Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 658/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 36/TTr-KCN ngày 30 tháng 3 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 557/TTr-VPUBND ngày 10 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

01

 

Thủ tục: Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sửa đổi, bổ sung

02

 

Thủ tục: Gia hạn giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mới ban hành

03

 

Thủ tục: Cấp lại giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mới ban hành

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

04

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung

05

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

06

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

07

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung

08

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với thành lập chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

09

 

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

10

 

Thủ tục: Đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước không cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Sửa đổi, bổ sung

11

 

Thủ tục: Đăng ký điều chỉnh đối với dự án trong nước không cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Sửa đổi, bổ sung

12

 

Thủ tục: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung

13

 

Thủ tục: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

14

 

Thủ tục: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

15

 

Thủ tục: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với thành lập doanh nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung

16

 

Thủ tục: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh gắn với thành lập chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

17

 

Thủ tục: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Sửa đổi, bổ sung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 11/04/2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bến Tre do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.110

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255