Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 430/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007 - 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 430/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 430/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NĂM 2007 - 2008

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007 - 2008 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ t­ướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính,
  Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư­­,
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ,
  các Vụ: TH, CN, KTTH;  
- Lư­u: Văn th­­ư, ĐMDN (5b).      

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2007 – 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NĂM 2007

1. Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá:

- Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

- Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn;

- Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

2. Công ty thành viên của Tổng công ty:

- Công ty Vật tư và Xây dựng (thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị điện (thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội (thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Quang Trung (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phụ tùng số 1 (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo máy nông nghiệp miền Nam (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo động cơ (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diesel Sông Công (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp).

3. Công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ:

a) Thực hiện thủ tục phá sản:

- Công ty Giày Hoàng Long.

b) Thực hiện cổ phần hoá:

- Công ty Nhựa Việt Nam.

4. Công ty con của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp thực hiện cổ phần hoá:

- Công ty Điện tử công nghiệp;

- Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp 1-5;

- Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư.

II. NĂM 2008

1. Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá:

- Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp;

- Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp;

- Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.

2. Công ty thành viên của Tổng công ty:

- Công ty Cơ khí Hà Nội (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp).

3. Công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ:

a) Thực hiện giải thể:

- Công ty Giày Hiệp Hưng.

b) Thực hiện cổ phần hoá:

- Công ty Dầu thực vật, hương liệu mỹ phẩm Việt Nam;

- Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 430/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007 - 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436
DMCA.com Protection Status