Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 667/2007/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 667/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

******


Số: 667/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2007 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nư­­ớc ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,

­QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn 2007 - 2009 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang:

a) Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Việc thành lập mới Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ bất động sản là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hình thành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng, xử lý tài chính và sắp xếp đối với Công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản, chuyển Quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước thành đơn vị sự nghiệp cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ t­ướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư­­,
  Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ,
  các Vụ: TH, CN, KTTH, V.IV;                                                  
- Lư­u: Văn th­­ư, ĐMDN (5b).      

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC:

DANH MỤC

CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2007 - 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-TTg  ngày 31 tháng 5  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NĂM 2007:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước làm chủ sở hữu:

Công ty Nông lâm nghiệp.

2. Thực hiện cổ phần hoá:

- Công ty Cấp thoát nước;

- Công ty Công trình đô thị;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiên Hùng I;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại - Du lịch Phương Nam;

- Xí nghiệp Gạch Tuynel (thuộc Công ty Đầu tư và Xây dựng);

- Các cơ sở trực thuộc Công ty Du lịch - Thương mại có đủ điều kiện cổ phần hoá theo quy định.

II. NĂM 2008 - 2009:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước làm chủ sở hữu:

- Công ty Xổ số kiến thiết;

- Công ty Cấp nước nông thôn và Vệ sinh môi trường.

2. Thực hiện cổ phần hoá:

- Công ty Du lịch - Thương mại;

- Công ty Đầu tư và Xây dựng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 667/2007/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới Công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125