Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 210/2005/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/2005/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Ngày 26 tháng 10 năm 2005, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để đánh giá công tác 10 tháng đầu năm và chương trình công tác 2 tháng cuối năm 2005 của Ban. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo ý kiến phát biểu của các thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

10 tháng đầu năm 2005 và nhìn lại cả giai đoạn 2001 – 2005, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 Khóa IX và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đạt được những kết quả nổi bật như: hoàn thành việc thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các quy định phù hợp với tiến trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng; đã sắp xếp mạnh các doanh nghiệp nhỏ, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn, không phụ thuộc vào quy mô, kết quả kinh doanh; tổ chức lại và phát triển các doanh nghiệp theo quy mô lớn, làm cho cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hợp lý hơn, quy mô được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sắp xếp, chuyển đổi sở hữu đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý, phương thức điều hành, phân cấp mạnh hơn cho doanh nghiệp trong quyết định đầu tư, quản lý tài chính, đấu thầu, nhân sự chủ chốt; thực hiện tiết kiệm chi phí, đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; bước đầu thành lập tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bưu chính viễn thông. Nhiệm vụ do Đại hội IX, Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 Khoá IX đề ra đến năm 2005 hoàn thành cơ bản sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp nhà nước về cơ bản đã hoàn thành; bảo đảm đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới song vẫn giữ được ổn định xã hội, giải quyết tốt vấn đề lao động; làm cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu đến năm 2010.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 Khóa IX và hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương và các tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan mở rộng công tác tuyên truyền kết quả và tiếp tục quán triệt chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 Khóa IX.

- Đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện và phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đôn đốc các tỉnh, các tổng công ty có nông, lâm trường hoàn chỉnh đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm 2005.

Theo dõi tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tại các Bộ, ngành và địa phương, kịp thời kiến nghị xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

- Đôn đốc Bộ Bưu chính, Viễn thông trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông; đề án chuyển Cục Bưu điện Trung ương về trực thuộc Bộ trong tháng 12 năm 2005.

- Đôn đốc Bộ Công nghiệp xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án hình thành Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

- Đôn đốc các Tổng công ty: Dầu khí, Xi măng, Điện lực xây dựng đề án hình thành các tập đoàn trong lĩnh vực dầu khí, điện lực, công nghiệp xi măng trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính:

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

- Hướng dẫn những vấn đề tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005.

- Nắm lại các khoản nợ xấu của công ty nhà nước, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

- Sơ kết việc thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, nhất là việc tổ chức xác định doanh nghiệp, bán cổ phần theo hình thức đấu giá.

- Nghiên cứu, hướng dẫn cổ phần hóa các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên và đơn vị sự nghiệp có điều kiện.

- Phối hợp với các Bộ, tỉnh, thành phố, tổng công ty lựa chọn để niêm yết, bán bớt cổ phần và bán cổ phần lần đầu trên thị trường chứng khoán được 100 doanh nghiệp trong năm 2005.

- Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ về thời hạn thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục ngành nghề, lĩnh vực cụ thể mà các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham gia tối đa 30% vốn đầu tư theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước, đối với các ngành và lĩnh vực khác thì không hạn chế như Chính phủ đã giao tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2005 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005.

5. Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa không được cử làm đại diện phần vốn nhà nước ở công ty cổ phần.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục chuyển hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Ban của Đảng: Kinh tế Trung ương, Tổ chức Trung ương, Tài chính quản trị;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Các Tổng công ty 91;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN(5b), A.190.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 210/2005/TB-VPCP ngày 10/11/2005 về việc kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.931

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!