Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 44/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 21/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 44/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021- 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cNghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”;

Hưởng ứng Chương trình khởi nghiệp Quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3360/SKHĐT-XTĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Giám đốc các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Phòng TM&CN Việt Nam (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch và các PCT UBND tnh (b/c);
- Các S
, ban ngành, đơn vị thuộc tnh;
- Các Huyện
y, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;

- Tỉnh đoàn Kon Tum;
- Ngân hàng Nhà nước VN - CN t
nh;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- Liên minh HTX t
nh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh;
- Đài PT-TH t
nh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tnh;
- Lưu VT, KTTH.PTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Hưởng ứng Chương trình khởi nghiệp Quốc gia, trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

1.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Biểu dương, tôn vinh những dự án, ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp, để tạo sự lan tỏa về tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, ươm mầm, phát triển các ý tưởng kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới, qua đó xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp được đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.

1.2. Thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; tìm kiếm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

1.3. Tạo lập môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp thành công; hỗ trợ thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp lý, các chính sách và mạng lưới các cơ quan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

2.2. Phấn đấu đến năm 2025

a. Hỗ trợ khoảng 200 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, trong đó ít nhất 20% dự án, ý tưởng gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư. Hỗ trợ phát triển khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp thương mại hóa được sản phẩm, trong đó 20% doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư. Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt từ 4.500 - 5.000 doanh nghiệp.

b. Củng cố và phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức đoàn thanh niên, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

c. Xây dựng và phát triển Không gian khởi nghiệp và hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ Khởi nghiệp.

d. Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh thông qua việc kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: chính quyền, trường đại học, các trung tâm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các chuyên gia, nhà đầu tư ... nhằm tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất để dự án, ý tưởng khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn lực và hiện thực hóa dự án, ý tưởng.

e. Kết nối với các Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp ở ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ toàn diện cho các Doanh nghiệp khởi nghiệp và mới được thành lập phát triển.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2.2. Các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học; cá nhân, nhóm cá nhân ở các vùng miền, địa phương trên cả nước có dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2.3. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.4. Các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Rà soát hoàn thiện hệ thống pháp lý, chính sách và mạng lưới thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp

1.1. Duy trì mạng lưới các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp.

a. Duy trì mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương, các trung tâm, vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp, các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đoàn thanh niên, các doanh nghiệp, trường học,... nhằm hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp, tìm kiếm và giới thiệu đối tác kinh doanh; định kỳ tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp để tạo sự liên kết giữa các nguồn lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm.

b. Duy trì hoạt động của Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; Quỹ Khởi nghiệp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm.

c. Tạo lập mạng lưới các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đã tham gia các cuộc thi và được cấp vốn của tỉnh Kon Tum, giúp dự án, ý tưởng phát triển. Phát triển cộng đồng cố vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên các doanh nhân thành công…

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.

1.2. Thực hiện các hoạt động kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển...

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Hoạt động truyền thông khởi nghiệp

2.1. Phổ biến “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025” và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, sinh viên, học sinh, bộ đội xuất ngũ, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.2. Xây dựng các chuyên đề, phóng sự, bài viết, tài liệu, ấn phẩm… liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, nhất là những điển hình tốt về khởi nghiệp nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện nội dung 2.1 và 2.2: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm và bắt đầu từ tháng 01 năm 2021.

2.3. Duy trì và nâng cấp các kênh thông tin hỗ trợ khởi nghiệp nhằm cung cấp thông tin cần thiết về chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cổng thông tin điện tử tỉnh (chuyên mục Khởi nghiệp), Sở Kế hoạch và Đầu tư (tiếp quản và thường xuyên đăng tải các thông tin lên fanpage Trang hỗ trợ đầu tư và khởi nghiệp (facebook), trang web http://ipckontum.gov.vn/).

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2.4. Tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu khởi nghiệp như diễn đàn (gắn với ngày hội khởi nghiệp để triển lãm, giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp), tọa đàm theo chuyên đề, lĩnh vực nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tạo cơ hội cho các đối tượng tham gia khởi nghiệp được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức khởi nghiệp, kinh doanh với các doanh nhân thành đạt, tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp

3.1. Tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp

a. Thường xuyên, tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trong tỉnh.

b. Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh là cơ quan tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng. Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tham mưu cho Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Thời gian đăng ký và xét duyệt ý tưởng: Không giới hạn thời gian đăng ký và số lượng dự án, ý tưởng khởi nghiệp đăng ký. Khi có dự án, ý tưởng đăng ký, định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất cơ quan thường trực báo cáo Hội đồng tổ chức xét duyệt.

c. Các dự án, ý tưởng sau khi được Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh xét duyệt được trao Giấy chứng nhận dự án, ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; được xem xét hỗ trợ vốn có thu phí để kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư.

- Cơ quan chủ trì thực hiện nội dung a), b) và c): Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (đối với nội dung c).

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3.2. Lựa chọn các dự án, ý tưởng xuất sắc để tham gia các Cuộc thi khởi nghiệp thuộc Chương trình khởi nghiệp Quốc gia.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo chương trình Cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia.

4. Hoạt động đào tạo khởi nghiệp

4.1. Tổ chức các lớp đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho các đối tượng tham gia Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, nhất là các tác giả có ý tưởng, dự án đăng ký tham gia xét duyệt; các Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Phối hợp chặt chẽ với các trường Đại học, Cao đẳng trong công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng và triển khai các chương trình khởi nghiệp.

4.2. Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ làm công tác khởi nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ này được tham quan, trải nghiệm tại các nơi có các mô hình triển khai thành công.

4.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp mang tính chuyên sâu

- Cơ quan chủ trì thực hiện nội dung 4.1, 4.2, 4.3: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: mỗi năm 02 khóa.

4.4. Mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp gắn với thực hành, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ, đồng thời gắn với hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối tượng không hạn chế thành phần.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: mỗi năm ít nhất 02 khóa.

4.5. Duy trì việc đưa nội dung khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng nghiệp vào chương trình giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên, học viên những kiến thức cần thiết về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo,Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, không gian khởi nghiệp

5.1. Xây dựng “Không gian khởi nghiệp” tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; các huyện, thành phố khi đủ điều kiện để tạo không gian làm việc chung, tổ chức sự kiện, tổ chức cung cấp dịch vụ, đào tạo, đầu tư, hỗ trợ đầu tư và các dịch vụ cần thiết khác về khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021-2025.

5.2. Hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất “Không gian khởi nghiệp”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: hằng năm.

6. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

6.1. Hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng

a. Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có khả thi được Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh xét duyệt, thông qua, trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp được Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum xem xét hỗ trợ vốn có thu phí để hiện thực hóa dự án, ý tưởng khởi nghiệp vào kinh doanh (mức hỗ trợ do Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh quyết định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên khi có dự án, ý tưởng được xét duyệt.

b. Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có khả thi, được các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, nhà đầu tư xem xét cho vay và đầu tư nguồn vốn để thực hiện.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm khi có ý tưởng, dự án được xét duyệt.

c. Vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư khởi nghiệp trong và ngoài nước và khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm.

6.2. Hỗ trợ kinh phí cho công tác nghiên cứu các đề tài phục vụ cho phát triển dự án, ý tưởng khởi nghiệp từ các nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh - Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm khi có Đề tài nghiên cứu.

6.3. Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (lồng ghép với chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công hằng năm của tỉnh).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm.

6.4. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

6.5. Hỗ trợ Văn phòng, mặt bằng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

6.6. Hỗ trợ tham gia các gian hàng tại hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại để trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

6.7. Hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động và phát triển cả về chất và lượng. Nội dung và chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Văn bản hướng dẫn và Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

7. Kinh phí thực hiện

7.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cân đối trong dự toán được giao đầu năm để triển khai nhiệm vụ. Trường hợp khó khăn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) để bổ sung kinh phí thực hiện.

7.2. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định để đưa vào dự toán ngân sách hằng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung công việc được phân công tại Chương trình xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện (hoàn thành trong tháng 02 năm 2021). Định kỳ hàng quý (trước ngày 15 các tháng cuối quý) và sáu tháng (trước ngày 15 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 12), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 các tháng cuối quý) và sáu tháng (trước ngày 25 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 25 tháng 12) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế (kể cả việc điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp), các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi ý kiến đề xuất về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224