Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời tổ chức và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 43/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 15/03/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 43/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH IN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ văn bản số 127/V15-m ngày 5-11-83 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố và đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và thông tin thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay ban hành kèm theo quyết định này “Quy định tạm thời về tổ chức và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được quy định để hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với những điều nêu trong các văn kiện kèm theo quyết định này đều không có giá trị.

Điều 4- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thủ trưởng các cơ quan có xí nghiệp in, Nhà xuất bản của thành phố, Giám đốc các xí nghiệp in và các nhà xuất bản Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, Chủ nhiệm Công ty In thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGÀNH IN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo quyết định số 43/QĐ-UB ngày 15-3-1985 của UBND TP)

Để thực hiện tốt chủ trương cải tạo, xây dựng, sắp xếp và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định tạm thời tổ chức và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1.- Ngành in là công cụ của chuyên chính vô sản trên mặt trận văn hóa tư tưởng, một ngành sản xuất công nghiệp mang tính chất đặc doanh, lấy mục tiêu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa của Đảng và Nhà nước làm chính; do đó ngành in được Nhà nước quản lý thống nhất và tập trung theo quy hoạch chung toàn ngành.

Điều 2.- Sở văn hóa và thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền tổ chức, sắp xếp và quản lý trực tiếp ngành in của thành phố.

Điều 3.- Tạm thời còn duy trì hình thức công tư hợp doanh ở những xí nghiệp in xét thấy cần thiết, nhưng phải chấp hành các chế độ và nguyên tắc quản lý như đối với xí nghiệp in quốc doanh. Các xí nghiệp in tập thể được chuyển lên hình thức xí nghiệp in quốc doanh và công tư hợp doanh; Nhà nước xem xét và mua lại các máy móc, thiệt bị và các phương tiện in ấn. Tư nhân không được tổ chức và kinh doanh in ấn dưới bất cứ hình thức nào với bất cứ phương tiện gì.

II: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và thông tin trực tiếp quản lý ngành in; trước mắt phải hoàn thành việc cải tạo, sắp xếp lại ngành in một cách đồng bộ và theo hướng tập trung và chuyên môn hóa, tận dụng khả năng hiện có và từng bước hiện đại hóa ngành in của thành phố.

Điều 5. Trên địa bàn thành phố có các hệ thống tổ chức như sau:

a) Cơ quan quản lý ngành in thành phố là Công ty In sẽ chuyển thành liên hiệp xí nghiệp In thành phố, trực thuộc Sở Văn hóa và thông tin. Trực thuộc liên hiệp xí nghiệp In có các xí nghiệp được phân công chuyên môn hóa theo nhóm sản phẩm và là những đơn vị hạch toán kinh tế:

- Cở sở về in : 8 xí nghiệp In quốc doanh.

1 xí nghiệp công tư hợp doanh.

- Cơ sở hậu cần : 3 xí nghiệp.

1 công ty vật tư chuyên ngành.

- Cơ sở sự nghiệp : 1 trường đào tạo.

1 cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật in.

b) Do đặc điểm của thành phố, những quận, huyện đã có xí nghiệp in thì tạm giữ như cũ tùy tình hình cụ thể từng quận huyện, xét củng cố xây dựng hoàn chỉnh một xí nghiệp in để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và các yêu cầu khác của địa phương.

Quận, huyện nào chưa có cơ sở in riêng thì không tổ chức mới nữa, những nhu cầu in ấn của quận, huyện này do Liên hiệp xí nghiệp in thành phố đảm nhiệm.

Xí nghiệp In quận, huyện là đơn vị sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản ngân hàng và được cấp vốn, vay vốn. Xí nghiệp in quận, huyện chịu sự quản lý ngành của liên hiệp xí nghiệp in thành phố. Các xí nghiệp in thuộc quận, huyện được phép in các tài liệu, ấn phẩm cho nhu cầu quận, huyện mình; ngoài ra, tùy theo khả năng sẵn có, có thể nhận in những mặt hàng của các ngành thành phố hoặc của các tỉnh, thành phố khác và phải theo đúng những quy định và thể lệ về in đối với những xí nghiệp in trực thuộc liên hiệp xí nghiệp in thành phố.

Quy mô của từng xí nghiệp in quận, huyện được thể hiện bằng số lượng trang in 13 x 19cm/năm, sản lượng quy định cho từng quận, huyện theo phụ bản đính kèm.

Liên hiệp xí nghiệp In thành phố có trách nhiệm theo dõi: giúp đỡ các xí nghiệp In của quận, huyện hoạt động, không ngừng nâng cao tay nghề và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về xuất bản, in, phát hành về các mặt thủ tục, nội dung, định mức, giá cả…

c) Về xí nghiệp in của ban, ngành thành phố:

Ủy ban Nhân dân thành phố chấp nhận cho một số ban, ngành của thành phố tiếp tục duy trì một số xí nghiệp In phục vụ nhu cầu của ngành (theo danh sách đính kèm).

Các xí nghiệp In của ban, ngành chịu sự quản lý ngành của Liên hiệp xí nghiệp In thành phố và phải hoạt động theo đúng chức năng quy định, chỉ được in những tài liệu, ấn phẩm của ngành theo kế hoạch được duyệt và phải chấp hành nghiêm túc các luật lệ, chế độ về in ấn.

d) Xí nghiệp In của các ban, ngành cấp Trung ương đóng trên địa bàn thành phố :

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ công nhận những xí nghiệp in của những ban, ngành cấp Trung ương được Bộ Văn hóa cho phép thành lập tại thành phố.

Các xí nghiệp In của cấp Trung ương đóng trên địa bàn thành phố tuân thủ sự quản lý ngành của Liên hiệp xí nghiệp In thành phố, thực hiện các luật lệ, chế độ in ấn, phát hành và hoạt động theo đúng chức năng được Bộ Văn hóa công nhận và các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 6. Liên hiệp xí nghiệp In thành phố có trách nhiệm phân phối các chỉ tiêu về kế hoạch in, xuất bản thuộc thành phố. Hàng năm các nhà xuất bản, các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị xí nghiệp và trường học đóng trên địa bàn thành phố có nhu cầu về in, ấn cần quan hệ với Liên hiệp xí nghiệp In thành phố, xậy dựng kế hoạch xuất bản chính thức của đơn vị mình vào đầu quí III của năm trước.

Mọi yêu cầu in ngoài các kế hoạch xuất bản kể trên đều phải có giấy phép xuất bản nhất thời hoặc giấy phép in của Sở Văn hóa và thông tin và giấy phép phân phối in của Liên hiệp xí nghiệp In thành phố. Các xí nghiệp trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp In thành phố được phép tìm khách hàng nhưng trước khi ký hợp đồng với khách hàng phải đăng ký với Liên hiệp xí nghiệp In thành phố. Điều này cũng được áp dụng chung cho các xí nghiệp In quận, huyện và các xí nghiệp in ban, ngành thành phố (trừ việc in vặt đã được quy định như in danh thiếp, thiệp cưới, thiệp mời, vé, chương trình văn nghệ).

Điều 7. Trên mỗi ấn phẩm phải ghi rõ số giấy phép xuất bản hoặc in, số lượng in, ngày in xong, ngày nộp lưu chiểu và tên xí nghiệp In.

Những ấn phẩm được phép bán phải ghi rõ giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 8. Các xí nghiệp In phải in đúng số lượng ghi trong hợp đồng, không được in quá số lượng quy định. Giá cả, công in, tỷ lệ bù hao, các định mức vật tư kỹ thuật phải thống nhất trong toàn ngành In theo đề nghị của liên hiệp xí nghiệp In thành phố và được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Liên hiệp xí nghiệp In thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức kiểm tra các xí nghiệp thực hiện quy định này.

Điều 9. Sau khi in xong mỗi ấn phẩm, các xí nghiệp In phải nộp 2 bản lưu chiểu kỹ thuật cho Liên hiệp xí nghiệp In thành phố (trừ việc vặt).

Các nhà xuất bản và các cơ quan đặt in phải thực hiện chế độ nộp lưu chiểu ở Sở Văn hóa thông tin như luật định.

Điều 10. Các xí nghiệp in và nhà xuất bản không làm công tác phát hành các ấn phẩm trên thị trường. Công tác phát hành các ấn phẩm, do Công ty phát hành sách thành phố đảm nhận trong phạm vi thành phố và Phòng Văn hóa thông tin quận, huyện trong phạm vi quận, huyện.

Điều 11. Việc sản xuất, mua, sử dụng, bán, nhượng lại các loại giấy in, giấy tiết kiệm được quy định trong một văn bản riêng.

III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Sở Văn hóa và thông tin, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Liên hiệp Xí nghiệp In thành phố có trách nhiệm tổ chức và triển khai việc thực hiện bản quy định tạm thời này.

Điều 13. Bản quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với những điều trong bản quy định này đều bãi bỏ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời tổ chức và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40