Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 879/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 879/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÁC CÔNG TY 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2007 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng
0
3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp các công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2009 như sau:

1. Giữ nguyên hình thức Công ty TNHH một thành viên: (6 doanh nghiệp):

- Công ty Xổ số kiến thiết.

- Công ty Quản lý Khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế.

- Công ty Lâm nghiệp Nam Hòa.

- Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong.

- Công ty Lâm nghiệp Phong Điền.

- Công ty Lâm nghiệp Phú Lộc.

2. Cổ phần hoá: (10 doanh nghiệp).

- Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế (2007). 

- Công ty Du lịch Hương Giang (2007).

- Nhà máy Bia Huế (2007).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước  Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý Bảo trì và Xây dựng đường bộ  Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế  (2008). 

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý bến xe, bến thuyền Thừa Thiên Huế (2008).

- Công ty Du lịch Cố đô Huế (2009).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và quy định của pháp luật. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ ở các công ty cổ phần hoá.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 các Vụ: TH,KTTH,ĐP,NN;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 879/QĐ-TTg ngày 12/07/2007 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới các công ty 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.775

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!