Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Dệt-May của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 64/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT-MAY CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 19/2001/CT/UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thành phố từ năm 2001 đến năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Công văn số 20/CN3 ngày 07 tháng 01 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

§iÒu 1.- Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành Dệt-May của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD, tỷ lệ sử dụng nguyên phụ liệu nội địa phục vụ công nghiệp Dệt-May ở mức 40% đối với các sản phẩm xuất qua thị trường các nước phát triển và ở mức 70% đối với các sản phẩm xuất qua thị trường các nước khối ASEAN.

Điều 2.- Phê duyệt triển khai thực hiện các chương trình và dự án phát triển ngành Dệt-May (danh sách các chương trình và dự án ban hành kèm theo Quyết định này). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình và dự án cần nhanh chóng triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện ; kinh phí thực hiện từ kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố cấp cho các đơn vị.

Điều 4.- Đồng chí Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án phát triển ngành Dệt-May của thành phố đến năm 2005.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội Tự động hóa thành phố, Chủ tịch Hội Điện tử-Tin học thành phố và Chủ tịch Hội Dệt may-Thêu đan thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Trường Đại học Bách khoa, để
 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, phối hợp
 Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, thực
 Hội Dệt-May Việt Nam hiện
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (TH/ĐH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 


 
Lê Thanh Hải

 

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Dự án 1 : “Xây dựng Trung tâm giao dịch vật tư sản phẩm ngành Dệt-May, tư vấn thiết kế và liên kết xuất khẩu”.

Trung tâm giao dịch vật tư sản phẩm ngành Dệt-May, tư vấn thiết kế và liên kết xuất khẩu sẽ là nơi :

- Giới thiệu và trưng bày tất cả các nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành Dệt-May mà trong nước sản xuất được để các doanh nghiệp đến lựa chọn và đặt hàng.

- Giới thiệu tất cả các sản phẩm của ngành Dệt-May thành phố để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến lựa chọn và đặt hàng.

- Thiết kế các sản phẩm dệt, may theo yêu cầu của khách hàng và xây dựng quy trình sản xuất tối ưu cho các mẫu mã mới.

- Phối hợp với các doanh nghiệp để cùng nhận các lô hàng xuất khẩu lớn mà một doanh nghiệp không thể tự đảm nhận.

- Cung cấp các thông tin về đơn giá, thị trường, kỹ thuật công nghệ mới của ngành Dệt-May, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đơn vị thực hiện : Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hội Dệt may-Thêu đan thành phố, Hội Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam nghiên cứu thực hiện dự án và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2003.

Dự án 2 : Triển khai chương trình đào tạo nhân lực ngành Dệt-May theo đặt hàng của các đơn vị.

Mục tiêu tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt-May, đặc biệt là đào tạo các chuyền trưởng, quản đốc cho các doanh nghiệp dệt-may.

Từ tháng 12 năm 2002, dự án này đã giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội Dệt may-Thêu đan thành phố, Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện ; hiện nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang chịu trách nhiệm thực hiện.

Dự án 3 : Hiện đại hóa thiết bị ngành Dệt-May.

Mục tiêu của dự án là hiện đại hóa các thiết bị của ngành Dệt-May thông qua việc thiết kế và chế tạo ở trong nước một số thiết bị chọn lọc để thay thế thiết bị ngoại nhập, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp (thành phố đã triển khai chương trình nâng cấp 4.000 thiết bị dệt và 10.000 máy may từ năm 2002).

Đơn vị thực hiện : Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội Tự động hóa, Hội Điện tử-Tin học, Hội Dệt may-Thêu đan thành phố, Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Dệt-May của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.724
DMCA.com Protection Status