Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4477/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4477/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 14/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4477/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2008 CỦA HIỆP HỘI CÀ PHÊ CA CAO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt bổ sung đề án “Khảo sát tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cà phê tại Vương quốc Anh và Italia, học tập kinh nghiệm tham gia, vận hành và quản lý sàn giao dịch cà phê Luân đôn, kết hợp tham dự hội nghị lần thứ 101 của Tổ chức cà phê quốc tế” vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 do Hiệp hội cà phê, ca cao làm đơn vị chủ trì với tổng kinh phí hỗ trợ là 691,05 triệu đồng.

Điều 2. Hiệp hội cà phê, ca cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệp hội cà phê, ca cao có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký tham gia theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 2492/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008.

Điều 4. Hiệp hội cà phê, ca cao có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương và Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính mười lăm (15) ngày sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 2492/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008.

Điều 5. Hiệp hội cà phê, ca cao có trách nhiệm thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về tài chính liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng Hiệp hội cà phê, ca cao và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng;
- Bộ Công thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam;
- Sở Công thương, Trung tâm XTTM các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;
- Lưu VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4477/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217