Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 58/2001/QĐ-UB về Quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 58/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 06/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC  KINH TẾ HỢP TÁC VÀ HỢP TÁC XÃ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y tại quyết định số 127/2000/QĐ-TTg  ngày 17/11/2000 ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng liên minh Hợp tác xã thành phố tại công văn số 57/LMHTX-TP ngày 12/6/2001 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (Tờ trình số 58/TCCQ ngày 19/6/2001) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố, Thủ trưởng các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Hội đồng liên minh Hợp tác xã thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- LM HTX Việt Nam (để b/c)
- TT/TU, TT/HĐND thành phố
- TTUB : CT, các PCT
- VP/TU và các Ban TU
- VPHĐ-UB : PVP/KT, CNN, TM
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ HỢP TÁC XÃ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 06/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này là văn bản cụ thể hóa mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố.

Điều 2. Quy chế này áp dụng giải quyết mối quan hệ phối hợp hành động giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố một cách đồng bộ trong công tác phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quy chế này tạo điều kiện thuận lợi cho Liên minh Hợp tác xã thành phố, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố thực hiện mang lại hiệu quả quản lý trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của minh.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện :

- Là cấp trực tiếp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước toàn diện về kinh tế hợp tác và Hợp tác xã trong phạm vi địa bàn lãnh thổ phụ trách-có nhiệm vụ, quyền hạn như sau :

1- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã trên phạm vi địa bàn quận, huyện.

2- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với kinh tế hợp tác và Hợp tác xã trong quyền hạn của quận, huyện

3- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn. Phối hợp với các đoàn thể vận động phát triển phong trào kinh tế hợp tác và Hợp tác xã tại địa phương.

4- Xem xét việc thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức hoạt động, xác nhận điều lệ, cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các Hợp tác xã có trụ sở chính trên địa bàn theo trình tự do pháp luật quy định. Xem xét điều kiện mở, đăng ký cấp, thu hồi giấy phép đối với các Hợp tác xã ngoài địa bàn thuộc thành phố mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

5- Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra giám sát các Hợp tác xã hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ, hướng dẫn các Hợp tác xã hoạt động thực hiện theo các dự án quy hoạch ngành, quy hoạch chung về xây dựng kinh tế-xã hội trên địa bàn quận, huyện.

6- Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu tố, khiếu nại các vi phạm pháp luật về Hợp tác xã. Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của Hợp tác xã, xã viên và người lao động trong Hợp tác xã thuộc phạm vi quyền hạn được giao.

7- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện việc quản lý Nhà nước theo chuyên ngành đối với Hợp tác xã trong địa phương-Ủy ban nhân dân quận, huyện cần phân công cụ thể 1 Phó Chủ tịch, 1 phòng ban chuyên môn có 1 đến 2 cán bộ chuyên trách giúp việc, đảm nhiệm chuyên trách về Kinh tế hợp tác- Hợp tác xã để theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu các vấn đề liên quan đến kinh tế hợp tác-Hợp tác xã cho Ủy ban nhân dân thành phố.

8- Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Liên minh Hợp tác xã thành phố, các Đoàn thể thành phố khi giải quyết những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và chuyên môn của mình.

9- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã tổ chức và hoạt động trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển Hợp tác xã mới. Đặc biệt quan tâm hướng dẫn các hộ vượt chuẩn đói nghèo vào làm ăn tập thể trong các tổ hợp tác.

Điều 5. Các Sở và Cục Thuế thành phố :

Là cơ quan chức năng chuyên ngành, có nhiệm vụ tham mưu giúp cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn thành phố-có nhiệm vụ sau :

1- Nghiên cứu, hoạch định mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện việc củng cố và phát triển hợp tác xã thuộc lĩnh vực ngành kinh tế kỹ thuật được giao. Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các Phòng, ban chuyên môn thuộc quận, huyện.

2- Cấp Giấy phép hành nghề chuyên ngành cho các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã có đủ điều kiện thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố hướng dẫn các nội dung thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh cho Liên hiệp Hợp tác xã; Hợp tác xã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã (loại ngành nghề do thành phố cấp).

3- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất các biện pháp thực hiện chủ trương, chính sách Nhà nước đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố, các ngành, cơ quan chức năng có liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động.

4- Lập kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo chuyên ngành phụ trách cho đội ngũ cán bộ Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã. Thông tin, phổ biến hỗ trợ cho Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã về khoa học, công nghệ, thị trường...

5- Thanh tra, kiểm tra các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định (kết hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện và Liên minh Hợp tác xã thành phố.

6- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thuộc chuyên ngành phụ trách với Ủy ban nhân dân thành phố.

7- Chủ động phối hợp hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận, huyện và Liên minh Hợp tác xã thành phố trong phạm vi quyền hạn và chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

8- Cục Thuế thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xét miễn, giảm thuế cho Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã theo đúng các quy định của Nhà nước, đồng thời nghiên cứu đề xuất giải quyết những vấn đề còn vướng mắc ở Hợp tác xã-Liên hiệp Hợp tác xã để Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền.

9- Các Sở và Cục Thuế thành phố cần phân công cụ thể 1 Phó Giám đốc (Phó Cục trưởng) phụ trách khu vực Kinh tế hợp tác- Hợp tác xã, có 1-2 cán bộ thuộc 1 Phòng chức năng cụ thể giúp việc.

Điều 6. Các Đoàn thể chính trị-xã hội thành phố :

Có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Liên minh Hợp tác xã thành phố và quận, huyện thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về củng cố và phát triển Kinh tế hợp tác - Hợp tác xã; chỉ đạo các đoàn thể cấp dưới thực hiện nhiệm vụ :

1- Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác- Hợp tác xã.

2- Tham gia xây dựng chính sách, giám sát thi hành pháp luật về Hợp tác xã. Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển Hợp tác xã.

3- Xây dựng các đoàn thể : Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố           Hồ Chí Minh. Công đoàn cơ sở ... trong Hợp tác xã để đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động trong Hợp tác xã.

4- Các đoàn thể thành phố cần phân công 1 Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm khu vực Kinh tế hợp tác- Hợp tác xã, có 1-2 cán bộ của 1 phòng ban chức năng cụ thể để giúp việc.

Điều 7. Liên minh Hợp tác xã thành phố :

Liên minh Hợp tác xã thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

1- Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã-xã viên và người lao động trong Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã khi bị xâm phạm. Tham gia với Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện và ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với Hợp tác xã. Phối hợp, xác minh, giải quyết các khiếu nại, khiếu tố liên quan đến xã viên, người lao động trong Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã.

2- Tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã tại những nơi có điều kiện và nhu cầu hợp tác.

3- Hướng dẫn, tư vấn, tổ chức dịch vụ hỗ trợ cho Hợp tác xã các vấn   đề : vốn, pháp luật, kinh tế, dự án... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4- Tổ chức (hoặc kết hợp với các cơ quan) đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã, nâng cao tay nghề cho xã viên và người lao động trong Hợp tác xã.

5- Tham gia phối hợp với Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện thực hiện :

. Nghiên cứu đề xuất trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật liên quan đến Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã.

. Phối hợp với Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện nghiên cứu và thực hiện định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã thuộc phạm vi thành phố, quận, huyện và các ngành kinh tế kỹ thuật.

6- Đại diện cho các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã với các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên với các tổ chức đơn vị KTXH trong và ngoài nước; trong việc phối hợp thực hiện các chương trình, dự án về phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã của các cơ quan Nhà nước, đoàn thể và các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước.

7- Liên minh Hợp tác xã thành phố được mời tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện khi bàn và quyết định các vấn đề có liên quan tới Kinh tế hợp tác và Hợp tác xã.

8- Tổng hợp, báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương, giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ việc phát triển phong trào kinh tế hợp tác và Hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

9- Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện trong việc hướng dẫn, tư vấn, tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã thành phố được các cấp có thẩm quyền tham khảo ý kiến trước khi quyết định giải thể, hợp nhất các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO THỐNG KÊ

Điều 8. Chế độ thông tin :

. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố phải phổ biến kịp thời đến Ủy ban nhân dân, Phòng, Ban chuyên môn và các đoàn thể quận, huyện những thông tin liên quan đến luật pháp, chủ trương, chính sách các văn bản pháp quy có liên quan đến Hợp tác xã và các thông tin khác về thị trường, cơ hội liên doanh liên kết, về huấn luyện đào tạo, về mô hình Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả để quận, huyện tham khảo, nghiên cứu trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Hợp tác xã trên địa bàn và phổ biến cho các Hợp tác xã.

. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố phải kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã của Đảng và Nhà nước.

. Các Phòng, Ban chức năng, đoàn thể thuộc quận, huyện phải có sự phản hồi thông tin kịp thời với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố để có sự theo dõi và hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Điều 9. Chế độ báo cáo thống kê :

. Phòng Ban chuyên trách của quận, huyện tổng hợp chung và gởi báo cáo về các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan và Liên minh Hợp tác xã thành phố.

. Các Sở, Ban, Ngành thành phố tổng hợp báo cáo của các quận, huyện để báo cáo theo chuyên ngành với Ủy ban nhân dân thành phố và gởi cho Liên minh Hợp tác xã thành phố 1 bản để theo dõi chung. Liên minh Hợp tác xã thành phố tổng hợp tình hình chung của tất cả các Hợp tác xã thuộc các ngành (từ báo cáo của các Quận, Huyện) để báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố (theo từng quý, 6 tháng, năm).

Điều 10. Chế độ hội họp :

. Để có thể nắm bắt cụ thể tình hình và trực tiếp trao đổi các vấn đề liên quan đến khu vực kinh tế hợp tác và Hợp tác xã, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thống nhất họp định kỳ 6 tháng lần; để có sự phối hợp hỗ trợ nhau tốt hơn. Liên minh Hợp tác xã thành phố có nhiệm vụ tổ chức, mời họp và sau đó làm báo cáo kết quả cuộc họp trình Ủy ban nhân dân thành phố.

. Ngoài ra, khi có những vấn đề cần thiết, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có thể đề nghị các cuộc họp chuyên đề; trong cuộc họp chuyên đề có thể mời các Ngành, các quận, huyện khác có liên quan cùng tham dự họp.

Điều 11. Chế độ phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã :

. Việc hướng dẫn, kiểm tra thực hiện điều lệ, luật pháp đối với các Hợp tác xã do quận, huyện chủ động sắp xếp theo kế hoạch cụ thể của quận, huyện. Khi cần thiết có thể kết hợp với các Sở, Ban, Ngành, thành phố có liên quan và Liên minh Hợp tác xã thành phố để cùng kiểm tra.

. Đối với việc giải quyết các khiếu nại, khiếu tố của xã viên, người lao động trong Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã thì do Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết theo thẩm quyền và theo luật định ; trong trường hợp phức tạp và cần thiết cần tham khảo thêm ý kiến của Liên minh Hợp tác xã thành phố và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố có liên quan.

Điều 12. Chế độ kiểm tra tài chính ở Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã :

Việc kiểm tra và thanh tra tài chính tại các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã do các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì (theo phân cấp) có kết hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố thực hiện. Bao gồm :

. Kiểm tra, thanh tra định kỳ được tiến hành theo quy định của pháp luật về việc sử dụng tài chính, chế độ báo cáo kế toán thống kê... tại các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã, có thông báo trước cho Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.

. Thanh tra đột xuất về tài chính, chế độ báo cáo kế toán thống kê... của cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu tố về tài chính... tại các Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã, không báo trước cho Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nhưng có kết hợp với các Hợp tác xã.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Liên minh Hợp tác xã thành phố để báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét bổ sung, sửa đổi./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/2001/QĐ-UB về Quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41