Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6205/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6205/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm /2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 6204/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Vận tải biển Sài Gòn ;
Xét Tờ trình số 627/ĐMDN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài gòn trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 109.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51,00 % vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp : 17,41 % vốn điều lệ.

(trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 5,05 % vốn điều lệ)

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 31,59 % vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2002 :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 132.545.624.743 đồng.

Trong đó :

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp : 109.261.464.675 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 55.090 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi: 1.652.700.000 đồng

Trong đó:

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 10.095 cổ phần.

Phần giá trị được trả dần : 706.650.000 đồng

Điều 2. Giao cho Công ty Vận tải biển Sài Gòn tổ chức bán 344.282 cổ phần lần đầu (tương đương 31,59% vốn điều lệ của Công ty cổ phần) cho các cổ đông bên ngoài theo một trong hai hình thức đấu giá thông qua tổ chức tài chính trung gian tại Thông tư số 80/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hoặc thí điểm thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty Cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng VN : Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

- Tên giao dịch quốc tế : Saigon Shipping Joint Stock Company ;

- Tên viết tắt : SSC JSC ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường biển trong và ngoài nước ;

- Đại lý và môi giới hàng hải cho các tàu trong và ngoài nước ;

- Giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế ;

- Dịch vụ cung ứng tàu biển ;

- Kinh doanh khai thác bãi container, kho chứa hàng trung chuyển ;

- Kinh doanh dịch vụ vận tải thủy nội địa.

Điều 5. Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Vận tải biển Sài Gòn - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Giám đốc Công ty Vận tải biển Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- VP/TU, TT Ban ĐMQLDN/TP
- Sở Lao động-Thương binh và XH
- Sở Xây dựng, Cục Thuế TP
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố
- CN Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ CNN, TM
- Lưu (CNN/K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6205/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.063

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!