Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ Vĩnh Phúc

Số hiệu: 43/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của liên Bộ: Y Tế - Nông nghiệp & PTNT – Công thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 232/TTr-SNN&PTNT ngày 16 tháng 11 năm 2015, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 167/BC-STP ngày 10/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Công thương, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư Pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- CPCT, CPVP;
- Cục Quản lý chất lượng NLS&TS;
- UBMTTQ VN tỉnh, các đoàn thể;
- Báo VP, Đài PT&TH tỉnh, Cổng TTĐT;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, NN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân công, phân cấp cơ quan quản lý và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Điều 3. Nguyên tắc phân công, phân cấp

1. Cơ quan được phân cấp quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đảm bảo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan được phân công nhiệm vụ rõ ràng, có sự phối hợp và đảm bảo không trùng chéo trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BAN ĐẦU NHỎ LẺ

Điều 4. Sở Nông nghiệp và PTNT

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện và UBND cấp xã .

3. Chủ trì công tác thanh tra liên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

4. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT theo quy định.

Điều 5. Các sở, ngành

1. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai công tác quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành truy xuất nguồn gốc, giải quyết và khắc phục hậu quả khi xảy ra ngộ độc thực phẩm có liên quan đến sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường tại các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

4. Sở Công thương

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm các sản phẩm do các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ cung cấp ra thị trường.

5. Công an tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn.

2. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ cho UBND cấp xã.

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành cấp huyện việc quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn.

4. Phê duyệt kế hoạch kiểm tra của cấp xã. Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện công tác quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn.

5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của nhà nước.

6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản) theo quy định.

Điều 7. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn.

2. Phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo quy định tại các Điều 4,5,6,7,8 của Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Tổ chức ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn. Nội dung bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trình UBND cấp huyện phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

5. Thông báo trên đài truyền thanh địa phương danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ vi phạm cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

6. Lưu trữ hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo kết quả việc quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ cho UBND cấp huyện.

Điều 8. Các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

1. Thực hiện ký cam kết và chấp hành đầy đủ các nội dung đã cam kết về sản xuất thực phẩm an toàn.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin có liên quan đến sản phẩm do cơ sở sản xuất khi có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm cho UBND cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ báo cáo

Định kỳ 06 tháng một lần, UBND cấp huyện tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của UBND cấp xã, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, UBND các cấp phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 ban hành Quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.077

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!