Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/2000/QĐ-TTg về việc uỷ quyền quyết định bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 55/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 55 /2000/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH BÁN, KHOÁN KINH DOANH, CHO THUÊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TỪ 1 ĐẾN DƯỚI 5 TỶ ĐỒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 quyết định việc bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý có vốn nhà nước từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng bị thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản; trừ các doanh nghiệp là nông trường, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám định.

Điều 2. Hàng năm, căn cứ phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch và tình hình thực hiện việc bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Người được ủy quyền có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan xử lý các vấn đề về lao động, tài chính, chế độ chính sách đối với các doanh nghiệp thực hiện các hình thức chuyển đổi nói trên, bảo đảm đúng pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị Tổng công ty 91 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 55/2000/QD-TTg

Hanoi, May 22, 2000

 

DECISION

ON AUTHORIZATION TO DECIDE THE SALE, BUSINESS CONTRACTING OR LEASE OF STATE ENTERPRISES POSSESSING THE STATE CAPITAL OF BETWEEN 1 BILLION VND AND UNDER 5 BILLION VND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government
s Decree No. 103/1999/ND-CP of September 10, 1999 on assigning, selling, business contracting or leasing State enterprises;
At the proposal of the Head of the Central Board for Renewal of Enterprise Management,

DECIDES:

Article 1.- To authorize the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the Management Boards of Corporations 91 to decide the sale, business contracting or lease of State enterprises under their respective management, which have possessed a State capital of between 1 billion VND and under 5 billion VND and suffered from prolonged losses but not yet fallen into the state of bankruptcy; except for enterprises being State farms, forestry farms and State enterprises engaged in the fields of consultancy, design and expertise.

Article 2.- Annually, basing themselves on the already approved overall plan for restructuring State enterprises, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the Management Boards of Corporations 91 shall report to the Prime Minister on the plan for and situation of implementing the sale, business contracting or lease of State enterprises as mentioned in Article 1 of this Decision.

Article 3.- The authorized persons shall have to coordinate with the concerned ministries, branches and agencies in handling matters relating to labor, finance, regime and policies towards the enterprises being transformed in the above-mentioned forms, ensuring the compliance with current laws.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/2000/QĐ-TTg về việc uỷ quyền quyết định bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13