Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 62/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 02/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét Phương án chuyển Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - thành Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu và Biên bản thẩm định ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (tờ trình số 384/CV-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2000);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - gồm những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 91,7%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty : 8,3%.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu (Quyết định số 2295/QĐ-TCKT ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là: 16.285.661.259 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là: 9.574.990.992 đồng (bao gồm 430.418.000 đồng vốn góp bằng tài sản cố định vào liên doanh Việt-Nhật JMS của Công ty).

Giá trị tài sản không cần dùng, chờ thanh lý,không đưa vào cổ phần hoá, đã khấu hao hết giá trị và nguyên giá trên sổ sách kế toán là 97.118.000 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty .

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 611 lao động trong Công ty là 63.833 với giá trị được ưu đãi là 1.914.990.000 đồng chiếm 20% giá trị vốn Nhà nước tại Công ty.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp, cho phép sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu để chi phí cổ phần hoá, trợ cấp cho lao động dôi dư, đào tạo và đào tạo lại lao động. Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp xem xét, trình Bộ Công nghiệp quyết định.

Điều 2. Chuyển Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu thành Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu,

- Tên giao dịch quốc tế: EXPORT MECHANICAL TOOL STOCK COMPANY, viết tắt là: EMTSC,

Trụ sở đặt tại: 229, Phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 3. Công ty kinh doanh ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần):

1. Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, dụng cụ, phụ tùng xe đạp, xe máy, ô tô, lắp ráp xe máy, sản phẩm điện lạnh; các mặt hàng tiêu dùng, hàng gia dụng inox, thiết bị y tế, bia và nước giải khát; vật tư thiết bị ngành cơ khí, giao thông vận tải.

2. Kinh doanh các dịch vụ và ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập (bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu (kể cả quyền kế thừa của Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu là đối tác liên doanh với Công ty Honda Motor Shinjuku Japan trong Công ty liên doanh Việt-Nhật JMS).

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp, Giám đốc Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu và Chủ tịch Hôị đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, Kho bạc TP Hà Nội,
- Cục TCDN,
- UBND TP Hà Nội ,
- Ban ĐMQLDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/2000/QĐ-BCN ngày 02/11/2000 chuyển Công ty Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu thành Công ty cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.055

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!