the applicant);

At the request of Director of the Provincial Department of Industry and Trade, 1

Article 1. An electricity license is issued to:

1. Name of organization:......................................................................................................

2. Name of governing body (if any): ................................................................

3. Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………, or Establishment Decision No.:……………………. dated…………………….

4. Headquarters:……………………; Tel.:……………………………; Fax:............. Email:…………………………

Transaction office (if any):……………… Tel.:………………….. Fax:......; Email:..........

Article 2. Licensed activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. ...........................................................................................................................

Article 3. Scope and validity period of the license

Activity 1: ..........................................................................................................2

Validity period: until…………………..[date]

Activity 2: ...........................................................................................................

Validity period: until…………………..[date]

Article 4. Rights of license holder

1…..(Name of the license holder) is allowed to perform licensed electricity activities within the scopes specified in this license.

2…..(Name of the license holder) shall have the rights specified in Article3…… of the Law on Electricity and other rights as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1…..(Name of the license holder) shall perform licensed electricity activities after 06 months from the date of issue of the electricity license.

2 …..(Name of the license holder) shall maintain its fulfillment of licensing requirements as prescribed by law during its operation.

3……( Name of the license holder) shall not lease, lend or deliberately alter the contents of the electricity license.

4……..(Name of the license holder) shall participate in the electricity market in accordance with regulations on operation of electricity market adopted by the Ministry of Industry and Trade.

5……..(Name of the license holder) shall submit reports as prescribed.

6……..(Name of the license holder) shall comply with regulations of Article4………….of the Law on Electricity, the Law on amendments to the Law on Electricity and their guiding documents.

Article 6. Effect

This electricity license comes into force from the day on which it is signed./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON BEHALF OF PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE/CITY……..
CHAIRPERSON
(signature and seal)

____________________

1 In case the legislative documents which are grounds for issuing the license are amended or superseded, the new ones shall be considered as grounds for issuing the license.

2 Specify the scope of each licensed electricity activity; regarding the electricity generation, main parameters of the power plant (including total capacity, main technical parameters of generating set, main transformer, step-up substation and information about power plant connection).

3 Specify the heading of Article on rights of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

4 Specify the heading of Article on obligations of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

 

Form No. 2d

PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE/CITY……..
DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF PROVINCE/CITY…..
--------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.: ……… /GP-SCT

 ..., [place & date]

Pursuant to Decision No…………dated…………of the People’s Committee of province/city….. stipulating functions, tasks, ….. of the Department of Industry and Trade or province/city……;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004; the Law on amendments to the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 providing guidelines for implementation of the Law on Electricity and the Law on amendments to the Law on Electricity;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2018/ND-CP dated January 15, 2018 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 providing amendments to Decrees on investment and business requirements under state management of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Circular No. 21/2020/TT-BCT dated September 09, 2020 of the Minister of Industry and Trade prescribing procedures for issuance of electricity licenses;

Pursuant to Decision No………dated……..of the People’s Committee of……..giving authorization to issue electricity licenses;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Head of…….1

Article 1. An electricity license is issued to:

1. Name of organization:......................................................................................................

2. Name of governing body (if any): ................................................................

3. Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………, or Establishment Decision No.:……………………. dated…………………….

4. Headquarters:……………………; Tel.:……………………………; Fax:............. Email:…………………………

Transaction office (if any):……………… Tel.:………………….. Fax:......; Email:..........

Article 2. Licensed activities

1. ...........................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Scope and validity period of the license

Activity 1: ..........................................................................................................2

Validity period: until…………………..[date]

Activity 2: ...........................................................................................................

Validity period: until…………………..[date]

Article 4. Rights of license holder

1…..(Name of the license holder) is allowed to perform licensed electricity activities within the scopes specified in this license.

2…..(Name of the license holder) shall have the rights specified in Article3…… of the Law on Electricity and other rights as prescribed by law.

Article 5. Obligations of license holder

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2 …..(Name of the license holder) shall maintain its fulfillment of licensing requirements as prescribed by law during its operation.

3……( Name of the license holder) shall not lease, lend or deliberately alter the contents of the electricity license.

4……..(Name of the license holder) shall participate in the electricity market in accordance with regulations on operation of electricity market adopted by the Ministry of Industry and Trade.

5……..(Name of the license holder) shall submit reports as prescribed.

6……..(Name of the license holder) shall comply with regulations of Article4………….of the Law on Electricity, the Law on amendments to the Law on Electricity and their guiding documents.

Article 6. Effect

This electricity license comes into force from the day on which it is signed./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

___________________

1 In case the legislative documents which are grounds for issuing the license are amended or superseded, the new ones shall be considered as grounds for issuing the license.

2 Specify the scope of each licensed electricity activity; regarding the electricity generation, main parameters of the power plant (including total capacity, main technical parameters of generating set, main transformer, step-up substation and information about power plant connection).

3 Specify the heading of Article on rights of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

4 Specify the heading of Article on obligations of the license holder corresponding to the licensed electricity activity.

 

Form No. 3a

LIST OF ELECTRICAL CONSULTANTS

 No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date of birth

Plce of origin

Personal identification number (if any)

Position

Professional level

Working experience in consulting services (years)

 Position held/ Project participated in 

Practicing certificate

I. Consultants holding the position of project manager or chief supervisor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form No. 3b

LIST OF TECHNICAL AND OPERATION MANAGERS

(For electricity generation, transmission, distribution, wholesaling and retailing)

 No.

Full name

Date of birth

Place of origin

Personal identification number (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Professional level

Working experience in the electricity field for which the license is applied

(years)

Notes

I.

Technical managers, sales managers 

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

II

Shift leaders (for electricity generation, distribution and transmission)

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Form No. 4a

REPORT ON ELECTRICITY GENERATION 

(NAME OF GOVERNING BODY (if any))
(NAME OF REPORTING UNIT)
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: ……./………..

..., [place & date]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 On electricity generation operations 

Year……1

                        To:
                                    - Electricity Regulatory Authority of Vietnam;
- Department of Industry and Trade of province/city......

Name of licensed electricity unit: .................................................................................

Name of the governing body (if any): ................................................................

Headquarters: ……………. Tel.:………………….. Fax:………......; Email:..........

Representative office, transaction office (if any): Tel.:……….. Fax:......; Email:..........

Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………

Electricity license No.:……………………….. Issuing authority:………………………….. Date of issue:……………………..for performing the following electricity activities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- .............................., valid until……………………..[date]

Name of licensed power plant:

Installed capacity of the power plant:

Voltage grade of the grid connected to the national electrical grids:

I. MAINTENANCE OF FULFILLMENT OF LICENSING REQUIREMENTS

1. Technological equipment and facilities serving electricity generation (if changed)

1.1 . Operational status of main equipment of the power plant:  Turbine, generator, main transformer, etc.

1.2 . Details about equipment if there are any changes that affect the rated generating capacity or main parameters of the power plant (if any)

2. Technical and operation managers, shift leaders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Full name

Professional level

Working experience in electricity generation

Notes

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...

 

 

 

 

2.2 . Shift leaders

No.

Full name

Professional level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Number and date of issue of decision on appointment of shift leader

Notes

1

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. IT infrastructure, control, supervision and data collection systems which meet requirements of electrical grids as prescribed by law.

3.1. Communication systems: 

No.

Equipment

Not available

Inactive

Active

Notes

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

Telephone

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Fax machine (or similar equipment)

 

 

 

 

4

Dispatch instruction management (DIM) system

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

 

3.2 . SCADA system (for a power plant with a capacity of 10 MW or more or connected to the electrical grid with a voltage of 110 kV or more or in case the installation of SCADA system is included in the agreement on connection to electrical grids)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Quantity of connection signals/total SCADA signals:

- Times of complete disconnection during the year:

- Total disconnection period (hours):

3.3 . Metering systems:

No.

Equipment

Not available

Inactive

Active

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes

1

Primary metering system

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

Standby metering system 2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

4

Remote metering data acquisition system

 

 

 

 

Names of remote metering data acquisition units 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

System

Status of equipment

(replaced, upgraded - if any)

Operational status

Times of failures

Total number of hours of failures

1

System serving connection to internal information system of the electricity market

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

Quotation system

 

 

 

3

Electricity market payment support system

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

5. Environmental impact assessment report and environmental protection plan of the electricity generation project approved or accepted by competent authorities

5.1. Performance of responsibilities specified in the Decision on approval for the environmental impact assessment report or written certification of the environmental protection plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The reservoir operation procedures of the hydroelectric power plant approved by a competent authority:

Performance of responsibilities specified in the approved reservoir operation procedures and inter-reservoir operation procedures (if any).

In case of revisions, copy of the decision on approval for revised reservoir operation procedures must be provided.

7. Management of hydroelectric dam safety of the hydroelectric power plant as prescribed by law.

7.1. Reporting on dam owner’s responsibilities for dam safety management, enclosed with: Decision on approval for dam protection plan; Disaster response plan and emergency response plan.

8. Implementation of regulations on replacement afforestation and payment for forest environmental services (for a hydroelectric power plant).

9. Implementation of other regulations of relevant laws as requested by competent authorities.

II. REPORTING ON OPERATIONS

1. Electrical production and revenue in the year……

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commitments on maintenance of electricity activities:  ...

(Name of reporting unit) hereby undertakes that all contents of this report are completely accurate and shall assume legal responsibility for such contents./.

 

 

HEAD OF REPORTING UNIT
(signature and seal)

___________________

1 The report includes data collected from January 01 to December 31 of the reporting year.

 

Form No. 4b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(NAME OF GOVERNING BODY (if any))
(NAME OF REPORTING UNIT)
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: ……./………..

..., [place & date]

 

REPORT

 On electricity transmission/distribution operations in the year…… 1

                        To:
                                               - Electricity Regulatory Authority of Vietnam;
- Department of Industry and Trade of province/city......

Name of licensed electricity unit: .................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Headquarters: ……………. Tel.:………………….. Fax:………......; Email:..........

Representative office, transaction office (if any): Tel.:……….. Fax:......; Email:..........

Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………

Electricity license No.:……………………….. Issuing authority:………………………….. Date of issue:……………………..for performing the following electricity activities:

- .............................., valid until……………………..[date]

Reporting contents:

1. Technical and operation managers 

No.

Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working experience in electricity transmission/ distribution

Notes

...

 

 

 

 

2. Fulfillment of requirements by operation officials.

3. Reporting on output and revenues earned from electricity transmission operations (of the electricity transmission unit).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commitments on maintenance of electricity activities: ….

(Name of reporting unit) hereby undertakes that all contents of this report are completely accurate and shall assume legal responsibility for such contents./.

 

 

HEAD OF REPORTING UNIT
(signature and seal)

___________________

1 The report includes data collected from January 01 to December 31 every year.

 

Form No. 4c

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(NAME OF GOVERNING BODY (if any))
(NAME OF REPORTING UNIT)
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: ……./………..

..., [place & date]

 

REPORT

On electricity wholesaling/ distribution and retailing in the year…..1  

                        To:
                                   - Electricity Regulatory Authority of Vietnam;
- Department of Industry and Trade of province/city......

Name of licensed electricity unit: .................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Headquarters: ……………. Tel.:………………….. Fax:………......; Email:..........

Representative office, transaction office (if any): Tel.:……………; Fax:………......; Email:..........

Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………

Electricity license No.:……………………….. Issuing authority:………………………….. Date of issue:……………………..for performing the following electricity activities:

- .............................., valid until……………………..[date]

- .............................., valid until……………………..[date]

Reporting contents:

1. Sales managers and technical managers

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Professional level

Working experience in the field in which he/she holds the executive position

Notes

1

 

 

 

 

...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2. Fulfillment of requirements by operation officials.

3. Operational status of IT infrastructure systems serving the electricity market (if any).

4. Electricity activities performed during the year:

No.

Contents

Unit  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Licensed electricity wholesaling/retailing

 

 

 

Electricity generation

kWh

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

kWh

 

 

Electricity revenues

VND

 

 

Costs of electricity production and business

VND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Profit/loss (before tax)

VND

 

2

Other production and business activities

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VND

 

 

Expenses

VND

 

 

Profit/loss (before tax)

VND

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commitments on maintenance of electricity activities:  ...

(Name of reporting unit) hereby undertakes that all contents of this report are completely accurate and shall assume legal responsibility for such contents./.

 

 

HEAD OF REPORTING UNIT
(signature and seal)

___________________

1 The report includes data collected from January 01 to December 31 of the reporting year.

 

Form No. 4d

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(NAME OF GOVERNING BODY (if any))
(NAME OF REPORTING UNIT)
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: ……./………..

..., [place & date]

 

REPORT

  On provision of electrical consulting services in the year…..1 

                                     To:
                                     - Electricity Regulatory Authority of Vietnam;
- Department of Industry and Trade of province/city......

Name of licensed electricity unit: .................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Headquarters: ……………. Tel.:………………….. Fax:………......; Email:..........

Representative office, transaction office (if any): Tel.:……………; Fax:………......; Email:..........

Enterprise registration certificate issued by.........................................., enterprise ID number:……………………………., …………….registration (time of registration) dated………………

Electricity license No.:……………………….. Issuing authority:………………………….. Date of issue:……………………..for performing the following electricity activities:

- .............................., valid until……………………..[date]

- .............................., valid until……………………..[date]

Reporting contents

1. List of managers and consultants: 

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Year of birth

(Personal identification number, if any)

Professional level

Working experience 

Practicing certificate (specify practicing field, validity period)

Position held/Project participated in

I

Managers

 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

..

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

II

Activity 1:…

 

Consultants holding the position of project manager or chief supervisor

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Other consultants

1

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Activity 2:…

 

Consultants holding the position of project manager or chief supervisor

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Other consultants

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2. List of works to which the reporting unit provided electrical consulting services during the year….

Commitments on maintenance of electricity activities: ….

(Name of reporting unit) hereby undertakes that all contents of this report are completely accurate and shall assume legal responsibility for such contents./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HEAD OF REPORTING UNIT
(signature and seal)

____________________

[1] The report includes data collected from January 01 to December 31 of the reporting year.

 

Form No. 5

REPORT ON PROVISION OF ELECTRICAL CONSULTING SERVICES 

PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE/CITY……..
DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF PROVINCE/CITY…..
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

..., [place & date]

 

REPORT

  On issuance of electricity licenses in the province in the year….. 13

                       To:
                                   - Electricity Regulatory Authority of Vietnam;
- People’s Committee of province/city......

1. Issuance of electricity licenses

1.1. Quantity of electricity licenses issued during the year for each electricity activity (sorted by new licenses and modified licenses):

 No.

ACTIVITY

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MODIFIED LICENSE

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1.2. Quantity of licenses revoked in the previous year of each electricity activity (excluding the electricity licenses revoked due to modification or expiration). Reasons for revocation.

2. Inspection to ensure the maintenance of satisfaction of licensing requirements and compliance with provisions of electricity licenses by license holders

2.1. Method of inspection: Inspection method/reporting requirements or other methods are specified.

2.1. Regarding inspection method: The following contents are specified:

a) Number of inspections: Sorted by inspection types (planned and ad hoc inspections); list of inspected electricity units;

b) Contents of inspection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Actions against violations:

- Total violation cases:

+ Settled violation cases;

+ Unsettled violations (with reasons specified);

- Methods of handling violations;

- Total cases, fines and compliance with penalty imposition decisions.

dd) Implementation of recommendations of inspection teams.

2.2. Regarding reporting method and other methods: Assessment of compliance with regulations of law by electricity units during their operations./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEAD OF REPORTING UNIT
(signature and seal)

____________________

[1] The report includes data collected from January 01 to December 31 of the reporting year.

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41.520

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!