Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 53/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 53/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI CUNG CẤP THÔNG TINCHO CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 16/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Công văn số 464/KHĐT-KD ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến chỉ đạo một số vấn đề trong công tác đăng ký kinh doanh; ý kiến của Tòa án nhân dân thành phố tại công văn số 81/CV-KT ngày 10 tháng 01 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3  
- Thường trực UBND/TP  
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN, TT Tin học
- Lưu (TH-ĐH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG  CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số : /2003/QĐ-UBngày tháng 4 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1. Mục đích - ý nghĩa :

Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập nhằm mục đích thu thập thông tin về các doanh nghiệp từ các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, và cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước có liên quan thực hiện việc quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng và khai thác dưới dự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Tổ chức quản lý Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp:

Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hệ thống thông tin doanh nghiệp hiện có của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm quản lý Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp với chức năng tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông tin nhận được từ các đơn vị thành viên.

Điều 4. Các sở-ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện là các đơn vị thành viên. Mỗi đơn vị thành viên thực hiện việc cung cấp thông tin theo phụ lục kèm theo và do một lãnh đạo đơn vị phụ trách. Tại Ủy ban nhân dân các quận-huyện đầu mối thực hiện là Phòng Kinh tế.

Điều 5. Hình thức cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp theo phụ lục kèm theo hoặc được bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản giữa đơn vị thành viên và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 6. Các sở-ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm khai thác Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp để tăng cường hiệu lực quản lý hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn và phục vụ cho công tác quản lý của đơn vị mình.

Điều 7. Kinh phí thực hiện việc cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp được dự trù chi thường xuyên hàng năm tại đơn vị. Trong trường hợp đặc biệt có thể được hỗ trợ theo kế hoạch, do đơn vị thành viên và Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường phối hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 8. Quy chế tạm thời này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và sẽ được thay thế khi có Quy chế hoạt động chính thức.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Quy chế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THÔNG TIN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

đơn vị

nội dung cung cấp

hình thức cung cấp

định kỳ cung cấp

Công an thành phố

Danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, khởi tố. Các xử lý vi phạm hành chính

Mạng trực tiếp

Hàng ngày

Viện Kiểm sát nhân dân TP

Danh sách các đối tượng có quyết định truy tố

Văn bản

Hàng tuần

Tòa án nhân dân thành phố

Bản án, quyết định (hình phạt, lĩnh vực cấm kinh doanh, doanh nghiệp bị phá sản)

Văn bản

Hàng tuần

Cục Thuế thành phố

Các vi phạm về Luật thuế và tình hình nộp thuế. Danh sách hộ kinh doanh cá thể

Mạng trực tiếp

Hàng ngày

Ngân hàng Nhà nước thành phố

Danh sách doanh nghiệp nợ quá hạn

Văn bản

Hàng tuần

Quản lý thị trường

Các vi phạm trong kinh doanh đã bị xử lý

Văn bản

Hàng tuần

Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường

Danh sách sở hữu công nghiệp đã đăng ký và được công nhận

Văn bản

Hàng tuần

Bảo hiểm xã hội

Danh sách các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội

Văn bản

Hàng tuần

Sở - ngành thành phố

Các vi phạm của doanh nghiệp được phát hiện và đã xử lý

Văn bản

Hàng tuần

Ủy ban nhân dân các quận-huyện

Các vi phạm hành chính, các vi phạm khác và các dấu hiệu vi phạm

Văn bản

Hàng tuần

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng hợp tình hình báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

- Văn bản

- Mạng trực tiếp

Hàng tuần

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.987
DMCA.com Protection Status