Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHẤU HAO CƠ BẢN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tăng cường quản lý tài sản cố định trong điều kiện mới;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về nguyên tắc, mọi tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước đều phải được huy động sử dụng tối đa và phải trích khấu hao, thu hồi đủ vốn trên cơ sở tính đúng, tính đủ nguyên giá theo quy định hiện hành.

Nhà nước sẽ tiến hành đánh giá lại tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước. Bộ Tài chính chủ trì cùng Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục Thống kê nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án đáng giá lại tài sản cố định.

Trong thời gian Nhà nước chưa tổ chức đánh giá lại tài sản cố định, doanh nghiệp Nhà nước cần rà soát lại nguyên giá từng tài sản cố định, có phương án điều chỉnh phù hợp với giá hiện hành gửi cơ quan Tài chính để xem xét quyết định.

Điều 2. Mức trích khấu hao cơ bản tài sản cố định trong doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Trong măn 1995, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi mức trích khấu hao cơ bản theo hướng khuyết khích khấu hao nhanh để các doanh nghiệp có điều kiện hiện đại hoá và đổi mới công nghệ.

Điều 3. Việc tăng, giảm mức trích khấu hao cơ bản được được thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp được phép tăng mức trích khấu hao cơ bản trong các trường hợp sau đây, với điều kiện không bị lỗ:

-Những tài sản cố định có tiến bộ kỹ thuật nhanh;

- Chế độ làm việc thực tế của tài sản cố định cao hơn mức bình thường;

- Doanh nghiệp vay vốn hoặc huy động vốn dưới mọi hình thức hợp pháp để đầu tư mà thời hạn trả nợ hoặc thời gian thanh toán vốn nhanh hơn thời hạn khấu hao theo quy định của Nhà nước.

Doanh nghiệp được quyết định tăng mức trích khấu hao cơ bản không quá 20% mức trích theo quy định và báo cáo cơ quan tài chính biết để theo dõi.

Trường hợp trích tăng trên 20% so với mức quy định phải được cơ quan tài chính xem xét quyết định.

b) Những tài sản cố định do Nhà nước đầu tư trước đây, nay không còn thích hợp với cơ chế thị trường, công suất sử dụng thấp, nếu trích khấu hao cơ bản theo quy định mà doanh nghiệp bị thua lỗ thù cơ quan tài chính xem xét quyết định giảm mức trích khấu hao cơ bản cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Những tài sản cố định đã khấu hao hết mà vẫn còn sử dụng được thì doanh nghiệp không phải trích khấu hao cơ bản, những vẫn phải quản lý và sử dụng theo chế độ hiện hành.

Điều 5. Toàn bộ khấu hao cơ bản cố định thuộc nguồn vốn Nhà nước được để lại cho doanh nghiệp đầu tư, thay thế, đổi mới tài sản cố định. Việc đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản để lại được thực hiện theo Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177-CP ngày 20-10-1994 của Chính phủ.

Cơ quan quản lý cáp trên của doanh nghiệp quyết định việc huy động nguồn gốc vốn khấu hao cơ bản trong phạm vi ngành kinh tế - kỹ thuật để sử dụng cho các mục tiêu ưu tiên theo nguyên tắc có vay, có trả với lãi suất hợp lý.

Hàng năm, cơ quan cấp trên của doanh nghiệp phải đăng ký kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn khấu hao cơ bản để lại với cơ quan Kế hoạch Nhà nước và cơ quan Tài chính để kiểm tra thủ tục, đối tượng đầu tư và theo dõi quá trình thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ; Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 7. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 51-TTg

Hanoi, January 21, 1995

 

DECISION

SETTING REGIMES FOR BASIS DISCOUNT ON FIXED ASSETS IN STATE ENTERPRISES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In order to strengthen the management of the fixed assets in the new situation;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- In principle, all fixed assets in State enterprises must be utilized maximally and with full accounts of depreciation cost to ensure capital retrieval on the basis of correct and full accounting of the original price as currently prescribed.

The State shall carry out a re-evaluation of the fixed assets in State enterprises. The Ministry of Finance shall be in charge and, together with the Government Pricing Committee and the General Department of Statistics, shall study and submit to the Prime Minister a plan for re-evaluation of the fixed assets for decision.

Pending the re-evaluation of the fixed assets by the State, all State enterprises must revise the original price of each item of their fixed assets, and prepare a plan for price readjustment in conformity with the current price levels, and submit them to the financial agency for consideration and decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.In 1995, the Ministry of Finance shall study and adjust the levels of basis depreciation charge, along the line of encouraging fast depreciation accounting so that the enterprises can have the conditions for technological modernization and renewal.

Article 3.- The increase or decrease of the levels of basic depreciation charge shall be done as follows:

a) The enterprise is allowed to increase its basic depreciation charge, on condition that it will incur no loss and in the following cases:

- The fixed asset has a high rate of technological advancement;

- The actual operation of the fixed asset is higher than its normal level;

- The enterprise is borrowing capital or mobilizing capital in all lawful manners for investment, and is given a shorter period for debt payment or capital recovery than the period for depreciation provided for by the State.

The enterprise is allowed to increase its level of basis depreciation charge by not more than 20% of the set level, and must report it to the financial agency for monitoring.

Any increase by more than 20% compared with the set level must be reported to the financial agency for consideration and decision.

b) For the fixed asset previously invested by the State, which is no longer suitable to the market mechanism, and whose utility has so low efficiency that it will incur loss for the enterprise if the basic depreciation charge is done as prescribed, the financial agency shall then consider and decide on the level of basic depreciation charge on a case-by-case basis.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- All the basic depreciation charges on fixed assets which originate from the State capital shall be retained by the enterprise for investment, replacement and refurbishing of fixed assets. The investment for construction, which comes from the retained basic depreciation charge, shall be conducted in accordance with the Regulation on Management of Investment and Construction issued together with Decree No 177-CP on the 20th of October, 1994 of the Government.

The managerial body immediately above the enterprise shall decide on the mobilization of the capital fund from the basic depreciation charge within its economic and technical branch, for use on priority targets on the principle of borrowing and repaying at appropriate interest rates.

Each year, the managerial body immediately above the enterprise shall register its plan for investment from the capital issued from basic depreciation charge with the State planning agency and the financial agency, for control of the investment procedure and targets, and for monitoring the implementation process.

Article 6.- This Decision takes effect from the 1st of January, 1995. All previous provisions which are contrary to this Decision are now annulled; the Minister of Finance is responsible for guiding the implementation of this Decision.

Article 7.- The Ministers, the Heads of the agencies at ministerial level, the Heads of the agencies attached to the Government, and the President of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government are responsible for implementing this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51-TTg ngày 21/01/1995 quy định chế độ khấu hao cơ bản tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38