Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 849/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 849/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 849/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cLuật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP

- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần

- Tên giao dịch quốc tế: Investment and Industrial Devolopment Joint Stock Corporation

- Tên viết tắt: Becamex IDC Corp.

- Trụ sở chính: Số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0650.3822655

- Fax: 0650.3822713

2. Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con du riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tng công ty Đầu tư và phát trin công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa:

Giữ nguyên phần vốn nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần:

a) Vốn điều lệ: 13.170.000.000.000 đồng (Mười ba ngàn, một trăm bảy mươi tỷ đồng), tương đương 1.317.000.000 cổ phần;

b) Cơ cấu vốn điều lệ:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ là 671.670.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 là 1.092.300 cổ phần, chiếm 0,08% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 là 3.844.400 cổ phần, chiếm 0,29% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 311.207.100 cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 329.250.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.

6. Tng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 2.301 người;

- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 2.301 người;

- Tổng số lao động dôi dư: 0 người

8. Chi phí cổ phần hóa: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Cổ đông chiến lược: Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược bảo đảm các điều kiện ràng buộc nhà đầucam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Điều 2: Tchức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:

- Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 Quyết định này.

- Chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tổ chức, triển khai thực hiện bán cổ phần ra công chúng trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Nghiên cứu ý kiến Bộ Tài chính tại công văn số 5352/BTC-TCDN ngày 25 tháng 4 năm 2017 để chỉ đạo Tổng công ty thực hiện loại trừ giá trị Trung tâm hành chính Bình Dương theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành trước năm 2020.

- Trước mắt, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước và cử người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP; xây dựng lộ trình chuyển giao vốn về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đầu tư và phát triển CN - TNHH MTV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b), LTA.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 849/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140