Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chương trình tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015

Số hiệu: 729/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Quốc Bảo
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 729/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN HÓA VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ ĐẾN 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và hội nhập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015;

Căn cứ Biên bản số 139/BB-SKHCN ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng Khoa học công nghệ chuyên ngành xét duyệt “Chương trình tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng” do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 161/SKHCN-QLKH ngày 08 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008- 2010 và đến 2015 với các nội dung sau:

1. Tên chương trình: Tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015.

2. Phạm vi xây dựng: trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2009 đến 2015.

4. Mục tiêu:

- Xây dựng 2 quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh về cây ăn trái và thuỷ sản.

- Hỗ trợ xây dựng 3 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho sản phẩm chế biến dừa; hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm xuất khẩu của tỉnh.

- Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho 60 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm chủ lực.

- Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho 20 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh.

5. Tổng kinh phí khái toán.

a) Tổng kinh phí: 3.055.420.000đồng (ba tỷ không trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

+ Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ Trung ương: 00 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh: 1.905.420.000đồng.

+ Vốn khác (doanh nghiệp): 1.150.000.000đồng.

b) Phương thức duyệt và cấp vốn:

- Kế hoạch thực hiện, các dự án hợp phần được xem xét thẩm định và có quyết định phê duyệt riêng theo nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện.

- Tổng kinh phí cho hoạt động quản lý chung chương trình là: 86.420.000đồng (tám mươi sáu triệu bốn trăm hai chục ngàn đồng).

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ

Căn cứ vào nội dung chương trình được phê duyệt, trong từng giai đoạn và dựa vào kế hoạch chung, các ngành có liên quan và địa phương cụ thể hóa từng dự án để được phê duyệt triển khai theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chương trình tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154