Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2004/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 179/2003/QĐ-BCN Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy Sài Gòn thành Công ty cổ phần Giầy Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 50/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 17/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH 179/2003/QĐ-BCN NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY GIẦY SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY SÀI GÒN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Giầy Sài Gòn (Công văn số 169/GSG-2004 ngày 07 tháng 6 năm 2004);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng  Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 179/2003/QĐ-BCN ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy Sài Gòn thành Công ty cổ phần Giầy Sài Gòn như sau :

“1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 49,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.”

 “3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 854 lao động trong Công ty là 70.744 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.122.320.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 145 lao động nghèo là 14.385 cổ phần, trị giá 1.006.950.000 đồng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Giầy Sài Gòn và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Giầy Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
  Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 
 


Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2004/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 179/2003/QĐ-BCN Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy Sài Gòn thành Công ty cổ phần Giầy Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122