Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 617-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 26/10/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 617-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thi hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM
(ban hành kèm theo Quyết định số 617-Ttg ngày 26-10-1994 của Thủ tướng Chính phủ).

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) tạm thời được coi là đơn vị hạch toán kinh tế tổng hợp, có tư cách pháp nhân.

Trong hoạt động tài chính của mình, Tổng công ty tuân theo các quy định của pháp luật và các quy định của Quy chế này.

Khi điều kiện cho phép, Tổng công ty sẽ được xem xét trở thành pháp nhân kinh doanh, tự động tài chính đẩy đủ.

Điều 2. Tổng công ty được mở tài khoản giao dịch bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại các ngân hàng ở Việt Nam và nước ngoài theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với doanh nghiệp Nhà nước; có bảng tổng kết tài sản thống nhất toàn Tổng công ty.

Điều 3. Tổng công ty bao gồm: cơ quan Tổng công ty và các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập được thành lập theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng, và một số đơn vị hạch toán phụ thuộc được Tổng công ty phân cấp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ trong hạch toán kinh doanh (sau đây gọi chung là các đơn vị cơ sở).

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Điều 4. Tổng công ty có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị cơ sở bảo toàn, quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách Nhà nước cấp và các loại vốn, tài sản khác trong toán Tổng công ty.

Tổng công ty chịu trách nhiệm lập trình, đăng ký kế hoạch tài chính và quyết toán tài chính toàn Tổng công ty hàng năm với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Điều 5. Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước theo những nguyên tắc cụ thể say đây:

1- Các đơn vị cơ sở trong Tổng công ty trực tiếp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị theo quy định của pháp luật cũng như các khoản khác phải nộp ngân sách Nhà nước do Tổng công ty uỷ quyền tại địa phương nơi đăng ký kinh doanh.

2- Tổng công ty thu tập trung và nộp trực tiếp vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này các khoản thu sau đây:

- Tiền hoa hồng dầu khí.

- Tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí.

- Tiền dầu, khí thu hồi để hoàn trả vốn đầu tư và bù đắp chi phí sản xuất.

- Tiền thu về dầu, khí được chia và lãi dầu, khí trong các hợp đồng dầu khi.

- Tiền lãi về bán dầu được chia trong Xí nghiệp liên doanh "VIETSOVPETRO".

- Thu điều tiết bổ sung thu nhập cá nhân.

Điều 6. Với tư cách là một bên tham gia hợp đồng dầu khi, Tổng công ty có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát các hoạt động tài chính của các nhà thầu, các xí nghiệp liên doanh nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước và Tổng công ty trong hoạt động dầu khí và thường xuyên báo cáo kết quả với các cơ quan tài chính của Nhà nước.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ THU CHI TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHI VIỆT NAM

Điều 7. Tổng công ty có trách nhiệm thu mọi khoản thu từ ngoài nước, trong nước liên quan đến hoạt động dầu khí, được thoả thuận trong các hợp đồng dầu khí và nộp ngân sách Nhà nước các khoản thu đó theo tỷ lệ quy định của Quy chế này cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật. Phần Nhà nước để lại cho Tổng công ty và các khoản thu quy định tại Điều 8 Quy chế này là thu nhập tài chính của Tổng công ty để chi cho những mục đích và chế độ quy định tại các điều tiếp theo trong chương này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 8. Ngoài các khoản thu theo chế độ quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước và các khoản thu quy định tại Điều 7 của Quy chế này, Tổng công ty được thu các khoản sau đây:

1- Quản lý phí do Xí nghiệp liên doanh (XNLD "VIETSOVPETRO") nộp theo Nghị quyết của Hội đồng Xí nghiệp liên doanh.

2- Các khoản thu khác nếu được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều 9. Tổng công ty được huy động và sử dụng mọi nguồn vốn trong và ngoài nước dưới nhiều hình thực phù hợp với các quy định của pháp luật để phát triển sản xuất kinh doanh, kể cả việc đề xuất trình Chính phủ cho phép thiết lập một định chế tài chính phục vụ phát triển ngành dầu khí theo hướng độc lập tự chủ.

Điều 10. Các khoản thu quy định tại các Điều 5 (khoản 2), Điều 7 và Điều 8 của Quy chế này phải được quản lý, phân phối, sử dụng theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và các quy định sau đây:

- Tiền hoa hồng chữ ký nộp ngân sách Nhà nước 100%, các loại hoa hồng dầu khí khác được để lại 50%, nộp ngân sách Nhà nước 50%.

- Tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí được để lại 70%, nộp ngân sách Nhà nước 30%.

- Các khoản tài trợ có mục đích của nước ngoài cho Tổng công ty được giữ lại 100% để sử dụng theo các mục đích tài trợ.

- Dầu, khí thu hồi để hoàn trả vốn đầu tư và bù đắp chi phí được giữ lại 100% cho mục đích hoàn trả các nguồn hình thành tương ứng.

- Đối với phần lãi sau thuế được chia từ vốn góp của Tổng công ty trong các dự án khai thác dầu khí, được để lại trích lập các quỹ tài chính tập trung cho mục đích phát triển ngành dầu khí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với phần lãi sau thuế mà Tổng công ty được chia trong các hợp đồng chia sản phẩm với tư cách đại diện cho nước chủ nhà, cũng như phần lãi được chia từ Xí nghiệp liên doanh "VIETSOVPETRO", Tổng công ty phải nộp ngân sách Nhà nước 95%, được giữ lại 5% để đáp ứng nhu cầu tài chính cho phát triển sản xuất, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ nhằm đảm bảo hiệu quả ngày càng cao trong các hoạt động quản lý, giám sát các nhà thầu và Xí nghiệp liên doanh "VIETSOVPETRO".

- Đối với đơn vị cơ sở hạch toán kinh tế độc lập, được Tổng công ty uỷ quyền tham gia liên doanh các hợp đồng dầu khí, thì lãi được chia sau thuế được để lại một phần lập các quỹ xí nghiệp, phần còn lại nộp Tổng công ty thành lập quỹ tập trung, tỷ lệ cụ thể do Tổng công ty đề nghị, Bộ Tài chính phê duyệt.

Điều 11. Cơ quan Tổng công ty được phép chi cho bộ máy điều hành tương đương với 1% doanh thu trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của các đơn vị cơ sở, không bao gồm doanh thu về bán dầu, khí của Xí nghiệp liên doanh "VIETSOVPETRO" và dầu, khí được chia từ các hợp đồng chia sản phẩm. Khoản trích nộp cho chi phí bộ máy điều hành của Tổng công ty được tính vào giá thành sản phẩm các đơn vị cơ sở theo tỷ lệ do Tổng Giám đốc Tổng công ty quy định với sự thoả thuận của Bộ Tài chính; còn thừa, được hạch toán vào lãi hàng năm của Tổng công ty.

Điều 12. Tổng công ty được lập các quỹ tài chính tập trung có mục đích, bao gồm: quỹ đầu tư xây dựng cơ bản; quỹ phát triển sản xuất, nghiên cứu khoa học và đào tạo; quỹ khen thưởng; quỹ phúc lợi.

Nguồn tài chính để trích lập các quỹ tài chính tập trung của Tổng công ty bao gồm:

- Các khoản thu được để lại nói tại Điều 10 của Quy chế này. Tỷ lệ phân bổ các khoản thu đó cho từng quỹ do Tổng Giám đốc Tổng công ty đề nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

- Khấu hao cơ bản được trích, và sử dụng theo chế độ chung đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

- Các khoản thu hồi vốn, thu điều tiết từ cơ sở trong Tổng công ty.

- Các khoản trích nộp từ quỹ xí nghiệp của cơ sở. Tỷ lệ trích nộp được thực hiện theo chế độ chung. Trường hợp chưa ban hành chế độ chung thì Tổng Giám đốc Tổng công ty quy định cho từng cơ sở sau khi có thảo thuận của Bộ Tài chính.

- Các khoản thu khác nếu có được quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Quy chế này.

Điều 13. Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản được sử dụng để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật trong toàn Tổng công ty. Khi cần thiết Tổng Giám đốc Tổng công ty quyết định sử dụng một phần quỹ phát triển sản xuất, nghiên cứu khoa học và đào tạo cho đầu tư xây dựng cơ bản. Việc sử dụng quỹ đầu tư xây dựng cơ bản phải tuân thủ theo các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.

Điều 14. Quỹ phát triển sản xuất, nghiên cứu khoa học và đào tạo được sử dụng cho việc tiến hành các hoạt động tìm kiếm thăm do dầu khí (bao gồm cả chi phí cho giám sát các hoạt động dầu khí đối với các nhà thầu), liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, mua sắm đổi mới trang thiết bị và công nghệ, bổ sung vốn lưu động, duy trì và phát triển sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên dầu khí.

Việc sử dụng quỹ phải căn cứ vào kế hoạch hàng năm và các quy chế, định mức cụ thể do Tổng Giám đốc Tổng công ty ban hành và phê duyệt.

Điều 15. Quỹ khen thưởng tập trung được sử dụng để khuyến khích việc nâng cao hiệu quả công tác cho tập thể và cá nhân cán bộ, công nhân viên Tổng công ty và theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

Quỹ được sử dụng theo quy chế khen thưởng do Tổng Giám đốc Tổng công ty ban hành trên cơ sở tham khảo ý kiến của Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam.

Điều 16. Quỹ phúc lợi tập trung nhằm đảm bảo và phát triển sự nghiệp phúc lợi, văn hoá, xã hội của tập thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty.

Quỹ được sử dụng theo kế hoạch và quy chế thoả thuận giữa Tổng Giám đốc và Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam và được Đại hội đại biểu cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty thông qua.

Chương 4:

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Điều 17. Xí nghiệp liên doanh "VIETSOVPETRO" hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế độc lập theo các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hiệp định liên Chính phủ, Điều lệ Xí nghiệp và các nghị quyết của Hội đồng Xí nghiệp liên doanh mà Tổng công ty là một phía tham gia.

Xí nghiệp liên doanh chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định trong Hiệp định, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng công ty.

Điều 18. Các đơn vị vơ sở thành lập theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

- Được Bộ Tài chính giao và cấp vốn cho các đơn vị này theo đề nghị của Tổng công ty.

- Được Tổng công ty uỷ quyền làm chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, máy móc, cải tạo và đổi mới công nghệ theo kế hoạch của Tổng công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, được Tổng công ty bảo đảm vốn đầu tư các công trình đó từ quỹ tập trung của Tổng công ty.

- Được Chủ động điều hành và quyết định các khoản chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với các chế độ tài chính của Nhà nước, các quy chế và hướng dẫn của Tổng công ty, và chịu trách nhiệm trực tiếp về các khoản chi đó.

- Được trích lập các quỹ xí nghiệp theo quy định đối với một doanh nghiệp Nhà nước và được sử dụng các quỹ đó theo chế độ tài chính hiện hành.

- Được chủ động vay vốn lưu động, vay vốn đầu tư cho mục đích sản xuất kinh doanh theo quy định của Nhà nước và theo hướng dẫn của Tổng công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và Nhà nước về việc bảo toàn và hiệu quả sử dụng vốn và tài sản được giao.

- Nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước khác theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- Chấp hành các quyết định của Tổng công ty về điều động tài sản, và tiền vốn của đơn vị. Việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định do đơn vị quản lý phải có quyết định của Tổng Giám đốc Tổng công ty trên cơ sở được Bộ Tài chính thoả thuận.

- Chịu sự điều động của Tổng công ty tối đa 20% quỹ xây dựng cơ bản, quỹ dự phòng tài chính, quỹ phát triển sản xuất của đơn vị để thành lập các quỹ tài chính tập trung của Tổng công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của đơn vị cơ sở.

Điều 19. Đối với các đơn vị cơ sở hạch toán phụ thuộc thì tuỳ theo mức độ tổ chức hạch toán kinh tế của đơn vị, Tổng Giám đốc Tổng công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của đơn vị đó trong lĩnh vực hoạt động tài chính cho phù hợp với Điều 18 của Quy chế này.

Điều 20. Đối với các xí nghiệp liên doanh mà Tổng công ty trực tiếp tham gia, Tổng công ty thực hiện mọi quyền hạn và trách nhiệm với xí nghiệp liên doanh đó về hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và hợp đồng.

Điều 21. Hàng năm, các đơn vị cơ sở phải trình Tổng công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị mình, kể cả kế hoạch đầu tư, mua sắm, đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Điều 22. Các đơn vị cơ sở phải có bộ máy tài chính kế toán - thống kê và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo Pháp lệnh về Kế toán và thống kê của Nhà nước và quy chế về hạch toán kế toán - thống kê và báo cáo thống nhất của Tổng công ty do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Điều 23. Các đơn vị cơ sở chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và kiểm toán của Tổng công ty. Tổng công ty có trách nhiệm phê chuẩn báo cáo quyết toán hàng năm của các đơn vị cơ sở. Tổng công ty và các đơn vị cơ sở chịu sự kiểm tra, thanh tra và kiểm toán của các cơ quan tài chính Nhà nước.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Quy chế này được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Mọi quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 25. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam theo chức năng, quyền hạn của mình hướng dẫn và quy định chi tiết việc thi hành Quy chế này.

Điều 26. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 617-TTg

Hanoi, October 26, 1994

 

DECISION

TO PROMULGATE THE PROVISIONAL REGULATION ON FINANCIAL ACTIVITIES OF THE VIETNAM OIL AND GAS CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposals of the Minister of Finance and the General Director of the Vietnam Oil and Gas Corporation,

DECIDES:

Article 1.- To issue in conjunction with this Decision the Provisional Regulation on Financial Activities of the Vietnam Oil and Gas Corporation.

Article 2.- This Decision shall take effect as from the date of its signing.

Article 3.- The Minister of Finance and the General Director of the Vietnam Oil and Gas Corporation shall make detailed guidance for the implementation of the Provisional Regulation on the Financial Activities of the Vietnam Oil and Gas Corporation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

PROVISIONAL REGULATION

 ON FINANCIAL ACTIVITIES OF THE VIETNAM OIL AND GAS CORPORATION

(Issued in conjunction with Decision No. 617-TTg of the 26th of October, 1994, of the Prime Minister)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In its financial activities, the Corporation shall obey the provisions of law and this Regulation.

When conditions allow, the Corporation shall be considered for becoming a juridical business entity with full autonomy in financial activities.

Article 2.- The Corporation is allowed to open accounts in Vietnamese and foreign currencies at banks in Vietnam and abroad in accordance with the current provisions of the State Bank of Vietnam regarding State-owned businesses; it shall unify all asset accountings at the Corporation.

Article 3.- The Corporation is composed of the Office of the Corporation, the financially independent units established by Decree No. 388-HDBT of 20th of November, 1991, of the Council of Ministers, and a number of financially dependent units which are assigned by the General Corporation to carry out a number of functions and tasks in business transactions and accounting (hereafter referred to as grassroots units).

Chapter II

THE RESPONSIBILITIES OF THE VIETNAM OIL AND GAS CORPORATION BEFORE THE STATE IN FINANCIAL ACTIVITIES

Article 4.- The Corporation is responsible for directing its grassroots units to preserve, manage and utilize effectively the capital and assets which are allocated to it from the State budget and from other sources.

The Corporation is responsible for formulating, submitting and filing annual fiscal scheme and financial statement of the whole General Corporation to the competent State authorities stipulated in the current regulations.

Article 5.- The Corporation has the duty to discharge fully its statutory remittances to the State budget in line with the following principles:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Corporation shall, as provided for in Article 10 of this Regulation, collect and remit to the State budget the following revenues:

- The commissions from oil and gas sales;

- The fees on reading and utilizing documents on oil and gas;

- The returns on oil and gas which are used to make up for the investment capital and production cost;

- The shares and dividends which are earned from contracts on oil and gas;

- The profits which are earned from the sale of oil by the "VIETSOVPETRO" joint venture;

- The earnings from adjustments to supplement personal incomes.

Article 6.- As a partner in contracts on oil and gas, the Corporation is responsible for inspection, examination, audit and supervision of the financial transactions carried out by the contractors and joint ventures with a view to ensuring the interests of the State and the Corporation itself in the oil and gas business, and shall regularly report the results to the State financial authorities.

Chapter III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- The Corporation is responsible for collecting all revenues generated at home and abroad from oil-and gas-related activities stipulated in the contracts on oil and gas production and for remitting all these revenues to the State budget at percentages stipulated in this Regulation as well as in other related provisions of law. The remainder of these revenues which the State leaves for the Corporation, and the other revenues of the Corporation, and the other revenues of the Corporation as stipulated in Article 8 of this Regulation to cover expenditures stipulated in the next Articles of this Chapter and in other provisions of law.

Article 8.- Apart from the revenues provided for State-owned businesses and the revenues stipulated in Article 7 of this Regulation, the Corporation is entitled to the following revenues:

1. Managerial fees paid by the VIETSOVPETRO Joint Venture according to the Resolution of its Board of Directors.

2. Other revenues allowed by competent authorities.

Article 9.- The Corporation is allowed to mobilize and utilize capital from domestic and foreign sources in manners compatible with the provisions of law to develop its production and business. This includes its proposal that the Government allow it to establish a financial institution to serve the development of the oil industry along the line of autonomy.

Article 10.- The revenues as stipulated in Articles 5 (Point 2), 7 and 8 of this Regulation must be handled, distributed and utilized in line with the current State provisions of financial management and with the following provisions:

- The commissions on signatures shall be remitted at 100% to the State budget; commissions of other kinds shall be kept back at 50% and the remaining 50% shall be remitted to the State budget.

- The fees collected on reading and utilizing documents on oil and gas shall be kept back at 70% and the rest 30% shall be remitted to the State budget.

- Purported foreign aid for the Corporation shall be kept back at 100% for expenses on the purposes intended for the aid.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The after-tax profit dividends that the Corporation gets from its shares in product-sharing contracts shall be kept back to set up financial pools for developing the oil industry under the guidance of the Ministry of Finance.

- The after-tax profit dividends that the Corporation gets from product-sharing contracts in its capacity as representative of the host country, and the profit dividends it gets from the VIETSOVPETRO Joint Venture, shall be remitted to the State budget at 95%, with the remaining 5% to be kept back at the Corporation to finance the needs for production expansion, scientific research and personnel training to ensure an ever-higher efficiency for the management and supervision of the contractors and the VIETSOVPETRO Joint Venture.

- For the independently financed units which are mandated by the Corporation to take part in joint-venture contracts on oil and gas, their after-tax profit dividends shall be kept back at a certain percentage to set up unit funds and the rest shall be remitted to the Corporation to be incorporated into the financial pools. These percentages shall be proposed by the Corporation and approved by the Ministry of Finance.

Article 11.- The Office of the Corporation is allowed to spend on its administrative apparatus 1% of the turn-over generated from the expenses on production and business by the grassroots units, except for the turn-over generated by the sales of oil and gas by the VIETSOVPETRO Join Venture and by the dividends on oil and gas from product-sharing contracts. The contributions to cover the administration costs at the Corporation shall be incorporated into the production costs of the grassroots units at percentages to be determined by the Director of the Corporation in agreement with the Ministry of Finance; the rest shall be incorporated into the annual profit of the Corporation.

Article 12.- The Corporation is allowed to set up purported financial pools. They include the Fund for Capital Construction; Fund for Production Expansion, Scientific Research and Training; Fund for Rewards; and Welfare Fund.

The main financial sources for the financial pools of the Corporation are:

- The withheld revenues stipulated in Article 10 of this Regulation. The rates of distribution to each of the funds shall be proposed by the General Director of the Corporation and approved by the Minister of Finance.

- The deducted basic depreciation utilized in line with the provisions for State-owned businesses.

- The recoveries on capital and the revenues from financial adjustments at the grassroots units in the Corporation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The other revenues (if any) which are stipulated in Point 2, Article 8 of this Regulation.

Article 13.- The Fund for Capital Construction shall be used to develop the technical basis of the whole Corporation. When necessary, the General Director of the Corporation may decide to divert part of the Fund for Production Expansion, Scientific Research and Training for investments in capital construction. The use of the Fund for Capital Construction must conform with the State procedures on capital construction.

Article 14.- The Fund for Production Expansion, Scientific Research and Training shall be used for the prospection and exploration of oil and gas (including expenses for supervision of the oil-and-gas-related activities of the contractors), joint venture and cooperation in production and business, procurement of new equipment and technologies, supplementing operating capital and for sustaining and developing scientific research and training personnel for the oil industry.

The use of the fund must be based on the annual plan and the regulations and norms approved and issued by the General Director of the Corporation.

Article 15.- The Fund for Rewards shall be used to encourage the improvement of work efficiency among collectives and individual employees of the Corporation and shall be handled in lien with the current policies of the State.

The fund shall be used according to the regulation on rewards issued by the General Director of the Corporation after consultation with the Trade Union organization of the oil industry.

Article 16.- The Welfare Fund aims to ensure and develop cultural and social welfare of the employees of the Corporation.

The fund shall be used according to the plan and regulation agreed upon between the General Director and the Trade Union organization of the oil industry and approved by the Congress of the employees of the Corporation.

Chapter IV

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17.- The VIETSOVPETRO Joint Venture is independent in financial activities and cost accounting in accordance with the provisions of the Law on Foreign Investment in Vietnam, the Intergovernmental Treaties, the Regulation on Enterprises and the Resolutions of its Board of Directors of which the Corporation is a members.

The Joint Venture is directly accountable before law for the discharge of its tax obligations stipulated in the Treaties and the directives and guidance provided by the Ministry of Finance and the Corporation.

Article 18.- The grassroots units which are established under Decree No. 388-HDBT issued on the 20th of November, 1991, by the Council of Ministers, have the following rights and responsibilities:

- To be assigned capital by the Ministry of Finance upon proposal by the Corporation.

- To be mandated by the Corporation to invest in capital construction projects, purchase equipment and machinery, reform and renew technologies according to plans of the Corporation regarding the production and business activities of the units, and to be satisfied by the Corporation that the investments in such projects be drawn from the fund of the Corporation.

- To take the initiative in administering and deciding the expenses on production and business activities of the units in line with the financial regulations of the State and the guidance of the Corporation, and to be responsible for those expenses.

- To be allowed to set up unit funds in accordance with the provisions on State-owned enterprises and use the funds in accordance with current financial regulations.

- To take the initiative in making loans for operating capital and for investments in production and business in accordance with the regulations of the State and the guidance of the Corporation.

- To take responsibility before the Corporation and the State in preserving and efficiently utilizing the assigned capital and assets.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To obey decisions of the Corporation on assignments of assets and capital of the units. Sales and clearances of the assets under the management of the units shall be made only by decision of the General Director of the Corporation on the basis of the approved the Ministry of Finance.

- To obey decisions of the Corporation to mobilize at most 20% of their funds for capital construction, financial reserve and production expansion to set up financial pools at the Corporation, provided that this mobilization shall not affect their production and business activities.

Article 19.- For grassroots units which are not independent in their cost accounting, the General Director shall, depending on the level of cost accounting at these units, assign them with concrete rights and responsibilities in financial activities in compliance with Article 18 of this Regulation.

Article 20.- For joint venture enterprises which have the direct participation of the Corporation, the Corporation shall exercise its full powers and responsibilities over these joint venture enterprises in their financial activities in accordance with the provisions of law and the contracts.

Article 21.- Annually, the units shall submit to the Corporation their plans for production and business, including the plans for investment, purchase and renewal of technologies, scientific research and training.

Article 22.- The grassroots units must have their own staffs to handle finances, cost accounting and statistics and shall carry out their accounting work in compliance with the State Ordinance on Financial Accounting and Statistics and the regulation on financial accounting-statistics and reporting issued by the Corporation under the guidance of the Ministry of Finance.

Article 23.- The grassroots units shall be subject to the monitoring, financial inspection and audit of the Corporation. The Corporation is responsible for approving the annual financial statements of the units. The Corporation and its grassroots units shall be subject to the monitoring, inspection and audit of the State financial institutions.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 25.- The Minister of Finance and the General Director of the Vietnam Oil and Gas Corporation shall, within their function and rights, guide and make detailed provisions for the implementation of this Regulation.

Article 26.- The Ministers, the Head of agencies at ministerial level and agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government, and the General Director of the Vietnam Oil and Gas Corporation are responsible for the implementation of this Regulation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 617-TTg ngày 26/10/1994 về Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.228.219