Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/QĐ-TTg - 2007 về việc Chuyển Công ty Tài chính Dầu khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 81/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chuyển Công ty Tài chính dầu khí, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí.

- Tên giao dịch: Công ty Tài chính dầu khí.

- Tên giao dịch quốc tế: Petrovietnam Finance Company Limited.

- Tên viết tắt: PVFC.

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng).

- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

a) Huy động vốn: nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; vay của các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; tiếp nhận vốn ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chính phủ và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 b) Hoạt động tín dụng: cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cho vay theo ủy thác của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng và hoạt động ủy thác; cho vay thực hiện các phương án, dự án phục vụ đời sống bằng hình thức cho vay trả góp; cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác; thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán theo quy định của pháp luật khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.

c) Các hoạt động khác: thu xếp vốn cho các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên, các tổ chức kinh tế khác; thực hiện đầu tư dự án, góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; kinh doanh các sản phẩm và cơ hội đầu tư như kinh doanh chứng chỉ có giá,…; thực hiện nghiệp vụ ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý và các dịch vụ trong lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức và cá nhân theo hợp đồng; tổ chức thẩm định tài chính các dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị thành viên, các tổ chức khác; cung ứng các dịch vụ về tư vấn tài chính, ngân hàng, tiền tệ, đầu tư và các dịch vụ tư vấn khác; thực hiện dịch vụ hoạt động ngoại hối, kiều hối, kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật; làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá; cung ứng các dịch vụ bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ, két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; các nghiệp vụ khác khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Tài chính dầu khí.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty Tài chính dầu khí và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp,
 Kế hoạch và Đầu tư,
 Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty Tài chính dầu khí;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
 các Vụ: TH, DK, KTTH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh HùngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/QĐ-TTg - 2007 về việc Chuyển Công ty Tài chính Dầu khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.119
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126