Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 241/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 241/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 04/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 241/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LIÊN MINH HTX VIỆT NAM VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 9 năm 2011 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Liên minh HTX Việt Nam để đánh giá về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam từ Đại hội IV đến nay. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Liên minh HTX Việt Nam báo cáo về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh, các ý kiến trao đổi, phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

I. Về đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam

1. Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục phát triển. Hiện nay, cả nước có khoảng 369.000 tổ hợp tác, 19.127 HTX và 57 liên hiệp HTX, thu hút sự tham gia của gần 12,5 triệu xã viên và hộ xã viên; so với thời điểm trước Đại hội IV của Liên minh, tăng gần 9000 tổ hợp tác, 305 HTX và 2 Liên hiệp HTX. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn, nhưng khu vực kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, phát triển; các tổ hợp tác, HTX hiện có tập trung vào việc đổi mới, tổ chức lại nhằm đảm bảo các nguyên tắc, giá trị HTX, huy động các nguồn lực từ xã viên để phát triển sản xuất kinh doanh và đã có những chuyển biến bước đầu; khu vực HTX đã có những đóng góp thiết thực trong hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.

2. Hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được một số kết quả; Liên minh đã chủ động đề xuất và phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho Đảng chuẩn bị kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể năm 2010 và định hướng các hoạt động phối hợp giai đoạn 2011-2015; đồng thời đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo, tư vấn, tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển HTX và hỗ trợ về tài chính, tín dụng giúp các HTX nâng cao năng lực hoạt động.

Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam còn một số hạn chế, bất cập cần tiếp tục quan tâm, giải quyết đó là:

- Nhiều HTX tổ chức và hoạt động chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật HTX; tăng trưởng của khu vực HTX còn thấp và thiếu ổn định. Hiệu quả kinh tế của HTX chưa cao, vai trò của HTX trong hỗ trợ phát triển kinh tế hộ thành viên còn hạn chế, nhất là các dịch vụ đầu vào, đầu ra trong sản xuất nông nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý các HTX còn hạn chế về trình độ, năng lực quản lý.

- Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiên ở nhiều Liên minh HTX tỉnh, thành phố chưa được chú trọng, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của HTX.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: "Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác xã. Tổng kết tình hình phát triển các hợp tác xã và thực hiện Luật Hợp tác xã. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc ra đời, phát triển các hợp tác xã, các tổ hợp tác kiểu mới và các mô hình kinh tế tập thể khác theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, có chức năng kinh tế và xã hội. Tạo điều kiện phát triển các trang trại ở nông thôn và hình thành hợp tác xã của các chủ trang trại".

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ cũng xác đinh: "Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân".

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về kinh tế tập thể, trong thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ, ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, HTX hiện có; hướng dẫn, giúp đỡ việc củng cố tổ chức lại các HTX trung bình và yếu kém đảm bảo đúng các quy định của Luật HTX;

2. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động thành lập mới, các tổ hợp tác, HTX; nhất là các mô hình HTX dịch vụ phục vụ đời sống của cộng đồng, các HTX ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Coi trọng việc tổng kết, phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, HTX sản xuất kinh doanh giỏi.

3. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, tham gia triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Trước mắt là tham mưu cho việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), tham mưu cho Trung ương ban hành Nghị quyết mới, trong giai đoạn mới về kinh tế tập thể.

4. Tích cực tham gia với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình sửa đổi bổ sung Luật HTX năm 2003; trên cơ sở đó chủ động kiến nghị, sửa đổi, góp ý, bổ sung các văn bản pháp luật, chiến lược phát triển và các chính sách liên quan đến phát triển HTX.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về kinh tế tập thể; các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các HTX và thành viên.

III. Về một số đề xuất, kiến nghị của Liên minh HTX Việt Nam

1. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần quan tâm và chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về HTX bao gồm cả về hệ thống tổ chức, cán bộ và các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể; đồng thời có sự chỉ đạo thường xuyên đối với các địa phương trong phát triển kinh tế tập thể.

2. Về việc xây dựng mô hình điểm trong các ngành, lĩnh vực: Giao Liên minh HTX Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng những mô hình tổ hợp tác, HTX phù hợp với điều kiện thực tế ở từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng, chú trọng các mô hình HTX ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng khó khăn; từ đó đề xuất cân đối các nguồn lực thực hiện, đưa vào kế hoạch năm 2012 hoặc xây dựng các Đề án cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng ý chủ trương bổ sung vốn cho quỹ hỗ trợ phát triển HTX ở Trung ương. Để thực hiện, Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo tổng kết đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn của Quỹ trong 4 năm qua, đồng thời đề ra mục tiêu sử dụng trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng và phát triển các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ở địa phương, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng quyết định mức bổ sung cụ thể.

4. Về đề nghị truy đóng Bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý HTX tính từ thời điểm Luật HTX năm 1996 đến năm 2003 (khi có Luật HTX sửa đổi); Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên minh HTX Việt Nam có đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng lưới điện cho các HTX đã đầu tư trong giai đoạn trước khi bàn giao cho ngành điện quản lý: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có kế hoạch hoàn trả xong trước năm 2013.

6. Để tăng cường hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, giao Liên minh HTX Việt Nam nghiên cứu xây dựng Dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường hệ thống thông tin trong khu vực HTX.

7. Về phụ cấp công vụ của CBCC Liên minh HTX Việt Nam, giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất bảo đảm tương quan chung, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tập thể, định kỳ 6 tháng 1 lần lãnh đạo Chính phủ sẽ làm việc với Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan. Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo chung tại các buổi làm việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). (Đt).80

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 241/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.219

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242