Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5730/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 thành Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5730/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5730/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ QUẬN 11 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ QUẬN 11

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19-6-2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23-10-2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 5729/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa ;
Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố ;
Xét tờ trình số 456/ĐMDN ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn như sau :

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần : 20.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 60% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp : 29,16% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 3,86% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 10,84% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 31 tháng 12 năm 2002 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 64.023.848.110 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 34.050.023.475 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 7.715 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 231.450.000 đồng.

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 1.440 cổ phần.

Phần giá trị được trả dần : 100.800.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 21.685 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 10,84% vốn điều lệ của công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần kinh doanh nhà Quận 11 ;

- Tên tiếng Anh : Housing Ditrict 11 Joint - Stock Company ;

- Tên viết tắt : KDN 11 ;

- Văn phòng chính (trụ sở chính) đặt tại : 593 Bình Thới, phường 10, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11 kinh doanh các ngành nghề sau :

- Kinh doanh nhà ;

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở ;

- Trang trí nội thất ;

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng ;

- Thiết kế công trình dân dụng công nghiệp.

Điều 5. Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11 :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 5073/QĐ-UB-KT ngày 04 tháng 9 năm 1999 của ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 thuộc Ban Tài chính quản trị Thành ủy để tổ chức thành doanh nghiệp Nhà nước, sau khi Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11 được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT Ban ĐMQLDN.TP
- Sở Lao động TBXH
- Cục Thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước TP
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN.K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5730/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 thành Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170