Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 797/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 797/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THỦY SẢN CAM RANH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 869/UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 và công văn số 1250/UB ngày 11 tháng 6 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Thủy sản Cam Ranh thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 10.000.000.000 đồng.

Hình thức cổ phần hóa : bán 100% phần vốn thực tế tại doanh nghiệp khi cổ phần hóa, trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : dự kiến tối thiểu 70% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : tối đa 30% vốn điều lệ, theo thứ tự ưu tiên cho đại lý khách hàng bán nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho Công ty, công nhân, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân khác ngoài Công ty.

2. Giá trị thực tế của Công ty Thủy sản Cam Ranh đến ngày 30 tháng 6 năm 2000 là 21.377.003.945 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 11.008.907.015 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 12.312 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 369.360.000 đồng.

4. Cổ phần ưu đãi bán cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tài chính xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Thủy sản Cam Ranh thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAM RANH.

- Tên giao dịch quốc tế : Cam Ranh FISHERY JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt : CAFICO

- Trụ sở chính : số 9 Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Công ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh kinh doanh các ngành nghề sau :

- Chế biến và kinh doanh thủy sản các loại (xuất khẩu và nội địa).

- Sản xuất kinh doanh nước đá.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, nhiên liệu phục vụ đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

- Được phép kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Thủy sản Cam Ranh có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Thủy sản Cam Ranh, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy sản Cam Ranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : TH, KTTH, NN,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 797/2001/QĐ-TTg ngày 02/07/2001 về việc chuyển Công ty Thủy sản Cam Ranh thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.150

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!