Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/1999/QĐ-BCN sửa đổi khoản 2,khoản 4 Điều 1 Quyết định 22/1999/QĐ-BCN về chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 81/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 10/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/1999/QĐ-BCN NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Sau khi xem xét Quyết định số 362/QĐ/HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Công ty Khí công nghiệp và đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (công văn số 421/CV/HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 1999);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 22/1999/QĐ-BCN ngày 3 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 1 về giá trị của doanh nghiệp:

Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần 0h ngày 01 tháng 4 năm 1999 :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 11.671.859.622 đồng , trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 3.095.088.765 đồng .

b) Bổ sung khoản 4 về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại công nhân của doanh nghiệp để chuyển sang Công ty cổ phần:

Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam được sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Công ty Khí công nghiệp để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại công nhân của Công ty Khí công nghiệp. Công ty Khí công nghiệp làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam xem xét giải quyết theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam và Giám đốc Công ty Khí công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng NN,Kho bạc NN,
- UBND thành phố Hà Nội,
- Công ty Cổ phần Khí công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/1999/QĐ-BCN sửa đổi khoản 2,khoản 4 Điều 1 Quyết định 22/1999/QĐ-BCN về chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49