Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 81/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Đức Thăng
Ngày ban hành: 08/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/QĐ.UB

Lào Cai, ngày 08 tháng 04 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SẮP XẾP ĐI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Quyết định s206/QĐ.UB ngày 25.10.1996 của UBND tỉnh Lào Cai vviệc thành lập Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghcủa Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai.

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi b. Các ông Chánh văn phòng UBND tnh. Chủ tịch Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước tnh Lào Cai, thtrưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND.
- Như điều 2 QĐ
- Lưu: VT-NC-TM-XDCB-CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Thăng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định s 81/QĐ.UB ngày 08.4.1997 ca UBND tỉnh Lào Cai).

Chương 1.

TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai là tổ chức tư vấn giúp Chủ tịch UBND tỉnh quyết định những vấn đề liên quan tới việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tnh theo pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước đã được Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức thẩm định đề án thành lập mới, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước thuộc tnh quản lý.

3. Xây dựng phương án thành lập mới, gii thể, tách doanh nghiệp nhà nước trình UBND tnh quyết định.

4. Xây dựng cổ phần hóa DNNN trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các bước cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

5. Giám sát, đôn đốc các ngành, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chnh các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức, sắp xếp lại DNNN.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được UBND tnh giao.

Điều 3. Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng, các ủy viên do UBND tnh quyết định. Hội đng thường trực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh Lào Cai, được sử dụng con dấu, tài khon, cơ sở vật chất của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện chức năng, nhim vụ được giao.

Điều 4. Giúp việc cho Hội đồng có tổ tư vấn gồm các chuyên viên của một số ngành. Tổ tư vấn có tổ trưởng và các tổ viên. Việc thành lập, thay đổi, bổ sung thành viên của tổ tư vấn do Chủ tịch Hội đồng dự kiến trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 5. Thành viên của Hội đồng, thành viên của tổ tư vấn hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác theo kế hoạch hàng năm của Hội đng. Các sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên của Hội đồng, thành viên của tổ tư vấn hoàn thành tốt công việc được giao.

Chương 2.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG VÀ TỔ TƯ VẤN

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động: Hội đng làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Trong thảo luận ý kiến phát biểu của các thành viên có giá trị ngang nhau, nếu không thống nhất ý kiến thì được bo lưu, Chủ tịch Hội đồng: Tổng hợp các ý kiến trình UBND tỉnh quyết định. Không áp dụng nguyên tắc biểu quyết đa số.

Điều 7. Hình thức hoạt động: Hội đồng hoạt động theo ba hình thức:

- Họp thường kỳ: 2 lần/năm nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của DNNN trên địa bàn.

- Họp bất thường: Theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng khi cần xem xét các vấn đề: Thành lập mới, sắp xếp, giải thể, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Tham gia ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu của thường trực Hội đồng khi xem xét: Sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ sản xuất cho doanh nghiệp.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn thành viên Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng: Là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mọi hoạt động của Hội đồng, báo cáo UBND tỉnh quyết định những vấn đề về bố trí, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có quyền phân công các phó chủ tịch Hội đồng, các thành viên chuẩn bị nội dung, báo cáo, trình bày để Hội đồng tho luận, triệu tập, chủ trì, kết luận các nội dung trong phiên họp Hội đồng. Khi vng mặt Chủ tịch hội đồng ủy nhiệm cho Phó chtịch thường trực chủ trì cuộc họp Hội đồng.

2. Phó chủ tịch Hội đồng: Là người giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng thực hiện quản lý, điều hành các công việc của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Phó chủ tịch làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng là người trực tiếp điều hành hoạt động của tổ tư vấn, tổng hợp nội dung báo cáo Chủ tịch Hội đồng, chuẩn bị các nội dung của từng kỳ họp theo điều hành của Chủ tịch Hội đồng. Chủ động xây dựng kinh phí hàng năm và quản lý sử dụng theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

3. Thành viên Hội đồng: Bao gồm thành viên thường xuyên (theo quyết định của UBND tỉnh) và thành viên không thường xuyên (là những thành viên đại diện các ngành kinh tế, kỹ thuật được bổ sung vào hội đồng khi hội đồng xét duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp của ngành đó trình).

Điều 9. Tổ tư vấn có chức năng giúp việc cho Hội đồng, tổ tư vấn thường trực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai. Tổ tư vấn hoạt động theo chương trình công tác, kế hoạch của Hội đồng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó chủ tịch thường trực.

Nhiệm vụ của tổ tư vấn:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng theo tháng, quý, năm, để từng bước thực hiện phương án sắp xếp DNNN được Chính phủ phê duyệt.

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp của Hội đng, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức điu tra khảo sát, chuẩn bị các tài liệu thảo luận trong tổ tư vn trước, đề xuất ý kiến để các thành viên của Hội đng xem xét. Các tài liệu phục vụ cho nội dung kỳ họp phải được gửi tới các thành viên Hội đồng trước phiên họp ít nhất 5 ngày đnghiên cứu.

- Được yêu cầu các cơ quan đơn vị cung cấp tài liệu có liên quan đến việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng, tóm tắt các kết luận của Chủ tịch Hội đồng, chuẩn bị các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đng trình UBND tỉnh.

- Đôn đốc giám sát các ngành, các doanh nghiệp thực hiện quyết định của UBND tnh trong việc sắp xếp, bố trí doanh nghiệp Nhà nước.

Chương 3.

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách cấp và được bố trí chung trong kế hoạch tài chính hàng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các khoản chi phí của Hội đồng gồm:

- Chi hội nghị, hội thảo.

- Chi văn phòng, ấn phẩm, tài liệu.

- Chi phí điều tra, khảo sát.

Hội đồng không xây dựng kinh phí thẩm định thành lập mới, tổ chức lại doanh nghiệp mà do người đề nghị thành lập, tổ chức lại xây dựng.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Chủ tịch Hội đổng tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/QĐ.UB ngày 08/04/1997 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40