Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 479/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 479/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 479/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá;

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ hình thức sắp xếp Lâm trường Sóc Sơn trong tháng 5 năm 2007.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Năm 2007

1. Thực hiện cổ phần hoá:

a) Tổng công ty nhà nước (2 đơn vị):

- Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị;

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

b) Công ty thành viên của Tổng công ty, công ty mẹ (13 đơn vị):

- Công ty Sản xuất công nghiệp và xây lắp (thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị);

- Công ty Tài chính HANDICO (thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội);

- Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn (thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội);

- Công ty TNNH nhà nước một thành viên Thăng Long GTC (thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội);

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Du lịch dịch vụ Hà Nội (thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội);

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư phát triển thể thao Hà Nội (thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội);

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội (thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội);

- Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi (thuộc tổng công ty thương mại Hà Nội);

- Công ty Thương mại dịch vụ Thời Trang (thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội);

- Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội (thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội);

- Công ty Đay (thuộc Công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà);

- Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì (thuộc Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội);

- Xí nghiệp Mũ xuất khẩu (thuộc Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội).

c) Công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (7 đơn vị):

- Công ty Điện tử Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Nhựa Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xích líp Đông Anh;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hoà;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kim khí Thăng Long;

- Công ty Đầu tư công nghiệp thanh niên (nếu không cổ phần hóa được thì thực hiện giải thể hoặc phá sản).

2. Chuyển thành công ty TNHH một thành viên (2 đơn vị):

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Đông Anh;

- Công ty Quản lý và Phát triển nhà.

3. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu (1 đơn vị):

Công ty Điện ảnh Hà Nội.

4. Giao cho tập thể người lao động (1 đơn vị):

Công ty Dịch vụ - Xuất nhập khẩu và thương mại (HANECO).

5. Giải thể (3 đơn vị):

- Công ty Kỹ thuật điện thông;

- Cửa hàng kinh doanh lương thực 60 Ngô Thì Nhậm;

- Công ty ăn uống dịch vụ du lịch Sóc Sơn.

6. Phá sản (1 đơn vị):

Công ty Phát triển nông lâm ngư và dịch vụ Sóc Sơn.

II. Năm 2008

1. Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá (2 đơn vị):

- Tổng công ty Du lịch Hà Nội;

- Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

2. Công ty thành viên Tổng công ty, công ty mẹ thực hiện cổ phần hoá (5 đơn vị):

- Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển (thuộc Tổng công ty Du lịch Hà Nội);

- Công ty Quản lý bến xe Hà Nội (thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội);

- Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội);

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội);

- Nhà máy Nước tinh khiết OPAL (thuộc Công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà).

3. Công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện cổ phần hoá (15 đơn vị):

- Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Điện cơ Thống Nhất;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt Minh Khai;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Giầy Thượng Đình;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Giầy Thuỵ Khuê;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thống Nhất;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dệt 19/5;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Mai Động;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Sách Hà Nội;

- Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp.

III. Năm 2009

1. Tổng công ty, Công ty mẹ thực hiện cổ phần hoá (2 đơn vị):

- Tổng công ty Thương mại Hà Nội;

- Công ty Sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà.

2. Công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện cổ phần hoá (8 đơn vị):

- Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ điện công trình;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Giống gia súc;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Bao bì 27-7 Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Nghe nhìn Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công trình giao thông Hà Nội;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây;

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp.

IV. Giữ nguyên là công ty TNHH một thành viên (11 đơn vị):

1. Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà.

2. Công ty TNHH một thành viên 19 - 12 Hà Nội.

3. Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh.

4. Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội.

5. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô.

6. Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất.

7. Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị.

8. Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

9. Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 479/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183