Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4155/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4155/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2002 

 

 QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA VỀ CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Kế hoạch số 146/UB.CNN ngày 06 tháng 5 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2002-2005 ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tại tờ trình số 181/ĐMDN ngày 26/9/2002 ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chuyển phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng quản trị của thành phố theo các nguyên tắc như sau :

a) Các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa trực thuộc Tổng Công ty sẽ chuyển phần vốn Nhà nước về Tổng Công ty tương ứng.

b) Các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa trực thuộc các ủy ban nhân dân quận huyện hoặc các sở-ngành thành phố :

* Nếu có các ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu tương ứng với các ngành nghề sản xuất chính của Tổng Công ty nào, sẽ chuyển phần vốn Nhà nước về Tổng Công ty tương ứng.

* Nếu có các ngành nghề sản xuất kinh doanh không tương ứng với các ngành nghề sản xuất của các Tổng Công ty sẽ chuyển phần vốn Nhà nước về các Tổng Công ty có cùng chức năng tương đương.

Điều 2.-

1. Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố lập thủ tục chuyển phần vốn Nhà nước, phần cổ tức trên vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa về các Tổng Công ty (hoặc Công ty có Hội đồng quản trị) theo quy định tại điều 1 của quyết định này. Trong năm 2002, thực hiện theo danh sách đính kèm.

2. Ban Tổ chức chính quyền thành phố phối hợp với ban Tổ chức Thành ủy, Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn thủ tục chuyển người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước và các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa về các Tổng Công ty hoặc Công ty có Hội đồng quản trị của thành phố theo quy định tại điều 1 của quyết định này. Trong năm 2002, thực hiện theo danh sách đính kèm.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chi Cục Trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty của thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực UBND/TP
- Ban TC Thành ủy
- Liên đoàn LĐ TP
- TT Ban ĐMQLDN/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4155/2002/QĐ-UB ngày 10/10/2002 Về việc chuyển phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa về các Tổng Công ty, Công ty có Hội đồng quản trị của Thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105