Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 439/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 439/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439/TB-VPCP

Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ VỀ VIỆC TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Ngày 06 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về việc xây dựng dự thảo đề cương và kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về dự thảo đề cương và kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và một số đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động của Ban chỉ đạo trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước, đã được khẳng định trong Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị; Luật Hợp tác xã năm 2012 và hệ thống các văn bản, nghị quyết liên quan. Hiện nay vai trò của khu vực kinh tế tập thể ngày càng được nhận thức đầy đủ hơn, phát triển khá nhanh cả về mặt số lượng và chất lượng với nhiều mô hình mới, cách làm hay và tiệm cận với trình độ, nhận thức của quốc tế.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những nỗ lực và kết quả đã đạt được trong thời gian qua của khu vực kinh tế hợp tác đồng thời đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo đề cương và kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế hợp tác, hợp tác xã cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế, phần lớn các hợp tác xã quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nghèo, năng lực cạnh tranh yếu, chính sách đào tạo phát triển đội ngũ hợp tác xã chưa được chú trọng. Việc chuyển đổi hợp tác xã yếu kém từ mô hình cũ sang mô hình mới còn gặp nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Về phân công cơ quan chủ trì tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX:

Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương thực hiện việc tổng kết Nghị quyết. Giao Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ đăng ký với Văn phòng Trung ương Đảng đưa nội dung tổng kết Nghị quyết vào chương trình làm việc năm 2019 của Ban Bí thư, Bộ Chính trị để ban hành văn bản yêu cầu cấp ủy, Đảng ủy cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX.

2. Về dự thảo đề cương và triển khai kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể:

a) Về cơ bản, thống nhất với nội dung dự thảo đề cương và kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX là hết sức cần thiết để nhận diện, đánh giá đầy đủ toàn diện và khẳng định chủ trương đúng đắn của Nghị quyết đồng thời bổ sung những quan điểm mới để tiếp tục triển khai Nghị quyết;

b) Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX.

3. Về nội dung và tổ chức triển khai tổng kết

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động hoàn thiện dự thảo đề cương và kế hoạch tổng kết trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp;

b) Cần đánh giá thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay về số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này; đồng thời bám sát các nội dung trong Nghị quyết, lưu ý một số nội dung liên quan đến chính sách đất đai, chính sách tín dụng, chính sách nguồn nhân lực cho hợp tác xã, quản lý nhà nước đối với hợp tác xã. Kết quả tổng kết Nghị quyết là luận cứ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung sau 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã vào năm 2022 và nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

c) Về mốc thời gian xây dựng báo cáo: Sử dụng số liệu về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bắt đầu từ năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Quý IV năm 2019 sẽ hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết để trình Bộ Chính trị kết quả và đề xuất ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX;

d) Cách thức tổ chức tổng kết Nghị quyết: Việc tổ chức tổng kết bắt đầu từ cấp cơ sở; cấp tỉnh ủy đứng ra tổ chức và căn cứ vào thực tiễn của địa phương có thể tổ chức từ cấp tỉnh hoặc từ cấp huyện. Cấp tỉnh ủy phải thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức hội nghị tổng kết; Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phân công các đồng chí thành viên thay mặt Ban chỉ đạo tham dự hội nghị tổng kết ở các địa phương; Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách.

4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và các Bộ, cơ quan liên quan:

a) Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì tổ chức 3 đoàn công tác của Ban chỉ đạo đi khảo sát, nghiên cứu một số mô hình thành công và vướng mắc nổi bật, điển hình tại các vùng miền ở địa phương với cách làm mới, điển hình về phát triển hợp tác xã;

b) Giao cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức một số đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; giao các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực phụ trách, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xây dựng chuyên đề kinh nghiệm quốc tế và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống hợp tác xã tại địa phương;

c) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức các hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến góp ý về dự thảo báo cáo tổng kết và tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết.

5. Về kinh phí tổ chức tổng kết:

a) Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX ở Bộ, ngành, địa phương nào thì Bộ, ngành, địa phương đó quyết định theo quy định hiện hành;

b) Đối với kinh phí phục vụ Ban chỉ đạo trong việc thực hiện tổng kết Nghị quyết: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự trù kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết; kinh phí tổ chức một số đoàn của Ban chỉ đạo đi nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh phí tổ chức một số đoàn của Ban chỉ đạo đi khảo sát một số địa phương, địa bàn trọng điểm, có tính chất vùng miền, có mô hình phát triển hợp tác xã hay và điển hình (nếu cần); kinh phí tổ chức các hội thảo, hội nghị toàn quốc để lấy ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết;

c) Giao Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí theo quy định cho Ban chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên liên quan đến tổng kết Nghị quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Liên minh HTX VN;
- Các Thành viên BCĐ ĐM, PTKTTT, HTX;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: NN, TH, KTTH; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (2). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 439/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14