Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 62/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN, DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM SANG THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 86/2004/QĐ-TTg ngàỳ 14 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (các Công văn: số 1154/CV-TCHC ngày 24 tháng 6 năm 2004 và số 1141/TCKT ngày 22 tháng 6 năm 2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong Tổng công ty Dệt- May Việt Nam.

Điều 2. Công ty May Việt Tiến có cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động chủ yếu như sau :

1. Công ty mẹ được hình thành từ Văn phòng, các xí nghiệp trực thuộc Khu A, 03 Hợp đồng hợp tác kinh doanh: TUNGSHING-VTEC, MS-VTEC, VTEC-CLISPAL thuộc Công ty May Việt Tiến hiện nay.

Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và có vốn đầu tư ở các công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

a) Tên Công ty mẹ: Công ty May Việt Tiến;

b) Tên giao dịch quốc tế: VIETTIEN GARMENT IMPORT - EXPORT COMPANY;

c) Tên viết tắt: VTEC;

d) Trụ sở chính: số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

đ) Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

- Sản xuất quần áo các loại;

- Sản xuất và kinh doanh: nguyên phụ liệu ngành may; máy móc phụ tùng và các thiết bị phục vụ ngành may công nghiệp; thiết bị điện, âm thanh và ánh sáng;

- Kinh doanh: máy in, máy photocopy, thiết bị máy tính; các thiết bị, phần mềm trong lĩnh vực tin học và chuyển giao công nghệ; điện thoại, máy fax, hệ thống điện thoại bàn; hệ thống điều hoà không khí và các phụ tùng (dân dụng và công nghiệp); máy bơm gia dụng và công nghiệp; nước uống dinh dưỡng và mỹ phẩm các loại; dụng cụ trang điểm và chăm sóc sắc đẹp; cơ sở hạ tầng đầu tư tại khu công nghiệp;

- Dịch vụ xuất nhập khẩu, vận chuyển giao nhận hàng hoá; làm đại lý tàu biển cho các hãng tàu nước ngoài tại Việt Nam;

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: sản phẩm xử lý nước hữu cơ vi sinh nuôi trồng thuỷ sản; sản phẩm thức ăn thuỷ sản hữu cơ vi sinh; sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật;

e) Vốn điều lệ của Công ty mẹ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 là 126.461.014.849 đồng (Một trăm hai sáu tỷ, bốn trăm sáu mốt triệu, mười bốn ngàn, tám trăm bốn chín đồng).

g) Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Công ty con: là các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

(Danh sách trong Phụ lục kèm theo).

3. Công ty khác có vốn góp của Công ty mẹ: là các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp không chi phối (dưới 50% vốn điều lệ) của Công ty mẹ, tổ chức dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, Công ty liên doanh với nước ngoài.

(Danh sách trong Phụ lục kèm theo).

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các Công ty con, Công ty có vốn góp của Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

5. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty May Việt Tiến hiện nay.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến:

1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2. Xây dựng Quy chế tài chính của Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

3. Xây dựng phương án xử lý tài sản, tài chính và lao động của Công ty mẹ khi chuyển Công ty May Việt Tiến sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt;

4. Sơ kết, tổng kết những kinh nghiệm thực tế về thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.        

 

 
Nơi nhận:
- Như  Điều 4,
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐ - TB và XH,
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
 


Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62 /2004/QĐ-BCN ngày 16  tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

I- Các Công ty con:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Đô,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Đồng Tiến,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiền Tiến,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thuận Tiến.

2. Công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần May Việt Hà,

- Công ty cổ phần May Vĩnh Tiến,

- Công ty cổ phần May Việt Hải,

- Công ty cổ phần Cơ khí Dệt May Thủ Đức,

- Công ty cổ phần May Việt Long.

II- Các Công ty có vốn góp của Công ty mẹ:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Việt Hồng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Việt Tân,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiến Thuận.

2. Công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần May Việt Hưng,

- Công ty cổ phần May Việt Thịnh.

3. Các Công ty liên doanh nước ngoài:

- Công ty TNHH liên doanh Sản xuất tấm bông PE (GOLDEN - VTEC),

- Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh tấm bông PE Hà Nội (EVC),

- Công ty TNHH liên doanh Sản xuất Nút nhựa Việt Thuận,

- Công ty TNHH liên doanh Sản xuất Mex Việt Phát./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.598
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197