Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2004/QĐ-UB về quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 07/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Vêng
Ngày ban hành: 01/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2004/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 01 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỒ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH KONTUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 10 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV , ngày 29/10/2003 của Bộ công nghiệp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công nghiệp ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh KonTum tại tờ trình số 60/TT-SCN ngày 5/12/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh KonTum.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 62/QĐ-UB, ngày 09/8/1996 của UBND tỉnh KonTum .

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ tỉnh KonTum và Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Chủtịch UBND các huyện, Thị xã và Giám đốc Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ công nghiệp
-TT Tỉnh ủy
-TT HĐND tỉnh
-TT HĐND các huyện, Thị xã
-Như điều 3
-Sở Tư Pháp
-Lưu VT-NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2004/QĐ-UB về quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70