Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 818/QĐ-BKHCN năm 2015 Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 818/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUVỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sn phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 01/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chun, quy chun kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng bắt đu thực hiện từ năm 2016 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”tại Biên bn họp ngày 09/4/2015 (Hội đồng thành lp theo Quyết định số 621/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đnghị của Tổng cục trưởng Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

2. Tổ chức các hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyn chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT” ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

1

2

3

4

5

6

1

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành; hệ thống thông tin cnh báo trong nước về chất lượng sn phẩm, hàng hóa kết ni với hệ thống cnh báo quốc tế.

Xây dựng hệ thống cơ sdữ liệu (CSDL) về sản phẩm, hàng hóa (SPHH) nhóm 2 nhằm quản lý tập trung, thường xuyên, cập nhật thông tin v SPHH nhóm 2, phục vụ ti ưu cho cơ quan quản nhà nước; cung cp thông tin cho doanh nghiệp, người tiêu dùng... về chất lượng SPHH.

1. Hệ thống CSDL điện tvề SPHH nhóm 2, gồm:

+ Danh mục SPHH nhóm 2;

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quản lý SPHH nhóm 2; danh mục các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

+ Danh mục tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định;

+ Danh mục doanh nghiệp sản xuất SPHH nhóm 2;

+ Danh mục doanh nghiệp nhập khẩu SPHH nhóm 2;

+ Thông tin về chất lượng SPHH nhóm 2 từ các nguồn khác nhau (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người tiêu dùng...).

2. Hệ thống thông tin cảnh báo trong nước về chất lượng sn phẩm, hàng hóa kết nối với hệ thống cảnh báo quốc tế (trang cảnh báo của APEC).

3. Quy chế quản lý, cung cấp thông tin về SPHH nhóm 2; thông tin cảnh báo chất lượng SPHH gia các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan...

24 tháng

Tuyển chọn

2

Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở năm 2016

Đy mạnh áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường hoạt động tiêu chuẩn hóa cơ sở cho doanh nghiệp thuộc một số ngành: cơ khí nông nghiệp, luyện kim, điện- điện tử, sản phẩm nhựa....

1. Các hội nghị chuyên đề (theo lĩnh vực tiêu chuẩn/nhóm sn phẩm) phbiến, hướng dẫn áp dụng khoảng 100 tiêu chun quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) thuộc 08 lĩnh vực/nhóm sản phẩm: Năng lượng hạt nhân; Máy thiết bị đin lạnh; Thiết bị tiết kiệm năng lượng; Thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin; Phòng cháy chữa cháy; Sản phẩm hóa dầu; Giấy và sn phẩm giấy; Sữa và sn phẩm sữa cho 300 doanh nghiệp

2. Tài liệu phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN cho 02 đối tượng SPHH: Đồ chơi trẻ em và An toàn điện (qua mạng internet).

3. Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa (theo chuyên ngành) cho 500 tổ chức, doanh nghiệp;

50 doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn sở (TCCS): 01 bộ TCCS/DN theo các lĩnh vực sản xuất chính của doanh nghiệp.

15 tháng

Tuyn chọn

3

Đào tạo kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa năm 2016

Nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa nhm nâng cao chất lượng tiêu chuẩn quốc gia.

300 thành viên Ban kỹ thuật (BKT) tiêu chuẩn quốc gia được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, k năng xây dựng TCVN, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (ưu tiên thành viên các BKT Việt Nam tham gia là thành viên P, O).

12 tháng

Tuyển chọn

Tổng số: 03 nhiệm vụ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 818/QĐ-BKHCN năm 2015 Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49