Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4176/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 11/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4176/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG XÍ NGHIỆP ĐỒNG HỒ SÀI GÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 và Nghị định số 49/2002/NĐ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước ;
Xét Biên bản ngày 11/7/2002 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn tính đến thời điểm 31/3/2002 ;
Theo Thông báo số 158/ĐMDN ngày 22/8/2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về cuộc họp thông qua đề án giao Doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn ;
Xét Tờ trình số 179/ĐMDN ngày 24/9/2002 của Thường trực Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/3/2002 của Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn để thực hiện giao Doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 4.262.496.639 đồng. (bốn tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu bốn trăm chín mươi sáu ngàn sáu trăm ba mươi chín đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:1.407.855.137 đồng

(Một tỷ bốn trăm lẻ bảy triệu tám trăm năm mươi lăm ngàn một trăm ba mươi bảy đồng).

Điều 2.- Tài sản không tính vào giá trị giao (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

Tài sản chờ thanh lý : 1.103.631.751 đồng.

Điều 3.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn thực hiện các bước tiếp theo của quy trình giao Doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động.

Điều 4.- Giao cho Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý số tài sản ghi tại Điều 2 của quyết định này theo Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn và Giám đốc các Sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 6
- BCĐ ĐM và PTDN TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND thành phố
- Thường trực BĐM QLDN/TP
- Liên đoàn Lao động thành phố
- Cục thuế thành phố
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4176/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002 xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!