Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 759/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 11/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 759/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về htrợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Htrợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 20/TTr-STP ngày 03 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ T
ư pháp (b/cáo);
- TT. T
nh y, TT. HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (phối hợp);
- V
0, V1, NC, TH, TM1;
- Lưu: VT, PC.
10-03b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 759/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nhm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, đáp ứng đúng và trúng nhu cu của doanh nghiệp, có trọng tâm, trọng đim, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

- Định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DNNVV, thúc đẩy phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

2. Mc tiêu cthể

2.1. Cung cấp thông tin pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cung cấp 100% các chủ trương, chính sách, pháp luật và các thông tin, hoạt động về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận 100% phản ánh từ DNNVV để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thm quyn hoàn thiện pháp luật và tchức thi hành pháp luật hiệu quả, giải quyết vướng mắc pháp lý liên quan.

2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật

- Tối thiểu 30% DNNVV được bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật; phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

- Tối thiểu 80% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý.

2.3. Tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý cho DNNVV

Bảo đảm 100% đề nghị tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý của DNNVV được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua các hình thức: Tư vn pháp luật qua din đàn, đi thoại; thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ; tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội; các hoạt động tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025 không phân biệt hình thức sở hữu, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV

1.1. Xây dựng, quản lý chuyên mục “Thông tin hỗ trợ pháp lý cho DNNVV” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Xây dựng, quản lý chuyên mục "Thông tin htrợ pháp lý cho DNNVV" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Nội dung chuyên mục: Đcập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh; các chính sách liên quan đến doanh nghiệp; các vụ việc, vướng mắc pháp lý của DNNVV và văn bản hướng dẫn, trả lời, tư vấn; các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai…… đhỗ trợ cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV.

- Cơ quan chủ trì xây dựng chuyên mục: Trung tâm Truyền thông tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Quý I - II/2021.

1.2. Cập nhật, đăng tải các thông tin hỗ trợ pháp lý cho DNNVV lên chuyên mục “Thông tin hỗ trợ pháp lý cho DNNVV” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Nội dung cập nhật, đăng tải:

+ Các chủ trương, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành; thông tin pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế;

+ Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai mà UBND tỉnh là một bên liên quan lên Cổng thông tin điện tcủa Tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản (theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP);

+ Các văn bản trả lời của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đối với các vướng mắc pháp lý cho DNNVV trong áp dụng chung về pháp luật theo phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý;

+ Tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của DNNVV đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và tchức thi hành pháp luật hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì đăng tải: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Cơ quan phối hợp cung cấp thông tin: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan; Tòa án nhân dân tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…… Cụ thể:

+ Văn phòng UBND tỉnh cung cấp cho Trung tâm Truyền thông tỉnh để cập nhật, đăng tải ngay sau khi nhận được các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai mà UBND tỉnh là một bên liên quan.

Trung tâm Truyền thông tỉnh thực hiện cập nhật, đăng tải ngay sau khi nhận được; đồng thời gửi cho Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được các văn bản trên để Bộ Tư pháp cập nhật trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho DNNVV Trung ương.

+ Tòa án nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan khi thực hiện công bố công khai các bản án, quyết định, phán quyết thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ, kịp thời cung cấp cho Trung tâm Truyền thông tỉnh đường link liên kết tại các Trang thông tin điện tử được công bố để thực hiện cập nhật, đăng tải trên Chuyên mục Thông tin hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

+ Các sở, ban, ngành cung cấp cho Trung tâm Truyền thông tỉnh thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành ngay sau khi được ban hành và các thông tin pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế để thực hiện cập nhật, đăng tải.

+ Đối với văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của DNNVV (theo khoản 1, Điều 8 của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP): Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành khi gửi văn bản trả lời, giải đáp cho DNNVV thì đng thời gửi cho Trung tâm Truyền thông tỉnh 01 bản để thực hiện cập nhật, đăng tải trên Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của Tỉnh và gửi 01 bản cho Bộ Tư pháp đđăng tải, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp.

+ Đi với các phản ánh, kiến nghị của DNNVV đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, Trung tâm Truyền thông tỉnh thực hiện cập nhật, đăng tải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được, đồng thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý đ nghiên cứu, tng hợp và có văn bản trả lời.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.3. Biên soạn, cung cấp tài liệu hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

- Nội dung thực hiện:

+ Biên soạn, cung cấp đề cương tuyên truyền, sách, tờ gấp pháp luật, bài giảng và các tài liệu khác nhằm giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh để hỗ trợ pháp lý cho DNNVV (chú trọng biên soạn tài liệu theo hình thức tài liệu điện tử).

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

+ Xây dựng các phóng sự, chuyên đề pháp luật, bản tin để cập nhật kịp thời, cung cp thông tin pháp luật liên quan đến hoạt động sản xut, kinh doanh của DNNVV, các vấn đề pháp lý mà DNNVV quan tâm trên Đài truyền hình, Đài phát thanh và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Truyền thông tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.4. Cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật

- Nội dung thực hiện:

Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật

2.1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV

- Nội dung thực hiện: Tổ chức các hội nghị, lp tập huấn, bồi dưỡng kiến thc pháp luật, kiến thức vquản lý, kinh doanh cho chủ doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người phụ trách công tác pháp chế trong DNNVV.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.2. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

- Nội dung thực hiện: Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức về quản lý, kinh doanh, hội nhập; k năng, nghiệp vụ; trao đổi kinh nghiệm cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, cán bộ pháp chế; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; người làm tư vấn viên pháp luật……

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Tư vấn pháp luật cho DNNNV

- Nội dung thực hiện:

+ Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng chung về pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của từng sở, ban, ngành, địa phương.

+ Tổ chức hội nghị đối thoại, diễn đàn, chương trình “Cafe Doanh nhân”, thông qua thư điện tử, mạng xã hội...để trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết vướng mắc về các vấn đề pháp lý theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP liên quan đến hoạt động của DNNVV.

+ Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, Trung tâm truyền thông tỉnh và UBND các địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

- Nội dung thực hiện: Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết v chính sách hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV giai đoạn 2021-2025 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này; tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm để cụ thể hóa các nội dung và tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình; bố trí cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hoặc đột xuất về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 759/QĐ-UBND ngày 11/03/2021 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249