Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6196A/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6196A/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH NHỰA PHÚ THỌ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ THỌ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002
của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển
doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10
năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty
cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 6195 A/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ;

Xét Tờ trình số 671/ĐMDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của
Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 5.500.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 40,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 18,27% vốn điều lệ.

(trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 9,18% vốn điều lệ)

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 41,73% vốn điều lệ.

2. Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo

hình thức đấu giá, được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 6.122.904.258 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 5.475.601.139 đồng.

4. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 5.050 cổ phần.

- Phần giá trị được ưu đãi : 151.500.000 đồng.

Trong đó :

- Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 940 cổ phần.

- Phần giá trị được trả dần : 65.800.000 đồng.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh

Nhựa Phú Thọ thành Công ty cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY Cổ PHầN NHựA

PHú THọ ;

Tên giao dịch quốc tế : PHU THO PLASTIC JOINT STOCK COMPANY ;

Tên gọi tắt : PHU THO PLASTIC JSC ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 02 Tống Văn Trân, phường 05, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ sản xuất kinh doanh các

ngành nghề sau :

- Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo.

- Sản phẩm chính : Nhựa gia dụng và các sản phẩm lắp ráp công nghiệp từ chất dẻo.

- Sản xuất nón bảo hiểm các loại theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

Điều 4. Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ :

- Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng,

được mở tài khoản tại Ngân hàng theo qui định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Xí nghiệp

quốc doanh Nhựa Phú Thọ-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ

Quyết định số 96/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ; sau khi Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ được

cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 11, Giám đốc Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ và các Sở Ban Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Thường trực Ban ĐMQLDN.TP
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Sở Xây dựng, Sở TM và MT
- Cục Thuế TP, Kho bạc Nhà nước TP
- Công an TP, Chi nhánh NHNN.TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6196A/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ thành Công ty cổ phần Nhựa Phú Thọ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.532

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!