Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 937/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổng công ty Sông Đà do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 937/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 937/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Vụ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây.

Điều 2. Tổng công ty Sông Đà hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con hình thành trên cơ sở tchức lại bộ máy quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc; các Văn phòng đại diện, Ban quản lý dự án, Ban điều hành dự án; các đơn vị phụ thuộc khác và đơn vị sự nghiệp của Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà (thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

1. Tổng công ty Sông Đà là loại hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân; có con dấu, biểu tượng; tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà; được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

2. Tên và địa chỉ trụ sở chính:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Tổng công ty Sông Đà.

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt Nam: SÔNG ĐÀ.

- Tên giao dịch quốc tế: SONG DA CORPORATION.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SONG DA.

- Địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Tổng công ty Sông Đà được xác định theo quy định hiện hành do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

4. Ngành nghề kinh doanh: Tổng công ty Sông Đà thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào các ngành nghề sau:

a) Ngành nghề kinh doanh chính: Tổng thầu xây lắp, tổng thầu EPC và thi công xây lắp các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp các công trình ngầm; Thi công và xử lý nền móng công trình; khoan nổ mìn; Xây dựng nhà các loại; Tư vấn thiết kế và tổng thầu tư vấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện thương phm và các sản phẩm công nghiệp khác; Đầu tư, sản xuất và kinh doanh các loại vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng (xi măng, đá, cát, sỏi, gạch ngói đất sét nung và không nung); Chế tạo và lắp đặt các thiết bị, máy móc công nghiệp; Phát trin và kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng.

b) Ngành nghề kinh doanh liên quan: Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về xây dựng, điện, cơ khí và bất động sản; Xuất khẩu lao động; Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, khách sạn; Kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ...

- Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Sông Đà:

- Chính phủ thống nhất quản lý tổ chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty Sông Đà. Bộ Xây dựng được Chính phủ phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty Sông Đà theo quy định của pháp luật.

- Người đại diện theo pháp luật của Tng công ty Sông Đà là Tổng giám đốc Tổng công ty.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tổng công ty Sông Đà gồm: Hội đồng thành viên, Tng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Ngoài ra Tổng công ty có bộ phận Kiểm soát viên độc lập giúp chủ sở hữu nhà nước kiểm soát hoạt động của Tổng công ty.

7. Các Công ty con và Công ty liên kết của Tổng công ty Sông Đà là các doanh nghiệp do Tổng công ty Sông Đà trước đây nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối và không chi phối. Tại thời điểm thành lập, Tổng công ty Sông Đà có:

a) Các Công ty con do Tổng công ty Sông Đà nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, bao gồm 24 Công ty:

- Công ty TNHH một thành viên Hạ tầng Sông Đà.

- Công ty TNHH một thành viên Phát triển nhà Khánh Hòa.

- Công ty cổ phn Sông Đà 3.

- Công ty cổ phần Sông Đà 4.

- Công ty cổ phần Sông Đà 5.

- Công ty cổ phn Sông Đà 9.

- Công ty cổ phần Sông Đà 10.

- Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.

- Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.

- Công ty cổ phần Simco Sông Đà.

- Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

- Công ty cổ phn Xi măng Hạ Long.

- Công ty cổ phần Thép - Việt Ý.

- Công ty cổ phần Điện Việt - Lào.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Sê San 3A.

- Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

- Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến.

- Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

- Công ty cổ phần Thủy điện Nà Lơi.

- Công ty cổ phần Thủy điện Ry Ninh II.

- Công ty cphần Thủy điện Trà Xom.

- Công ty cổ phn Thanh Hoa Sông Đà.

- Công ty cổ phần Phòng cháy, chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà.

- Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội.

b) Các Công ty liên kết do Tổng công ty Sông Đà nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ, bao gồm 16 Công ty:

- Công ty cổ phần Sông Đà 2.

- Công ty cổ phần Sông Đà 6.

- Công ty cổ phn Sông Đà 7.

- Công ty cổ phần Sông Đà 11.

- Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Công ty cổ phần Sông Đà 25.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà (SURICOS).

- Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sông Đà.

- Công ty Tài chính cổ phn Sông Đà.

- Công ty cổ phn Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.

- Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền.

- Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Sông Đà.

- Công ty cổ phần Sông Đà - Jurong.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Sông Đà - Ucrin.

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu, số lượng Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty Sông Đà có thể thay đổi phù hợp với định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ở từng thời kỳ được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chuyển giao các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty được ghi tại khoản 2, khoản 3, Điều 2 Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó, xác định lại vốn điều lệ của Tổng công ty cho phù hợp với quy định hiện hành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động; phương án kiện toàn tổ chức, cán bộ chủ chốt và Phương án tái cơ cấu sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Tổng công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên khác do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định quản lý, điều hành hoạt động sản xut kinh doanh của Tng công ty, đảm bảo các quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả đầu tư vốn nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg;
-
Ban Chỉ đạo Đổi mới & PTDN;
-
VPCP (Vụ ĐMDN);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Công đoàn XDVN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND TP. Hà Nội;
- Lưu VT, ĐMDN.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 937/QĐ-BXD năm 2012 thành lập Tổng công ty Sông Đà do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12