Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6208/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6208/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước thành viên ;
Xét Biên bản ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Nhiếp ảnh thành phố ;
Xét Tờ trình số 830 CV/VHSG ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 của Công ty Nhiếp ảnh thành phố để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 24.808.618.381 đồng (hai mươi bốn tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, sáu trăm mười tám ngàn, ba trăm tám mươi mốt đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 5.629.789.679 đồng (Năm tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm tám mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi chín đồng).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

Nguyên giá : 3.324.968.061 đồng

Giá trị còn lại : 3.151.087.737 đồng

Trong đó :

- Tài sản không cần dùng :

Nguyên giá : 2.720.193.849 đồng

Giá trị còn lại : 2.603.584.246 đồng

- Tài sản chờ thanh lý :

Nguyên giá : 604.774.212 đồng

Giá trị còn lại : 547.503.491 đồng

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Nhiếp ảnh thành phố thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao cho Công ty Nhiếp ảnh thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý tài sản ghi tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Công ty Nhiếp ảnh thành phố có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Nhiếp ảnh thành phố, Giám đốc Công ty Nhiếp ảnh thành phố và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND thành phố
- Thường trực BĐM QLDN/TP
- Cục Thuế thành phố
- Chi cục TCDN thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6208/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Nhiếp ảnh thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!