Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 84/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc chuẩn bị sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã (sơ kết) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 84/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/TB-VPCP

Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG VƯƠNG ĐÌNH HU TI CUC HỌP V VIC CHUN B SƠ KT 05 NĂM THI HÀNH LUT HP TÁC XÃ

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã (sơ kết). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

1. Việc tổ chức sơ kết tình hình thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 được chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sơ kết, nhằm đánh giá thực trạng của khu vực kinh tế tập thể sau 05 năm thi hành Luật hợp tác xã, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về hợp tác xã nhằm phát huy hiệu quả đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể. Thay mặt Thủ tướng, biểu dương và đánh giá cao Bộ Kế hoạch và đầu tư và các Bộ, cơ quan đã chủ động bước đầu xây dựng được các báo cáo sơ kết thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

2. Về sự cần thiết: Trong những năm qua, cùng với doanh nghiệp nói chung, hợp tác xã là một chủ thể quan trọng của kinh tế thị trường, được coi là thành phn kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất cho hàng chục triệu hộ gia đình để tạo ra sản phm có năng sut và cht lượng cao, gắn kết vơi doanh nghiệp trong tiêu thụ, chế biến. Tuy nhiên, kinh tế tập thể hiện nay tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn yếu kém, nhỏ bé, manh mún, còn xa mới đạt mục tiêu có 15.000 hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả (cả 3 nội hàm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả), các hợp tác xã còn bộc lộ tính không đng bộ giữa mục tiêu và nội dung hoạt động kinh tế - xã hội; trình độ tổ chức, năng lực quản lý trong các hợp tác xã nhìn chung còn yếu; hoạt động của các hợp tác xã còn thiếu gắn bó với nhau, với cộng đồng doanh nghiệp, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về mặt kinh tế, xã hội và tổ chức. Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra mục tiêu hoàn thiện thchế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với trọng điểm là hoàn thiện các yếu tố đất đai, tín dụng, vốn, thị trường. Đây là nơi hoạt động của các chủ thể: doanh nghiệp, hp tác xã, tổ hp tác. Nghị quyết Trung ương V khóa IX, Nghị quyết Quốc hội cũng đề cập đến vấn đề phát triển hợp tác xã; hệ thống pháp luật nhà nước ta đang hoàn thiện theo Hiến pháp 2013 trong khi Luật Hợp tác xã được ban hành trước đó nên cần phải rà soát, xem xét lại theo tinh thần của Hiến pháp và các luật khác có liên quan, chính vì vậy mà việc sơ kết Luật Hp tác năm 2012 xã đặt ra hiện nay rất cn thiết, là yêu cầu thực tế khách quan của quá trình đổi mới, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Quan điểm: việc sơ kết phải bảo đảm sát thực tiễn, tránh hình thức, có tác động trên thực tế; trọng tâm, trọng điểm; cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực và khảo sát tại các địa phương mang tính đại diện vùng miền, qua đó phát hiện những khâu yếu kém, hạn chế về cơ chế chính sách, trong tổ chức thực hiện luật hợp tác xã; đồng thời phát hiện các mô hình hợp tác xã tiên tiến, điển hình từ thực tiễn để quy chuẩn hóa và nhân rộng trên toàn quốc.

Việc sơ kết phải đặt trong trong mối quan hệ với việc thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước nht là Nghị quyết Đại hội Đảng ln thứ XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể, Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về hợp tác xã, các luật chuyên ngành và Chỉ thị s19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vtiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và đẩy mạnh thi hành Luật hợp tác xã năm 2012.

4. Nội dung: Việc sơ kết cần quan tâm đầy đủ các vấn đề:

- Về nhận thức từ Trung ương đến địa phương, ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới; quán triệt, chỉ đạo, tuyên truyn pháp luật, hợp tác xã khác doanh nghiệp và cần phải tiếp tục nghiên cứu, phân loại các hợp tác xã.

- Về thể chế, chính sách, đặc biệt là các chính sách về đất đai, tài sản (chia - không chia của hợp tác xã, thanh lý tài sản hợp tác xã), tiếp cận tín dụng (tài chính vi mô, bảo lãnh tín dụng, các quỹ), chính sách bảo him (đi với tài sản - sản phẩm nông lâm nghiệp, bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã), vướng mắc của chính sách, pháp luật, khó đi vào cuộc sống xóa nợ đọng của hợp tác xã v.v.

- Vấn đề phát triển hợp tác xã kiểu mới: đánh giá cụ thể về tình hình hợp tác xã theo cả 3 mặt quy mô, công nghệ và thị trường; tchức, hoạt động của hợp tác xã; chuyển đổi hợp tác xã theo Luật mới; hiệu quả hoạt động của hợp tác xã theo hai mặt: chỉ tiêu kinh tế của bản thân hợp tác xã và giá trị gia tăng của kinh tế hthông qua hợp tác xã (thu nhập của hộ và người lao động trong hợp tác xã ).

- Tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, nguồn lực triển khai thực hiện (huy động và sử dụng nguồn lực); các loại hình hợp tác xã (nông nghiệp, công thương, dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng, tín dụng, v.v.), các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Các nội dung về quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy quản lý từ Trung ương đến địa phương; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hợp tác xã.

5. Về tiến độ thời gian, hình thức:

a) Thời điểm báo cáo sơ kết: Từ 01/7/2013 - 31/12/2016, có thể cập nhật thêm tình hình năm 2017 tại thời điểm báo cáo.

b) Hình thức hội nghị: Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

c) Tiến đthực hiện:

- Tháng 2 năm 2017: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng (xin ý kiến các Bộ, cơ quan) và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề cương báo cáo sơ kết và kế hoạch triển khai sơ kết (đầu tháng 3 ban hành).

- Tháng 3 năm 2017: Tổ chức các đoàn công tác khảo sát về tình hình thi hành Luật Hợp tác xã 2012, ngoài các thành phn của các Bộ, ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thì mời thêm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia (kèm theo đề cương khảo sát).

- Tháng 3 - 6 năm 2017: các Bộ, ngành, địa phương tiến hành khảo sát, tổng hợp báo cáo của cơ quan, địa phương mình.

Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết trong quý II năm 2017. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn mỗi vùng ít nhất một tỉnh làm đại diện để tổ chức sơ kết vùng, mời các địa phương lân cận đến tham dự (nên tổ chức hội nghị sơ kết tại tối thiểu 3 miền).

- Tháng 6 năm 2017: Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành báo cáo và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

- Tháng 7 - 8 năm 2017: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Tháng 9 năm 2017: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết tình hình triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Sau hội nghị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường, đẩy mạnh thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 giai đoạn 2017-2021.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn tập trung tuyên truyền về đợt sơ kết 05 năm thi hành Luật hợp tác xã, đng thời kết hợp với giải báo chí về nông thôn mới gắn với tái cơ cu ngành nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tập th nòng ct là hợp tác xã của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ tuyên truyn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBTW Mặt trn Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ: TP, KH&ĐT, NN&PTNT, TC, CT,
NV, KH&CN, TN&MT, TT&TT, XD, GTVT,
VH, TT&DL, LĐ-TB&XH, NHNN VN;
- Ban Kinh tế Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Liên Minh HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ TTĐT
các Vụ: KTTH, KGVX, TH, TCCV, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, NN (3). Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 84/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc chuẩn bị sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã (sơ kết) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52