Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 670-TTg năm 1994 thành lập tổng công ty xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 670-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 670-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm thực hiện Quyết định số 91-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp của ngành Xi măng thuộc Bộ Xây dựng.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu, có điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tự chủ kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế, các đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc theo sự phân cấp của Tổng công ty.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION (VNCC), viết tắt là VINACEMENT, đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và của các cơ quan Nhà nước khác theo quy định của pháp luật; được quan hệ với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 2. Tổng công ty Xi măng Việt Nam có nhiệm vụ chính sau đây:

1- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xi măng, tấm lợp amiăng xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật tư thiết bị và phụ tùng theo quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Xi măng của Nhà nước; chủ động trong công tác kinh doanh, bao gồm từ khâu xây dựng kế hoạch phát triển, chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản, xây lắp, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2- Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân.

3- Nhận vốn, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phát triển Tổng công ty.

Điều 3 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam gồm:

1- Hội đồng quản lý,

2- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc,

3- Các phòng, ban chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc,

4- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

Điều 4. Hội đồng quản lý là cơ quan được Nhà nước uỷ quyền thực hiện một số chức năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Tổng công ty.

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 5.

1- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty theo chế độ Thủ trưởng, là đại diện pháp nhân của Tổng công ty trong quan hệ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý về hoạt động của Tổng công ty.

2- Tổng Giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản lý và thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3- Các Phó Tổng Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 6. Giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện mọi công việc chuẩn bị có liên quan để bảo đảm cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam sớm ổn định tổ chức mới và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, trong đó có các việc sau đây:

- Thông qua phương án sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp đang hoạt động trong ngành xi măng để lập danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty;

- Xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 1994;

- Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí nhân sư cấp Tổng công ty trong tháng 11 năm 1994;

- Hoàn thành việc giao nhận vốn cho Tổng công ty vào cuối tháng 12 năm 1994.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 670-TTg

Hanoi, November 14, 1994

 

DECISION

TO ESTABLISH THE VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In implementation of Decision No. 91-TTg on the 7th of March 1994, of the Prime Minister on experimental establishment of business groups;
At the proposal of the Minister of Construction.

DECIDES:

Article 1.- To establish the Vietnam National Cement Corporation on the basis of re-organization of the production, distribution and specialized units of the cement industry under the Ministry of Construction.

The Vietnam National Cement Corporation is a State-owned enterprise which has the status of a juridical person, a seal and a Statute of organization and operation. It is allowed to open accounts at domestic and foreign banks according to State regulations, enjoy autonomy in business, practice economic accounting with member units which are financially independent or depend on financial assignment from the Corporation.

The Corporation's name in international transaction is VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION (VNCC) or VINACEMENT for short. It has its headquarters in Hanoi.

The Vietnam National Cement Corporation is subject to State management of the Ministry of Construction and other State agencies as stipulated by law; it has the authority to contact with ministries, State committees and State agencies at central and local levels in the discharge its duties.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 670-TTg năm 1994 thành lập tổng công ty xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102