Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 2 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 55/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM 2THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 11 tháng 8 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 2 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (Tờ trình số 415/ĐT/TCKT/HĐQT ngày 02 tháng 8 năm 1999 và Công văn số 429 ĐT/TCKT ngày 12 tháng 8 năm1999), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Máy tính Việt Nam 2 - Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 3.000 triệu đồng (ba tỉ đồng Việt Nam), trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 30% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 60% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 10% vốn Điều lệ.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Công ty Máy tính Việt Nam 2 (Quyết định số 1105/QĐ/BTC ngày 19 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Máy tính Việt Nam 2) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 :

a) Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá: 7.007.921.221 đồng,

Trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 2.914.897.717 đồng.

b) Giá trị không đưa vào cổ phần hoá: 1.478.554.273 đồng.

c) Giá trị tài sản chờ thanh lý: 145.229.251 đồng.

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là

5.164 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 154.920.00 đồng.

4) Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam

về việc cho phép sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Công ty Máy tính Việt Nam 2 để chi phí cổ phần hoá, trợ cấp lao động dôi dư, đào tạo lại công nhân và bổ sung vốn đầu tư . Công ty Máy tính Việt Nam 2 làm các thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam xem xét trình Bộ quyết định.

Điều 2. Chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 2 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 11 năm 1999.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam,

- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM COMPUTER STOCK COMPANY, viết tắt là CMT

- Trụ sở đặt tại : 26 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam kinh doanh ngành nghề :

1) Kinh doanh kỹ thuật và các loại sản phẩm: điện, điện tử, thiết bị văn phòng, photocopy, viễn thông; Xuất nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty,

2) Kinh doanh dịch vụ, nhà hàng(bao gồm bar, căng tin, thực phẩm chế biến và đồ uống cao cấp),

3) Thiết kế và tư vấn xây dựng,

4) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Máy tính Việt Nam 2 tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Máy tính Việt Nam 2 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý, xử lý những tồn tại về tài sản chờ thanh lý và tài sản không đưa vào cổ phần hoá theo quy định của pháp luật trước khi bàn giao doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam .

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện tử & Tin học Việt Nam và Giám đốc Công ty Máy tính Việt Nam 2 chịu trách nghiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,Kho bạc tp HCM,
- Tổng cục QLV&TSNN tại DN,
- UBND tp Hồ Chí Minh,
-Cty cổ phần Máy tính Việt Nam,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 2 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142