Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 833/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 833/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 833/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHINH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Tờ trình số 255/TCTLTMB-TĐKT ngày 15 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 835/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 21 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TCty Lương thực Miền Bắc;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 27/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01.Văn phòng Tổng Công ty lương thực Miền Bắc;

02. Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

03. Ông Trần Bá Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

04. Ông Nguyễn Như Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

05. Ông Bùi Cảnh Toàn, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

06. Bà Hoàng Thị Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

07. Bà Phan Thị Bích Hoa, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Lao động, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

08. Ông Đỗ Trần Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

09. Ông Nguyễn Sơn Hải, Công nhân lái xe, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

10. Ông Đỗ Thanh Sơn, Giám đốc Xí nghiệp lương thực kinh doanh tổng hợp Ninh Bình, Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

11 Ông Trương Quang Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hà Bắc, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

12. Ông Mai Văn Hướng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Lao động, Công ty cổ phần lương thực Cao Lạng, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

13. Ông Vương Đức Xuyến, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty lương thực cấp I Lương Yên, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

14. Ông Trần Quốc Hoàng, Kế toán trưởng Công ty lương thực cấp I Lương Yên, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

15. Bà Trương Hồng Diệp, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty lương thực cấp I Lương Yên, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

16. Ông Võ Thành Đô, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần lương thực và thương mại Phú Thọ, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

17. Ông Nguyễn Đình Mạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

18. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty  cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

19. Ông Đỗ Quang Minh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

20. Ông Phạm Đình Cương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

21. Ông Phùng Ngọc Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến kinh doanh lương thực thực phẩm Hà Nội, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;

22. Ông Cao Văn Phong, Giám đốc chi nhánh Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại An Giang;

23. Ông Lê Thanh Danh, Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 833/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.629
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106