Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

Số hiệu: 15/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 15/2008/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 03/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các Ban Quản lý có tên gọi khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang; Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 07/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, Tân Châu và An Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang (dưới đây được gọi tắt là Ban Quản lý) được thành lập theo Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 07/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ; là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang theo Quy chế hoạt động được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007.

2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh An Giang; kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, kinh phí hoạt động sự nghiệp do ngân sách tỉnh cấp theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ban Quản lý có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh lập quy hoạch chung để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh được Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng các danh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, trong đó có cả phương án phát hành trái phiếu công trình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; giấy phép lao động cho người nước ngoài; người Việt Nam định cư tại nước ngoài đến làm việc, hoạt động kinh doanh; chứng chỉ xuất xứ hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh; thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh và các giấy phép, chứng chỉ khác theo ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Xây dựng, ban hành khung giá, trình cấp có thẩm quyền quyết định khung phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thu các loại phí, lệ phí và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh và các hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh phù hợp với Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ ban hành và quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh theo đúng quy định.

8. Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

9. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

10. Định kỳ gửi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng và thực hiện các chính sách trong khu kinh tế cửa khẩu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở tổng kết hàng năm, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách trình Thủ tướng Chính phủ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác, hỗ trợ phát triển và phối hợp quản lý giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia, bảo đảm hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang phù hợp với các hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia cũng như thỏa thuận giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao trong từng thời kỳ.

Chương II

TỒ CHỨC - BỘ MÁY

Điều 3. Lãnh đạo Ban Quản lý

1. Cơ cấu lãnh đạo của Ban Quản lý:

Ban Quản lý có Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; một số Phó Trưởng Ban và một số ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Ban Quản lý:

a) Trưởng Ban: Điều hành mọi hoạt động của Ban; phụ trách các lĩnh vực đối ngoại, tổ chức và cán bộ, tài chính, thanh tra, thi đua, cải cách hành chính, phụ trách hiệp hội các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

b) Các Phó Trưởng Ban: Là những người giúp việc cho Trưởng Ban, thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác được phân công, cụ thể như sau:

- Phó Trưởng Ban: Trực tiếp phụ trách ba khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương và Khánh Bình. Kịp thời giải quyết hoặc thỉnh thị về Trưởng Ban giải quyết những vấn đề phát sinh tại ba khu vực cửa khẩu.

- Phó Trưởng Ban: Phụ trách các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, quy hoạch, đầu tư, xây dựng.

- Phó Trưởng Ban: Phụ trách các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, lao động và xúc tiến thương mại - đầu tư.

Điều 4. Tổ chức bộ máy

1. Căn cứ vào tình hình cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, bộ máy giúp việc của Ban Quản lý được tổ chức như sau:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

c) Phòng Xây dựng;

d) Phòng Thương mại - Công nghiệp;

đ) Phòng Đăng ký kinh doanh;

e) Phòng Thanh tra, pháp chế;

g) Các Ban Quản lý của các khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương, và Khánh Bình.

Tuỳ tình hình thực tế, các đơn vị sự nghiệp có thu khác sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo quy định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

2. Biên chế của Ban Quản lý bố trí theo tiêu chuẩn, chức danh được quy định trong Quy chế này và thuộc tổng biên chế hàng năm của tỉnh.

3. Trưởng, Phó Phòng, Ban cơ sở do Trưởng Ban Quản lý bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề xuất của Phòng Tổ chức – Hành chính và các Phó Trưởng Ban.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức các hoạt động chung trong công tác lãnh đạo, điều hành, bảo đảm tính thống nhất, liên tục và hiệu lực trong hoạt động của Ban Quản lý.

2. Tham mưu về quản lý, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đối ngoại, tổ chức thực hiện các chính sách, thủ tục liên quan đến công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực quản trị hành chính, văn phòng, như: văn thư, lưu trữ, báo cáo tổng hợp, kế hoạch công tác của lãnh đạo Ban Quản lý, phương tiện đi công tác, vật tư, trang thiết bị văn phòng, thư ký các cuộc họp, dự trù kinh phí cho hoạt động văn phòng, lễ tân, khánh tiết, bảo vệ cơ quan.

4. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý về tài chính, kế toán - thống kê theo quy định của Luật Kế toán -Thống kê.

5. Tham mưu và tổ chức thực hiện các phong trào văn - thể - mỹ, các hoạt động thi đua khen thưởng, các hoạt động phong trào, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ - công chức trong Ban Quản lý.

6. Là đầu mối “một cửa” của Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của tất cả các công việc liên quan đến thủ tục hành chính của nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân, đáp ứng nội dung yêu cầu của công tác cải cách hành chính.

7. Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác, hỗ trợ phát triển và phối hợp quản lý giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia, bảo đảm cho sự hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang phù hợp với các hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia, cũng như thỏa thuận giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia.

8. Thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban Quản lý giao hoặc uỷ quyền.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Đầu tư

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý về chiến lược, chương trình, kế hoạch đầu tư, nguồn tài chính, vốn ngân sách phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển, phương án phát hành trái phiếu công trình để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tham mưu và tổ chức thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế tại Khu kinh tế cửa khẩu theo Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh được Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và các dự án đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý của Ban Quản lý theo đúng quy định.

4. Xây dựng khung giá phí, lệ phí, cách thu, sử dụng và quản lý sử dụng trình lãnh đạo Ban Quản lý ký để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

5. Quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý giao hoặc ủy quyền.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Xây dựng

1. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý trong việc tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, công tác xây dựng cơ bản, tiến độ thi công trên các công trình, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh;

2. Quản lý quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý về tổ chức quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, môi trường và xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

4. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý cấp chứng chỉ, ký thoả thuận về quy hoạch, giấy phép xây dựng, chấp thuận kiến trúc quy hoạch đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh và cấp các giấy phép, chứng chỉ khác theo sự ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Thẩm định hồ sơ thiết kế - kỹ thuật và các nội dung liên quan đến kỹ thuật xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

6. Tổ chức nhận đất do cấp có thẩm quyền giao; đo đạc, cấm mốc, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất đối với các dự án được cho phép đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, cũng như đất thuộc quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

7. Tham mưu bảng giá đất, giao đất có và không thu tiền sử dụng đất, giá thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

8. Tổ chức tham gia với Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các địa phương tại ba khu vực cửa khẩu tỉnh.

9. Tổ chức thẩm định, trình lãnh đạo Ban Quản lý phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

10. Thực hiện việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực tác động môi trường trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

11. Thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban Quản lý giao hoặc uỷ quyền.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Thương mại - Công nghiệp

1. Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, lao động và xúc tiến thương mại, đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, trong phạm vi trong và ngoài nước.

2. Hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh biết và thực hiện các chủ trương, thủ tục về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thương mại, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, lao động; các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đồng thời tổ chức quản lý các hoạt động nêu trên tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các ủy quyền của các Bộ ngành trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các hoạt động nêu trên tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh. Đối với những lĩnh vực không được ủy quyền, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người lao động thực hiện các quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình tại các cơ quan chức năng liên quan.

4. Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; giấy phép lao động cho người nước ngoài; người Việt Nam định cư tại nước ngoài đến làm việc, hoạt động kinh doanh; chứng chỉ xuất xứ hàng hoá tại Khu kinh tế cửa khẩu.

5. Tham mưu về môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và lao động để lãnh đạo Ban Quản lý kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các Bộ ngành trung ương và Chính phủ nhằm cải thiện tốt nhất môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp và người lao động.

6. Là đầu mối tiếp xúc với các doanh nghiệp và người lao động để nắm tình hình hoạt động và đề xuất với lãnh đạo Ban Quản lý để tiến hành những hoạt động cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người lao động trong các quan hệ kinh doanh ở trong nước cũng như quốc tế.

7. Giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải hoặc trọng tài... khi có yêu cầu.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Trưởng Ban Quản lý giao hoặc uỷ quyền.

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu; cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

3. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp.

4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.

5. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp.

7. Đăng ký kinh doanh cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Thanh tra - Pháp chế

1. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra Nhà nước theo quy định ở các lĩnh vực được các cơ quan thẩm quyền giao hoặc uỷ quyền.

2. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát tính thực thi đúng quy định của pháp luật trong tất cả các hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, kể cả của Ban Quản lý, các doanh nghiệp, người lao động.

3. Thẩm tra, xác minh, kiến nghị và kết luận các vấn đề khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về hành chính, đất đai và kinh tế trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh theo thẩm quyền, theo uỷ quyền hoặc yêu cầu của các nhà đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động và người dân nếu có liên quan.

4. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động trong việc kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, an toàn lao động và tiền lương đối với các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

5. Tổ chức phối hợp tốt với các cơ quan pháp luật của tỉnh để tham khảo, mời tư vấn... nhằm nâng cao trình độ pháp lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, kiểm tra, giám sát pháp luật đối với tất cả các hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý giao hoặc uỷ quyền.

Điều 11. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương và Khánh Bình (gọi tắt là các ban cơ sở)

1. Là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, có chức năng quản lý trực tiếp tại từng cửa khẩu; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp của các Phòng nghiệp vụ, thực hiện các nhiệm vụ quản lý đầu tư - xây dựng, khai thác, kinh doanh trực tiếp tại địa bàn.

2. Phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tại cửa khẩu (Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an, Kiểm dịch, cảng vụ…) cũng như tại địa phương, thường xuyên nắm tình hình diễn biến hoạt động của từng cửa khẩu, phản ảnh kịp thời về lãnh đạo Ban Quản lý để báo cáo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức quản lý thu các loại phí, tiền thuê đất, thuê gian hàng, sạp mua bán tại từng khu vực cửa khẩu phụ trách.

4. Phối hợp với các ngành chức năng quản lý về lao động, môi trường và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động tại từng khu vực cửa khẩu.

5. Các ban cơ sở được sử dụng con dấu vuông, mở tài khoản tại Kho bạc huyện để giải quyết những vấn đề thu, chi của từng ban cơ sở.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Quản lý giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, BẢO MẬT

Điều 12. Chế độ làm việc của Lãnh đạo Ban Quản lý

1. Trưởng Ban:

Chỉ đạo điều hành công việc chung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này theo nguyên tắc sau:

a) Là người quyết định những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách và những việc đã phân công cho các Phó Trưởng Ban phụ trách khi xét thấy cần thiết.

Trong những điều kiện cụ thể, khi thấy cần thiết, Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo thực hiện những công tác quan trọng của Ban Quản lý kể cả các lĩnh vực đã phân công cho các Phó Trưởng Ban phụ trách.

b) Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban thay mặt giải quyết công việc theo thẩm quyền của Trưởng Ban trong thời gian đi vắng.

c) Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Quản lý với các Bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trong điều hành hoạt động của Ban; thường xuyên chỉ đạo công việc của Ban Quản lý đối với các Phó Trưởng Ban, các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các ban cơ sở và các tổ chức trực thuộc khác.

d) Luôn kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.

2. Các Phó Trưởng Ban:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này theo nguyên tắc:

a) Được Trưởng Ban phân công trực tiếp giải quyết một số lĩnh vực chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Các vấn đề mới phát sinh ngoài thẩm quyền được Trưởng Ban phân công mà chưa có quyết định của Trưởng Ban thì phải xin ý kiến Trưởng Ban trước khi quyết định.

c) Được Trưởng Ban ủy quyền giải quyết công việc chung của Ban Quản lý khi Trưởng Ban đi vắng, hoặc dự các cuộc họp do Trưởng Ban phân công và phải báo cáo Trưởng Ban về kết quả giải quyết công việc và nội dung các cuộc họp đã được phân công tham dự.

d) Giải quyết những công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban.

Điều 13. Chế độ làm việc của các phòng và các ban cơ sở

1. Các phòng, các ban cơ sở làm việc theo nguyên tắc thủ trưởng.

2. Các Trưởng phòng, Trưởng ban cơ sở là người giúp việc cho lãnh đạo Ban Quản lý và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý về quản lý, điều hành mọi công việc của phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Quy chế này; được tham gia với tư cách đại diện Ban Quản lý trao đổi, hội họp với các Sở, ngành, địa phương và Trung ương khi được Trưởng Ban Quản lý phân công hoặc ủy quyền và phải báo cáo kết quả công việc với Trưởng Ban Quản lý.

3. Các Phó Trưởng phòng, ban là người giúp việc cho Trưởng phòng, ban, được phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, ban về lĩnh vực phụ trách; được Trưởng phòng, ban ủy quyền giải quyết công việc chung của phòng, ban khi Trưởng phòng, ban đi vắng.

4. Công chức, viên chức thuộc các phòng, ban được Trưởng phòng, ban phân công phụ trách một số công việc chuyên môn cụ thể và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, ban, đồng thời có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình và báo cáo cho Trưởng phòng, ban biết, góp ý để thực hiện.

Điều 14. Thẩm quyền ký văn bản

1. Trưởng Ban Quản lý ký những văn bản trình Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản thuộc lĩnh vực do Trưởng Ban Quản lý trực tiếp phụ trách hoặc chỉ đạo.

2. Các Phó Trưởng Ban Quản lý được Trưởng Ban ủy quyền ký thay Trưởng Ban ở lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban.

3. Thừa lệnh Trưởng Ban Quản lý, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính được ký các văn bản sao y, giấy giới thiệu, thư mời họp, giấy công lệnh, thông báo nội bộ và một số văn bản thông thường khác do Trưởng Ban Quản lý giao.

Điều 15. Tiếp nhận và xử lý văn bản đến

1. Tất cả văn bản đến cơ quan đều phải ghi vào sổ văn bản đến (trừ văn bản gửi Cấp ủy, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, bí mật nội bộ và thư đích danh thì chuyển theo địa chỉ đến).

2. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính tiếp nhận văn bản đến, xử lý sơ bộ trước khi trình Trưởng Ban Quản lý xử lý văn bản đến hàng ngày, đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi văn bản và phân phối văn bản theo lệnh của Trưởng Ban đã xử lý. Tùy theo tính chất của từng loại văn bản (như cần xem liền, hỏa tốc), Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính phải báo ngay Trưởng Ban Quản lý giải quyết. Khi Trưởng Ban Quản lý vắng mặt, việc xử lý văn bản được Trưởng Ban ủy quyền cho một Phó Trưởng Ban quản lý giải quyết thay.

Điều 16. Trình tự soạn thảo văn bản và giải quyết công văn đi

1. Việc soạn thảo các văn bản được giao cho các phòng, ban. Các chuyên viên được phân công dự thảo văn bản phải thông qua Trưởng phòng, ban trước khi trình lãnh đạo Ban Quản lý ký. Đồng thời, Trưởng phòng, ban là người chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn trong văn bản. Khi cần thiết, lãnh đạo Ban quản lý có thể trực tiếp phân công chuyên viên trực tiếp soạn văn bản và trực tiếp thông qua lãnh đạo Ban Quản lý.

2. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm về hình thức và nội dung, quy định chung của Nhà nước về các loại văn bản của Ban Quản lý khi phát hành cũng như lưu trữ theo quy định.

Điều 17. Chế độ bảo mật

Ngoài các hồ sơ đã được quy định báo cáo định kỳ cho cơ quan cấp trên hoặc cơ quan cùng cấp, cán bộ, công chức toàn Ban Quản lý không được cung cấp hoặc tiết lộ thông tin ra bên ngoài dưới mọi hình thức khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Ban Quản lý.

Điều 18. Thời gian làm việc và chế độ hội họp

1. Công chức, viên chức toàn Ban Quản lý làm việc theo thời gian quy định của Nhà nước. Khi có công việc đột xuất phải làm ngoài giờ và được hưởng phụ cấp làm việc ngoài giờ theo quy định.

2. Hàng tháng, Ban Quản lý tổ chức họp báo một lần vào đầu tháng. Thành phần gồm lãnh đạo Ban Quản lý, lãnh đạo các phòng, ban và một số chuyên viên theo yêu cầu của Trưởng Ban Quản lý.

3. Trưởng Ban Quản lý tổ chức họp sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban theo thời gian do Trưởng Ban quyết định.

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Ban Quản lý thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất theo quy định của UBND tỉnh;

2. Các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo thời gian quy định của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành Chính. Đồng thời, thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu công việc và do Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo.

3. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo và chuyển đến các nơi theo yêu cầu công việc và thời gian quy định.

Điều 20. Đánh giá cán bộ công chức

Hàng năm, Trưởng Ban Quản lý tổ chức đánh giá công chức, viên chức theo quy định. Đây là căn cứ để xét khen thưởng, đề bạt những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc hoặc động viên, chấn chỉnh kịp thời những cá nhân chưa đạt yêu cầu.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 21. Quan hệ với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các tỉnh của Campuchia

1. Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang:

Ban Quản lý có trách nhiệm báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất kịp thời để giúp các các cơ quan lãnh đạo cấp trên chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

2. Đối với các tỉnh của Campuchia:

Ban Quản lý có trách nhiệm quan hệ với các đơn vị chức năng của Campuchia để nắm bắt kịp thời tình hình liên quan và cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc trình lên lãnh đạo tỉnh cũng như Chính phủ của hai nước giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền nhằm đảm bảo cho sự hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang phù hợp với các hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia cũng như thoả thuận giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia.

Điều 22. Quan hệ với các Sở, ban ngành tỉnh và chính quyền địa phương tại các khu vực cửa khẩu

Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành liên quan trong tỉnh cũng như cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện, xã trong khu vực cửa khẩu trong việc thực hiện các yêu cầu về quản lý Nhà nước, quản lý kỹ thuật, nguyên tắc thủ tục, điều tra, khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, vận động thu hút các nhà đầu tư,... đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc chung có liên quan; những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc chưa thống nhất, hai bên (hoặc các bên) cùng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Điều 23. Thực hiện cơ chế "một cửa" tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh

Trưởng Ban Quản lý có trách nhiệm xây dựng đề án thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, người lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện và đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chương V

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Cơ chế tài chính thực hiện theo Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và các quy định khác về quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, tài chính của đơn vị hành chính và sự nghiệp theo quy định.

Điều 25. Tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý có thành tích tốt trong công tác được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định khác có liên quan hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 27. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Tịnh Biên, Tân Châu và An Phú có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh thực hiện Quy chế này./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240