Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5151/QĐ-BCT năm 2011 cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5151/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5151/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Công văn số 6524/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ);

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công văn số 813/TĐDMVN-QLNNL ngày 05 tháng 10 năm 2011 về việc thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại Tập đoàn, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương để thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để cổ phần hóa Tập đoàn theo quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Công nghiệp nhẹ, Kế hoạch, Pháp chế, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 5151/QD-BCT

Hanoi, October 07, 2011

 

DECISION

ON THE EQUITIZATION OF PARENT COMPANY - VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP

Pursuant to the Decree No. 189/2007/ND-CP dated December 27, 2007 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Decree No. 44/2011/ND-CP dated June 14, 2011 of the Government amending, supplementing Article 3 of the Decree No. 189/2007/ND-CP dated December 07, 2007 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Decree No. 59/2011/ND-CP dated July 18, 2011 of the Government on transformation of enterprises with 100% state capital into joint-stock companies;

On the implementation of the Deputy Prime Minister, Mr. Vu Van Ninh on the equitization of Parent Company - Vietnam National Textile and Garment Group (Official Dispatch No. 6524/VPCP-DMDN dated September 20, 2011 of the Government Office);

At the proposal of Vietnam National Textile and Garment Group at the Official Dispatch No. 813/TDDMVN-QLNNL dated October 05, 2011 on the equitization of the Group;

At the proposal of the Manager of Organization and Personnel Department,

DECIDES:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5151/QĐ-BCT năm 2011 cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108