Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2003/QĐ-BNN về sáp nhập Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I và Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi thành Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 67/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 11/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI I VÀ TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI THÀNH TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Lệnh số 39L/CTN ngày 30 tháng 4 năm 1995 của Chủ tịch nước;

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 65/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2005;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I và Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi thành:

Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi.

Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi (dưới đây gọi tắt là Tổng công ty) là tổng công ty nhà nước, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại các Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là:

AGRICULTRE AND IRRIGATION MECHANIZATION

ELECTRFICATION - CONSTRUCTION CORPORATION

Viết tắt là: AGRIMECO

Trụ sở chính đặt tại:

Km 10, quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty có Văn phòng đại diện và Chi nhánh tại nước ngoài và các địa phương trong cả nước.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi gồm:

2.1. Về cơ khí:

- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và kinh doanh các loại phụ tùng, thiết bị, máy móc nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, diêm nghiệp, công nghiệp chế biến, thuỷ điện, xây dựng và phương tiện vận tải;

- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt các thiết bị nâng hạ;

- Sửa chữa, bảo dưỡng và phục hồi các loại thiết bị, phụ tùng, xe máy và máy công cụ;

2.2. Kinh doanh điện:

- Thiết kế, chế tạo, xây dựng và lắp đặt điện phục vụ các công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn;

- Sản xuất và kinh doanh điện;

2.3. Kinh doanh xây dựng:

- Đầu tư, xây dựng các công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp,thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng nông thôn;

- Khảo sát, điều tra quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, công trình nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, dân dụng, nước sạch, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình xây dựng do Tổng Công ty quản lý và đầu tư;

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

2.4. Tư vấn: Xây dựng thuỷ lợi; cấp thoát nước; đầu tư thiết bị; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ điện, xây dựng nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi.

2.5. Nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật về cơ điện và xây dựng nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi.

2.6. Kinh doanh tài chính, tham gia thị trường chứng khoán.

2.7. Các hoạt động kinh doanh khác:

- Vận tải và đại lý vận tải;

- Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khách sạn, du lịch;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng theo yêu cầu kinh doanh của Tổng công ty.

- Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng, trưng bày sản phẩm.

- Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Dịch vụ thủ tục hải quan.

- Tiếp nhận và thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư phát triển.

2.8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong, ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi như sau:

- Hội đồng quản trị;

- Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc;

- Ban Kiểm soát;

- Các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ;

- Các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty là các doanh nghiệp hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc (danh sách cụ thể các đơn vị thành viên tại Phụ lục đính kèm theo Quyết định này).

Điều 4. Căn cứ Nghị định số 39/CP, ngày 27 tháng 6 năm 1995 của Chính phủ ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của tổng công ty nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi có trách nhiệm xây dựng dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

Điều 5. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc: Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi, Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi I, Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi, có trách nhiệm giao, nhận đầy đủ, nguyên trạng nhiệm vụ, lao động, đất đai, tài sản, tài chính, công nợ và các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp.

Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi kế thừa và giải quyết những vấn đề còn dở dang của hai tổng công ty cũ; đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty có tên tại Điều 1 và các đơn vị thành viên Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN - XÂY DUNG NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI
(Kèm theo Quyết định số 67/2003/QĐ-BNN ngày 11/6/2003 của Bộ trưởng)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v sáp nhập Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi I và Tổng công ty Cơ Điện Nông nghiệp và Thuỷ lợi thành Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi)

I. Các doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập:

1. Công ty Xây dựng Nam Sông Hồng

Trụ sở chính tại: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

2. Công ty Cơ điện nông nghiệp III

Trụ sở chính tại: Phường 6, quận III, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty Xây dựng thuỷ lợi 26

Trụ sở chính tại: 4C Nguyễn Cư Trinh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Công ty Xây dựng thuỷ lợi 25

Trụ sở chính tại: Xã Quảng Phú, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Công ty Xây dựng thuỷ lợi 27

Trụ sở chính tại: Số 2 Nguyễn Du, thành phố Đà Nẵng.

6. Công ty Thiết bị phụ tùng cơ điện nông nghiệp

Trụ sở chính tại: Đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

7. Công ty Cơ điện nông nghiệp thuỷ lợi 18

Trụ sở chính tại: Phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

8. Công ty Tầu cuốc và xây dung

Trụ sở chính tại: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

9. Công ty Cơ điện nông nghiệp 1

Trụ sở chính tại: Số 6 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

10. Công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 4

Trụ sở chính tại: Km 55, quốc lộ 5A, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

11. Công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 9

Trụ sở chính tại: Đường Lê Hồng Phong, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.

12. Công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 6

Trụ sở chính tại: Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

13. Công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 7

Trụ sở chính tại: Xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

14. Công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 10

Trụ sở chính tại: Ngã Ba Chè, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

15. Công ty Xây dựng thuỷ lợi I

Trụ sở chính tại: Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

16. Công ty Xây dựng thuỷ lợi 24

Trụ sở chính tại: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

17. Công ty Tư vấn và đầu tư kỹ thuật cơ điện

Trụ sở chính tại: 55 Trần Nhật Duật, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

18. Công ty Thiết bị vật tư nông sản

Trụ sở chính tại: Km 9, quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

19. Công ty Cơ điện và phát triển nông thôn

Trụ sở chính tại: Đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

20. Công ty Cơ khí công trình thuỷ 276

Trụ sở chính tại: Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

1. Trung tâm Kỹ thuật công nghệ cao

Trụ sở chính tại: Km 10, quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

2. Trung tâm Tư vấn và xây dựng

Trụ sở chính tại: Nhà số 296, Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

3. Trung tâm Hợp tác lao động và xuất nhập khẩu

Trụ sở chính tại: Nhà số 296, Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

4. Xí nghiệp Xây dựng công trình 1

Trụ sở chính tại: Nhà số 296, Nghi Tàm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

5. Xí nghiệp Xây dựng công trình 1

Trụ sở chính tại: Nhà 60, Lê Đình Thám, phường Hoà Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

6. Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính tại: Đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Thanh Hoá

Trụ sở chính tại: Nhà số 95, đường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

8. Công ty Cơ khí điện thuỷ lợi

Trụ sở chính tại: Km 10, quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

9. Trung tâm Tư vấn và đầu tư thiết kế công nghệ công nghệ cơ điện và thuỷ lợi

Trụ sở chính tại: Số 6, Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. Ngoài các đơn vị thành viên nêu trên, Tổng công ty còn quản lý phần Vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần sau đây:

1. Công ty cổ phần Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 2

Trụ sở chính tại: Phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Công ty cổ phần Chế tạo và sửa chữa thiết bị thuỷ lợi

Trụ sở chính tại: Đường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Công ty cổ phần Xây dung thuỷ lợi 2

Trụ sở chính tại: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

4. Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam

Trụ sở chính tại: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2003/QĐ-BNN ngày 11/06/2003 về sáp nhập Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I và Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi thành Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248