Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 1516/QĐ-UBND; 1389/QĐ-UBND và 1658/QĐ-UBND về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; quy chế quản lý tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 816/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH: SỐ 1516/QĐ-UBND NGÀY 18/7/2016; SỐ 1389/QĐ-UBND NGÀY 03/8/2017 VÀ SỐ 1658/QĐ-UBND NGÀY 12/8/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG; QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh và Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 89/TTr-STC ngày 21/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, thay thế căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh và Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh như sau:

1. Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

2. Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; thay thế Thông tư 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung và thay thế Điểm b Khoản 8 Điều 15:

“ b) Mức chi và tổng mức chi

- Mức chi đối với các vụ án đã có bản án của Tòa án nhân dân tối đa là 50 triệu đồng/vụ án.

- Mức chi đối với các vụ việc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai nộp tiền phạt của người vi phạm tối đa bằng 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ.

- Tổng mức chi tối đa trong năm tài chính của các khoản trên không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Căn cứ vào điều kiện thực tế và mức chi hỗ trợ theo quy định, Công ty trình chủ sở hữu phê duyệt nội dung và mức chi hỗ trợ cụ thể, đảm bảo các khoản chi hỗ trợ đúng đối tượng, định mức”.

2. Sửa đổi, bổ sung và thay thế Khoản 9 Điều 15:

“9. Chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng

- Tại thời điểm trích lập, Công ty không bị lỗ và có tỷ lệ trả thưởng thực tế nhỏ hơn tỷ lệ trả thưởng kế hoạch theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

- Tại thời điểm trích lập, tổng số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng tối đa không vượt quá 3% tổng doanh thu có thuế.

- Công ty được tạm trích lập theo quý và thực hiện quyết toán khi kết thúc năm tài chính nếu đủ điều kiện trích lập theo quy định.

- Công ty sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng để trả thưởng khi tỷ lệ trả thưởng thực tế trong kỳ lớn hơn tỷ lệ trả thưởng kế hoạch. Trường hợp quỹ dự phòng trả thưởng không còn đủ để chi thì phần trả thưởng thực tế còn lại được tính vào chi phí kinh doanh. Sdư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng sử dụng không hết được chuyển sang năm sau. Số dư quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng đã trích lập trong kỳ vượt giới hạn quy định thì phải hoàn nhập vào thu nhập khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 1516/QĐ-UBND; 1389/QĐ-UBND và 1658/QĐ-UBND về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; quy chế quản lý tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141