Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2007 Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 52/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với nội dung sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng, các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và Công ty Cơ khí hoá chất Hà Bắc.

 2. Các công ty con, bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp hoá chất;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 2;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4.

b) Công ty cổ phần do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;

- Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức;

- Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp;

- Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 5;

- Công ty cổ phần Cơ khí xây lắp hoá chất;

 3. Các công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp;

- Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế công nghiệp;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng miền Trung;

- Công ty cổ phần Lắp máy;

- Công ty cổ phần Xây lắp điện 1;

- Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp;

- Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng miền Nam;

- Công ty cổ phần Cơ khí Hồng Nam.

 4. Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ.

 5. Tổ chức quản lý và điều hành của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

 Điều 2. Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các công ty con do Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hoá theo lộ trình sau:

a) Năm 2007: chuyển các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Xây lắp hoá chất, Xây lắp điện 2, Xây lắp điện 4 thành công ty cổ phần.

b) Năm 2008: chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành công ty cổ phần.

 Điều 3. Phân công nhiệm vụ:

1. Bộ Công nghiệp:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; quyết định thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam như quy định tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành;

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam;

- Chỉ đạo Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các công ty con do Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hoá theo lộ trình nêu tại Điều 2 của Quyết định này.

2. Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ: TH, CN, KTTH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh HùngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2007 Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.661
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93