Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 11/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BỘT GIẶT NET THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Tờ trình số 268/CV-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2003, Phương án cổ phần hoá Công ty Bột giặt NET và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 10 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bột giặt NET (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 43,44 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 5,56 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Bột giặt NET tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 323/QĐ-TCKT ngày 05 tháng 3 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 38.268.915.952 đồng. Trong đó, giá trị thực tế

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 542 lao động trong Công ty là 67.031 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 2.010.930.000 đồng. Trong đó, số cổ phần ưu đãi bán trả chậm cho 03 lao động nghèo là 419 cổ phần trị giá 29.330.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ : Công ty Bột giặt NET làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Bột giặt NET thành Công ty cổ phần Bột giặt NET,

- Tên giao dịch quốc tế : NET DETERGENT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : NETCO;

- Trụ sở đặt tại : Đường số 8 Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất chất tẩy rửa;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bột giặt NET là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Bột giặt NET tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Bột giặt NET.

Công ty Bột giặt NET tổ chức bán đấu giá số cổ phần bán ra ngoài Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bột giặt NET có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Bột giặt NET và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt NET chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Đồng Nai,
- Ctcp Bột giặt NET (3b);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2003/QĐ-BCN ngày 11/04/2003 về việc chuyển Công ty Bột giặt NET thành Công ty cổ phần Bột giặt NET do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.319

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!