Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 964/2003/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

Số hiệu: 964/2003/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 14/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

Số: 964/2003/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc - Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 14 tháng 08  năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI (SONA)

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2003 – 2005;
Căn cứ Quyết định số 578/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giữ nguyên pháp nhân Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 


ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI (SONA)
(ban hành kèm theo Quyết định số 964/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập, đầu tư quản lý với tư cách chủ sở hữu theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.

Điều 2. Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại được kinh doanh theo quy định của pháp luật các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu sau:

1. Đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

2. Dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và nhu cầu của xã hội;

3. Xuất nhập khẩu hàng hóa;

4. Dịch vụ tư vấn du học tự túc ở nước ngoài; đại lý bán vé máy bay và các dịch vụ đối với người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo pháp luật quy định.

Điều 3. Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật của Việt Nam;

2. Tên viết tắt: SONA;

3. Tên giao dịch quốc tế: INTERNATIONAL MANPOWER SUPPLY ANG TRADE COMPANY;

4. Trụ sở chính tại: 34 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

5. Điện thoại: 84.4.9763090/8217744; Fax: 84.4.9764252;

6. Điều lệ tổ chức hoạt động, bộ máy quản lý, điều hành và một số đơn vị trực thuộc;

7. Vốn và tài sản; tự chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, tài sản; trả nợ và thu nợ trong phạm vi vốn được Nhà nước giao;

8. Con dấu và tài khoản tại ngân hàng;

9. Bảng cân đối tài sản, các quỹ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 4. Công ty chịu sự quản lý của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước; chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị, xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

Chương 2:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

I. QUYỀN CỦA CÔNG TY

Điều 6. Công ty có quyền quản lý tài chính, vốn, tài sản, đất đai để phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật:

1. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác thực hiện trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; trường hợp phải sử dụng các nguồn vốn, quỹ khác với nội dung quy định của quỹ đó thì tuân theo nguyên tắc vay trả, đúng quy định hiện hành;

2. Huy động vốn để kinh doanh, nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu; được thế chấp giá trị sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty theo quy định khi vay vốn kinh doanh;

3. Cho thuê, thế chấp, cầm cố các tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. Riêng đất đai phải được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận;

4. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, đơn vị kinh tế trong và ngoài nước để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức nào việc đầu tư vốn, tài sản vào các doanh nghiệp không thuộc sở hữu của Nhà nước mà người quản lý, điều hành, người sở hữu chính là vợ, chồng, bố, mẹ, con của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

5. Thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ; tỷ lệ trích và chế độ quản lý sử dụng các quỹ này theo quy định của Bộ Tài chính;

6. Hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các ưu đãi khác của Nhà nước khi sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp phải thực hiện theo chính sách giá của Nhà nước mà không đủ bù đắp chi phí;

7. Hưởng các chế độ ưu đãi khi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước;

8. Nhượng bán, thanh lý tài sản kém, mất phẩm chất, lạc hậu về kỹ thuật, hư hỏng không có khả năng phục hồi để thu hồi vốn kinh doanh. Riêng những tài sản là đất đai, nhà cửa phải được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận. Khi nhượng bán, thanh lý tài sản phải định giá và tổ chức bán đấu giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Công ty có quyền quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh:

1. Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

2. Ký kết các hợp đồng kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước;

3. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Nhà nước;

4. Lựa chọn và phát triển thị phần trên thị trường trong nước, quốc tế để tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp;

5. Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ trừ những hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;

6. Xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị để mở rộng quy mô phát triển sản xuất, kinh doanh theo khả năng của doanh nghiệp và nhu cầu thị trường;

7. Đề nghị thành lập các đơn vị trực thuộc, chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

8. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, chính sách và đơn giá tiền lương theo quy định của Nhà nước;

9. Tuyển chọn, thuê mướn, ký hợp đồng lao động, bố trí sử dụng, đào tạo lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định của pháp luật. Quyết định trả lương, trả thưởng và quyền lợi hợp pháp khác cho người lao động trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh và đơn giá tiền lương được duyệt;

10. Được mời và làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty ra nước ngoài phải được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép. Các cán bộ, nhân viên khác của Công ty ra nước ngoài do Giám đốc quyết định.

Điều 8. Công ty có các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước; có quyền từ chối cung cấp các nguồn lực mà pháp luật không quy định, trừ những khoản đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

II. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

Điều 9. Công ty có nghĩa vụ quản lý tài chính, vốn, tài sản, kế toán, kiểm toán và công nơ:

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, kể cả phần vốn tự bổ sung của doanh nghiệp và vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác (nếu có) để hoạt động kinh doanh;

2. Trả nợ các khoản tín dụng trực tiếp vay; thanh toán các khoản phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối kế toán;

3. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, vốn, tài sản, đất đai, các quỹ, hạch toán kế toán, kiểm toán và các chế độ khác; chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của các hoạt động tài chính;

4. Công khai báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật;

5. Nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động kinh doanh; trước khách hàng, trước pháp luật về hàng hóa, dịch vụ do Công ty thực hiện;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh 5 năm và hàng năm phù hợp với nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền;

3. Tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với đối tác; thực hiện đúng các cam kết theo hợp đồng đối với người lao động, chuyên gia đi làm việc và học sinh đi du học ở nước ngoài;

4. Tổ chức dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của thị trường và quy định của Nhà nước;

5. Quản lý và tổ chức thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị và phương tiện quản lý; thực hiện đúng chế độ khấu hao tài sản, tích lũy để tái đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh;

6. Thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động của Công ty theo quy định của Bộ Luật Lao động, quy chế dân chủ trong quản lý, xây dựng, phát triển Công ty theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về vệ sinh, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, bất thường theo quy định của Nhà nước, của đại diện chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan tài chính và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Công ty thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương 3:

GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 12.

1. Giám đốc Công ty là người điều hành cao nhất trong Công ty; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như quy định tại Điều 32 của Luật Doanh nghiệp nhà nước; do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và pháp luật về việc điều hành các hoạt động của Công ty, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật;

2. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về nhiệm vụ đã được phân công;

3. Kế toán trưởng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, thống kê của Công ty; có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức bộ máy của Công ty có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; có các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước; việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; số lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị này do Giám đốc Công ty quyết định và báo cáo đại diện chủ sở hữu.

Điều 13. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Ký nhận vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao; có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, phương án đầu tư, đổi mới trang thiết bị; liên doanh, liên kết, đề án quản lý báo cáo cơ quan có thẩm quyền;

3. Quyết định phương án nhượng bán, thanh lý tài sản không phải là đất đai, nhà cửa;

4. Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Công ty;

5. Xây dựng và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và đơn giá tiền lương của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước;

6. Ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, nội quy lao động, kỷ luật phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước để áp dụng trong Công ty;

7. Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ phù hợp với những quy định của Nhà nước;

8. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty; việc thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trong và ngoài nước của Công ty;

9. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các chức vụ tương đương thuộc Công ty;

10. Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền khác về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật;

11. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức đoàn thể đối với việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công ty và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Điều 14. Đại hội công nhân viên chức của Công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Công ty; Đại hội công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng, bổ sung, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao động ký kết với Giám đốc Công ty;

2. Thảo luận và thông qua các quy chế sử dụng các quỹ liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược kinh doanh, đánh giá hiệu quả quản lý; yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện chế độ bảo hộ lao động, điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, vệ sinh, môi trường, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 15. Đại hội công nhân viên chức Công ty tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương 5:

TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Điều 16. Công ty thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc.

Điều 17.

1. Vốn điều lệ của Công ty đảm bảo không nhỏ hơn mức vốn pháp định, gồm:

- Vốn được Nhà nước giao;

- Vốn nhà nước đầu tư bổ sung;

- Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Các nguồn vốn khác.

2. Khi có sự tăng, giảm vốn điều lệ, Công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và phải công bố vốn điều lệ đã được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 18. Công ty được trích lập các quỹ sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển;

2. Quỹ dự trự tài chính;

3. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm;

4. Quỹ khen thưởng;

5. Quỹ phúc lợi.

Mức trích lập và sử dụng các quỹ trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 19. Tự chủ về tài chính của Công ty.

1. Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi, tự chịu trách nhiệm về các khoản lãi, lỗ trong kinh doanh; có trách nhiệm bảo toàn, phát triển nguồn vốn kinh doanh;

2. Trách nhiệm vật chất của Công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức vốn điều lệ Công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

Chương 6:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN KHÁC

Điều 20. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý Công ty với tư cách là cơ quan thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước; quyết định các nội dung sau:

1. Việc thành lập, tách, nhập, tổ chức lại, giải thể Công ty, các đơn vị trực thuộc, các chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước của Công ty;

2. Phê chuẩn Điều lệ, các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ;

3. Phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, phương án đầu tư, đổi mới công nghệ, chiến lược sản phẩm dịch vụ, liên doanh, liên kết, huy động vốn và đào tạo cán bộ nhân viên của Công ty;

4. Phê duyệt phương án chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý các tài sản là đất đai, nhà cửa;

5. Bổ sung vốn điều lệ cho Công ty theo quy định;

6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

7. Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Công ty;

8. Thẩm tra đơn giá tiền lương hàng năm;

9. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công ty.

Điều 21. Các Bộ và các cơ quan quản lý nhà nước khác chi phối Công ty về những lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) gồm 7 Chương 22 Điều. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Giám đốc Công ty trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt. Tất cả các cá nhân, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 964/2003/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69